Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom fem nordiska banker och kapitalmarknaden.

Bankfinansiering utgör 50 % av total lånevolym. Övrig finansiering sker på kapitalmarknaden via ett certifikatprogram och obligationer under ett MTN-program.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
   2017-12-31 2016-12-31
Räntebärande skulder, mkr 18 247 15 095
Belåningsgrad, % 44,7  41,9
Medellöptid räntebindning, år 4,4  3,9
Medellöptid kapitalbindning, år 3,5  3,5
Medelränta, räntebärande skulder, % 1,7  2,3
Soliditet, % 42,6   43,7 
Finanspolicy 2017    
  Mål/Mandat Utfall 2017-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 70 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 66 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 44 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 40 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 10 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 344 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 13 % 
Räntebindning per 2018-03-31    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2018 5 877 34 0,7
2019 800 5 0,2
2020 1 300 7 0,6
2021 760 4 4,1
2022 1 000 6 2,6
2023 och senare  7 736 44 2,6
Total  17 473 100 1,7
Kapitalbindning per 2018-03-31  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2018 510 3
2019 4 377 25
2020 5 035 29
2021 1 394
2022 3 517 20 
2023 och senare  2 640  15
Total  17 473  100 
Kontakta oss