Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2018-09-30
NYCKELTAL* 2018
jan-sep
2017
jan-sep
2018
jul-sep
2017
jul-sep
Nettoomsätttning, mkr 1 968 1 890 656 628
Resultat före värdeförändringar, mkr 937 909 317 320
Periodens resultat, mkr 2 151 2 162 418 524
Investeringa i förvaltningsfastigheter, mkr 1 176 1 171 401 422
Förvärv av fastigheter, mkr 167 1 823 - -
Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr 990 806 442 268
         
Uthyrningsgrad, % 94 94 94 94
Överskottsgrad, % 70 70 70 71
Soliditet, % 44,0 42,7 44,0 42,7
Belåningsgrad, % 43,8 43,3 43,8 43,3
Räntetäckningsgrad, ggr 5,1 4,2 5,4 5,5
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 1,4 2,0 1,4 2,0
         
Resultat per aktie, kr 16,25 16,23 3,18 3,93
Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt (EPRA EPS), kr/aktie 6,86 6,31 2,61 2,20
Kassaflöde, kr/aktie 7,48 6,05 3,36 2,01
Börskurs 161,20 142,00 161,20 142,00
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) kr/aktie 175,28 159,75 175,28 159,75
Eget kapital, kr/aktie 148,67 133,79 148,67 133,79
         

 * För definitioner