Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom fem nordiska banker och kapitalmarknaden.

Bankfinansiering utgör cirka 50 % av total lånevolym. Övrig finansiering sker på kapitalmarknaden via ett certifikatprogram och obligationer under ett MTN-program.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
   2017-12-31 2016-12-31
Räntebärande skulder, mkr 18 247 15 095
Belåningsgrad, % 44,7  41,9
Medellöptid räntebindning, år 4,4  3,9
Medellöptid kapitalbindning, år 3,5  3,5
Medelränta, räntebärande skulder, % 1,7  2,3
Soliditet, % 42,6   43,7 
Finanspolicy 2017    
  Mål/Mandat Utfall 2017-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 70 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 66 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 44 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 40 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 10 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 344 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 13 % 
Räntebindning per 2018-09-30    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2018 5 940 31 0,6
2019 1 500 8 0,1
2020 1 300 7 0,6
2021 1 260 7 3,9
2022 400 2 2,4
2023 och senare  8 721 46 2,4
Total  19 036 100 1,4
Kapitalbindning per 2018-09-30  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2018 - -
2019 3 791 20
2020 5 036 26
2021 3 044 16
2022  3 617 19 
2023 och senare  3 54  19
Total  19 036 100 
Kontakta oss