Finansiella risker

Risker Hantering och möjlighet
Kreditrisk  

Med kreditrisk avses risken att våra hyresgäster inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Respektive marknadsområde utvärderar löpande nya och befintliga hyresgästers förmåga att betala avtalad hyra. Uteblivna hyror tryggas i många fall av depositioner och bankgarantier.
Genom ett stort antal hyresgäster i olika branscher uppnås en god riskspridning.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken att våra intäkter / kostnader blir lägre / högre, samt att våra fordringar /skulder blir lägre / högre.

Vi har inga intäkter eller någon finansiering i utländsk valuta. Endast undantagsvis görs inköp i utländsk valuta vilket medför liten valutarisk.

Räntor  

De främsta riskerna är fluktuationer i resultat- och kassaflöde på grund av ränteförändringar.

I syfte att begränsa risken för kraftiga svängningar av räntekostnader fördelas ränteförfallostrukturen över olika löptider genom räntederivat.

Återfinansiering  

Refinansieringsrisker och kreditrisker kopplat till omförhandlingar av befintliga krediter och finansiering av kommande investeringar med hänsyn till bolagets höga investeringstakt utgör en risk.

För att begränsa refinansieringsrisken får maximalt 50 procent av finansieringen tillgodoses av en enskild långivare. Atrium Ljungberg har kreditavtal med fem olika långivare varav den största har 13 procent. Bankfinansiering kompletteras med finansiering på kapitalmarknaden via certifikat- och MTN-program.

Kontakta mig