Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom kapitalmarknaden, fem nordiska banker och genom direktfinansiering.

Bankfinansiering utgör cirka 50 % av total lånevolym. Övrig finansiering sker på kapitalmarknaden via ett certifikatprogram och obligationer under ett MTN-program samt direktfinansiering.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
  2018-12-31  2017-12-31
Räntebärande skulder, mkr 18 506 18 247
Belåningsgrad, % 41,9 44,7 
Medellöptid räntebindning, år 4,0 4,4 
Medellöptid kapitalbindning, år 4,6 3,5 
Medelränta, räntebärande skulder, % 1,6 1,7 
Soliditet, % 45,9 42,6  
Finanspolicy 2018    
  Mål/Mandat Utfall 2018-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 69 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 63 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 42 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 37 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 0 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 335 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 15 % 
Kreditlöften och likvida medel/låneförfall 4,5 mån minst 100 % uppfyllt
Räntebindning per 2019-03-31    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2019 6 631 35 1,1
2020 1 300 7 0,5
2021 1 175 6 1,8
2022 400 2 1,7
2023 736 4 1,6
2024 och senare  8 485 45 2,5
Total  18 727 100 1,7
Kapitalbindning per 2019-03-31  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2019 - -
2020 2 118 11
2021 4 851 26
2022 3 618 19
2023  1 408
2024 och senare  6 733  36
Total  18 727 100 
Kontakta oss