Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2018-03-31
NYCKELTAL* 2018
jan-mar
2017
jan-mar
2017
jan-dec
Nettoomsätttning, mkr 656 591 2 563
Resultat före värdeförändringar, mkr 309 274 1 180
Periodens resultat, mkr 618 622 2 559
Investeringa i förvaltningsfastigheter, mkr 364 351 1 593
Förvärv av fastigheter, mkr - 1 846 2 265
Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr 316 272 1 166
       
Uthyrningsgrad, % 94 94 95
Överskottsgrad, % 68 68 69
Soliditet, % 44,0 42,4 42,6
Belåningsgrad, % 41,9 43,7 44,7
Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 3,9 4,2
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 1,7 2,2 1,7
       
Resultat per aktie, kr 4,64 4,67 19,21
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS), kr/aktie 2,10 1,91 8,15
Kassaflöde, kr/aktie 2,37 2,04 8,75
Börskurs 123,00 136,40 130,30
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) kr/aktie 168,22 149,69 162,57
Eget kapital, kr/aktie 141,45 126,11 136,79
       

 * För definitioner