Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2018-12-31
NYCKELTAL* 2018
jan-dec
2017
jan-dec
2018
okt-dec
2017
okt-dec
Nettoomsätttning, mkr 2 629 2 563 661 673
Resultat före värdeförändringar, mkr 1 214 1 180 276 271
Periodens resultat, mkr 3 453 2 599 1 301 396
Investeringa i förvaltningsfastigheter, mkr 1 758 1 593 583 426
Förvärv av fastigheter, mkr 1 727 2 265 1 560 421
Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr 1 260 1 166 269 359
         
Uthyrningsgrad, % 95 95 95 95
Överskottsgrad, % 68 69 64 67
Soliditet, % 45,9 42,6 45,9 42,6
Belåningsgrad, % 41,9 44,7 41,9 44,7
Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 4,2 4,6 3,9
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 1,6 1,7 1,6 1,7
         
Resultat per aktie, kr 26,15 19,21 9,93 2,98
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS), kr/aktie 8,99 8,15 2,06 1,90
Kassaflöde, kr/aktie 9,54 8,75 2,05 2,70
Börskurs 152,00 130,30 152,00 130,30
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) kr/aktie 184,93 162,57 184,93 162,57
Eget kapital, kr/aktie 158,64 136,79 158,64 136,79
         

 * För definitioner