Nyckeltal

Våra nyckeltal per 2019-06-30
NYCKELTAL* 2019
jan-jun
2018
jan-jun
2018
helår
Fastighetsvärde, mkr 47 490 42 892 44 201
Överskottsgrad, % 67 69 68
Genomsnittlig ränta räntebärande skulder, % 1,7 1,6 1,6
Börskurs, kr per aktie 167,80 144,60 152,00
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr per aktie 204,65 182,13 194,82
       

 * Driftsöverskott och andra resultatmått som påverkas av införandet av IFRS 16  redovisas i kommentarer till jämförelser mellan perioder exklusive effekterna av införandet av IFRS 16. Detta innebär att resultatmått som exempelvis driftsöverskottet i kommentarer skiljer sig mot vad som står i resultaträkningen. Effekten av införandet av IFRS 16 utgörs av att tomträttsavgälden 2019 redovisas i finansnettot istället för som en del av kostnader för fastighetsförvaltningen. Samtliga nyckeltal för 2019 beräknas exklusive effekter av införandet av IFRS 16. För fullständig nyckeltalstabell se delårsrapporten.