Definitioner

FINANSIELLA DEFINITIONER

 

Effekten av införandet av IFRS 16
Atrium Ljungberg tillämpar sedan 1 januari 2019 IFRS 16 Leasing. Införandet av IFRS 16 Leasing har medfört att Atrium Ljungberg redovisar en finansiell tillgång och skuld avseende tomträtter i balansräkningen. I resultaträkningen har tomträttsavgälderna omklassificerats från ”Kostnader i Fastighetsförvaltning” till finansnettot. Atrium Ljungberg har valt den förenklade övergångsmetoden och tillämpar inte standarden retroaktivt.
Atrium Ljungberg har, för att öka jämförbarheten, valt att återlägga effekten av införandet av IFRS 16 vid beräkningen av de alternativa nyckeltalen som presenteras i rapporten.

Detta har medfört att definitionen av följande nyckeltal har ändrats:
– Avkastning på totalt kapital, %
– Avkastning på totalt kapital exklusive värdeförändringar, %
– Belåningsgrad, %
– Justerad belåningsgrad, %
– Räntetäckningsgrad, ggr
– Soliditet, %
– Överskottsgrad


Aktiens direktavkastning, %
Föreslagen aktieutdelning i procent av börskursen vid föregående
års slut.
Aktiens direktavkastning används för att belysa vilken löpande
avkastning aktieägare förväntas erhålla.

Aktiens totalavkastning, %
Årets förändring av aktiekursen med tillägg för verkställd utdelning
under året i procent av aktiekursen vid föregående års slut.
Aktiens totalavkastning används för att belysa aktieägarnas totala
avkastning på sitt ägande i Atrium Ljungberg.

Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr
Redovisat eget kapital med återläggning av goodwill samt justerat
med bedömd verklig uppskjuten skatt, dividerat med antal
utestående aktier vid periodens utgång.
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) / aktie används för att ge
intressenter information om Atrium Ljungbergs långsiktiga substansvärde
per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt.

Antal utestående aktier
Antal registrerade aktier vid periodens slut med avdrag för återköpta
aktier, vilka inte berättigar till utdelning eller rösträtt.

Avkastning på eget kapital, %
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på eget kapital används för att belysa Atrium Ljungbergs
förmåga att generera vinst på ägarnas kapital i koncernen.

Avkastning på eget kapital exklusive värdeförändringar, %
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive
värdeförändringar.
Avkastning på eget kapital exklusive värdeförändringar används
för att belysa Atrium Ljungbergs förmåga att generera löpande
kassaflöde på ägarnas kapital i koncernen.

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat före skatt med tillägg för räntekostnader i procent av
genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital används för att belysa Atrium Ljungbergs
förmåga att generera vinst på koncernens tillgångar opåverkat
av koncernens finansiering.

Avkastning på totalt kapital exklusive värdeförändring, %
Resultat före värdeförändringar med tillägg för räntekostnader i
procent av genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital exklusive värdeförändringar används
för att belysa Atrium Ljungbergs förmåga att generera löpande
kassaflöden på koncernens tillgångar opåverkat av koncernens finansiering.

Belåningsgrad, %
Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas verkliga
värde vid periodens slut.
Belåningsgrad används för att belysa Atrium Ljungbergs finansiella risk.

Bruttoresultat fastighetsförvaltningen
Hyresintäkter minus kostnader för fastighetsförvaltningen.

Bruttoresultat projekt- och entrepenadverksamheten
Projekt och entrepenadomsättning minus projekt- och entrepenadkostnader.

Eget kapital per aktie, kr
Redovisat eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid
periodens utgång.
Eget kapital per aktie används för att belysa ägarnas andel av
bolagets totala tillgångar per aktie.

EPRA
European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation
för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bland
annat sätter standards avseende den finansiella rapporteringen.

Fastighetkostnader
Summa av Kostnader fastighetsförvaltning, vilket exkluderar central
administration.

Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS)
per aktie, kr
Resultat före värdeförändringar med avdrag för beräknad aktuell skatt exklusive underskottsavdrag dividerat med medelantal utestående aktier. Avdragen skatt har beräknats med bland annat hänsyn till skattemässiga avdragsgilla avskrivningar och  investeringar. 
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS) används för att ge intressenter information om Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag enhetligt sätt.

Genomsnittlig kapitalbindning, år
Genomsnittlig kvarstående löptid till slutförfall av samtliga krediter
i skuldportföljen.
Genomsnittlig kapitalbindning används för att belysa Atrium
Ljungbergs finansiella risk.

Genomsnittlig ränta räntebärande skulder %
Vägd genomsnittlig kontrakterad ränta för samtliga krediter i
skuldportföljen vid periodens utgång exklusive outnyttjade
kreditfaciliteter.
Genomsnittlig ränta används för att belysa Atrium Ljungbergs
finansiella risk.

Genomsnittlig räntebindning, år
Genomsnittlig kvarstående löptid till ränteregleringstidpunkt av
samtliga krediter i skuldportföljen.
Genomsnittlig räntebindning används för att belysa Atrium
Ljungbergs finansiella risk.

Justerad belåningsgrad, %
Räntebärande skulder i procent av summan av fastigheternas verkliga
värde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med
tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter vid periodens slut.
Justerad belåningsgrad används för att belysa Atrium Ljungbergs
finansiella risk.

Kassaflöde per aktie, kr
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med medelantalet
utestående aktier.
Kassaflöde per aktie, kr, används för att belysa Atrium
Ljungbergs kassaflöde, och särskilt dess utdelningsförmåga.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) per aktie, kr
Redovisat eget kapital med återläggning av goodwill, räntederivat
och uppskjuten skatt, dividerat med antal utestående aktier vid
periodens utgång.
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) / aktie används för att ge
intressenter information om Atrium Ljungbergs aktuella substansvärde
per aktie beräknat på ett för börsnoterade fastighetsbolag
enhetligt sätt.

Medelantal utestående aktier
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier beräknat enligt IAS 33.

Resultat per aktie, kr
Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier
efter utspädning.

Resultat före värdeförändringar per aktie, kr
Resultat före värdeförändringar, efter avdrag för aktuell skatt, dividerat
med medelantalet utestående aktier.
Resultat före värdeförändringar per aktie används för att belysa
den löpande förvaltningsverksamheten.

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat före värdeförändringar med tillägg för räntekostnader
dividerat med räntekostnader.
Räntetäckningsgraden används för att belysa hur känsligt bolagets
resultat är för ränteförändringar.

Soliditet, %
Redovisat eget kapital i procent av balansomslutning vid periodens
utgång.
Soliditeten används för att för att belysa Atrium Ljungbergs
räntekänslighet och finansiella stabilitet.

Utdelningsandel, %
Utdelning per aktie i procent av resultatet per aktie före värdeförändringar,
med avdrag för gällande nominell skatt.
Utdelningsandel används för att belysa hur stor del av resultetat
som skiftas ut till koncernens ägare respektive återinvesteras i verksamheten.


FASTIGHETSRELATERADE DEFINITIONER

Breeam
Är ett miljöcertifieringssystem utvecklat i Europa för byggda miljöer.
Breeam tar ett helhetsgrepp på en byggnads miljöprestanda.
Områden som Breeam hanterar delas in i: energi- och vattenanvändning,
hälsa, transport, material, avfall, markanvändning, utsläpp,
ekologi och ledning (management).

BTA, kvm
Bruttototalarea avser byggnadens totala area inklusive ytterväggar.

Driftöverskott
Avser bruttoresultat i fastighetsförvaltningen.

EPRA Vakansgrad, %
Hyresvärdet för outhyrda lokaler dividerat med hyresvärde för hela
fastighetsbeståndet. Projektfastigheter är exkluderade.
EPRA Vakansgrad redovisas i enlighet med EPRA:s definion av
vakansgrad, vilket möjliggör jämförelse mellan olika bolag.

Exploateringsfastigheter
Exploateringsfastigheter utgörs av fastigheter, obebyggda eller bebyggda, som koncernen äger med avsikt att utveckla och sälja som bostadsrätter. Fastigheterna redovisas som omsättningstillgångar, även om vissa fastigheter i avvaktan på utveckling i til lämpliga fall förvaltas och genererar hyresintäkter.
Redovisning sker till det lägsta av ackumulerat anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.

Fastighetstyp
Den lokaltyp som utgör den övervägande delen av hyresvärdet för
en registerfastighet avgör fastighetstypen.
Marknadsvärde redovisas per fastighetstyp.

Hyresvärde
Kontrakterade årshyror inklusive hyrestillägg (t.ex. för fastighetsskatt
och el) samt bedömd marknadshyra för vakanta ytor i befintligt skick.
Hyresvärde används för att belysa koncernens intäktspotential.

Jämförbart bestånd
Jämförbart bestånd avser de fastigheter som inte varit klassificerade
som projektfastigheter som ägts under hela perioden och
hela jämförelseperioden.
Jämförbart bestånd används för att belysa utvecklingen av hyresintäkter
exklusive engångseffekter för förtida avflyttningar och
fastighetskostnader opåverkat av projektfastigheter samt förvärvade
och sålda fastigheter.

LEED
LEED är en hållbarhetscertifiering för nyproduktion och befintliga byggnader. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. 
Atrium Ljungberg certifierar inte enligt LEED, men har förvärvat en fastighet som redan är certifierad enligt LEED.

Lokaltyp
Den verksamhet som bedrivs i den individuella lokalen avgör lokaltypen:
handel, kontor, bostäder eller övrigt. I övrigt ingår bland annat
utbildning, kultur och service.
Uthyrningsgrad och direktavkastningskrav redovisas per lokaltyp.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för byggnader som baseras på svensk byggpraxis och omfattar energi, inomhusmiljö och material.

Nettouthyrning
Summa för perioden avtalade kontrakterade årshyror för
nyuthyrningar med avdrag för årshyror uppsagda för avflytt.
Nettouthyrningen används för att belysa uthyrningssituationen.

Projektfastighet
Fastighet eller väl avgränsad del av fastighet där tomställning skett
i syfte att omvandla och förädla fastigheten. Till projektfastighet
hänförs även byggnad under uppförande samt obebyggd mark och
byggrätter. Omklassificering från projektfastighet till färdigställd
fastighet görs den 1 januari året efter
färdigställande.

Projektvinst, %
Marknadsvärdet efter genomfört projekt minus total investering
i procent av total investering.
Projektvinst används för att belysa värdeskapande i projektverksamheten.

Uthyrbar area, kvm
Totalyta som är tillgänglig för uthyrning.

Uthyrningsgrad, %
Kontrakterade årshyror i procent av hyresvärdet vid full uthyrning.
Redovisade siffror baseras på närmast kommande kvartal.
Uthyrningsgraden används för att belysa koncernens effektivitet
i användningen av sina förvaltningsfastigheter.

Överskottsgrad, %
Bruttoresultat fastighetsförvaltning i procent av redovisade hyresintäkter.
Överskottsgrad används för att belysa hur stor del av koncernens
hyresintäkter som återstår efter fastighetskostnader. Överskottsgraden
ligger även till grund för värderingen av koncernens förvaltningsfastigheter.

HÅLLBARHETSRELATERADE DEFINITIONER

Direktgenererat och fördelat ekonomiskt värde
Genererat värde: Utgörs av Atrium Ljungbergs nettoomsättning och finansiella intäkter.
Fördelat värde: Utgörs av Atrium Ljungbergs betalningar till leverantörer, löner och ersättningar till anställda, arvoden och ersättningar till styrelse, VD och ledande befattningshavare, nettobetalningar till finansiärer, skatt och avgifter till samhället, samt utdelning till aktieägarna.
Betalningar till leverantörer: Utgörs av operativa kostnader för inköp av material, produkter, lokaler och tjänster från leverantörer.
Löner och ersättningar till medarbetarna: Utgörs av periodens totala löne- och pensionskostnader inklusive förmåner. Till medarbetare räknasinte konsulter eller annan inhyrd personal.
Arvoden och ersättningar till styrelse, vd och ledande befattningshavare: Utgörs av arvoden till styrelseledamöter samt fast lön, övriga ersättningar och pensionskostnader för VD och övriga ledande befattningshavare. 
Nettobetalningar till finansiärer: Utgörs av periodens redovisade räntekostnader med tillägg för koncernmässigt aktiverad ränta och beskriver Atrium Ljungbergs totala ersättning till långivare.
Skatt och avgifter till samhället: Utgörs av total ersättning till staten under perioden i form av tomträttsavgälder samt sammanlagda skatter och avgifter till svenska staten. Uppskjuten skatt ingår ej. 
Utdelning till aktieägarna: Utgörs av periodens utbetalda utdelning.
Ekonomiskt värde – kvar i företaget: Utgörs av genererat värde minus fördelat värde.

Energiintensitet
Totala energianvänen från Värme, Kyla, Hyresgästel och Fastighetsel dividerat med genomsnittlig beräknat total uppvärmd uthyrbar area, exklusive garage.

Gröna hyresavtal, %
Kontrakterad årshyra för kommersiella lokaler exklusive garage och lager för hyresavtal med grön hyresbilaga i procent av kontrakterad årshyra för kommersiella lokaler exklusive garage och lager. Grön hyresbilaga är en avtalsbilaga från Fastighetsägarna där hyresgästen och hyresvärden tillsammans åtar sig att minska miljöpåverkan och omfattar exempelvis energi, avfall och transporter. Redovisade siffror baseras på närmast kommande kvartal.

Olycksfallsfrekvens (LTAR)
Antal arbetsrelaterade olyckor per miljon arbetade timmar, som leder till frånvaro minst en avtalad arbetsdag.

Förlorad arbetstid på grund av arbetsrelaterad olycka eller sjukdom (Lost Day Rate)
Antal förlorade arbetsdagar på grund av arbetsrelaterad olycka eller sjukdom, per totalt antal avtalade arbetsdagar under året.