Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2018-06-30
NYCKELTAL* 2018
jan-jun
2017
jan-jun
2018
apr-jun
2017
apr-jun
Nettoomsätttning, mkr 1 311 1 262 656 671
Resultat före värdeförändringar, mkr 621 589 312 315
Periodens resultat, mkr 1 733 1 638 1 116 1 016
Investeringa i förvaltningsfastigheter, mkr 775 749 411 398
Förvärv av fastigheter, mkr 167 1 823 167 -23
Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr 547 539 232 267
         
Uthyrningsgrad, % 94 94 94 94
Överskottsgrad, % 69 69 71 70
Soliditet, % 43,9 41,9 43,9 41,9
Belåningsgrad, % 42,4 44,4 42,4 44,4
Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 4,1 5,1 4,4
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 1,6 2,0 1,6 2,0
         
Resultat per aktie, kr 13,06 12,30 8,44 7,63
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS), kr/aktie 4,26 4,13 2,13 2,20
Kassaflöde, kr/aktie 4,12 4,04 1,75 2,00
Börskurs 144,60 140,50 144,60 140,50
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) kr/aktie 171,17 154,86 171,17 154,86
Eget kapital, kr/aktie 145,46 129,82 145,46 129,82
         

 * För definitioner