vd har ordet

RESULTAT OCH PROGNOS

Årets resultat är det bästa i Atrium Ljungbergs historia. Under året har vi haft ett högt affärstempo, både i form av genomförda transaktioner och start av flera projekt. Vi har sålt handelsfastigheter och även gjort en större bytesaffär som kommer att skapa en stor resultatutväxling på sikt. Affärerna är långsiktiga och strategiskt riktiga men påverkar naturligtvis resultatet kortsiktigt. 2017 erhöll vi även 45 miljoner i en förlikning i en tvist. Trots detta levererar vi ett något bättre resultat än året innan. Resultatet före värdeförändringar uppgick till 1 214 miljoner kronor. Blickar vi framåt ser 2019 stabilt ut. Riksbanken signalerar ytterligare räntehöjningar till sommaren vilket vi beaktat i vår prognos. Vårt driftnetto kommer att öka men vi gör bedömningen att våra räntekostnader ökar i motsvarande mån, varför vår prognos uppgår till 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar för 2019.

STRATEGISKA AFFÄRER

2018 var ett intensivt år, aldrig tidigare har vi genomfört så många stora affärer. I slutet av april sålde vi Rådhuset i Uppsala och några veckor senare tog vi vårt första steg in i Slakthusområdet i Stockholm genom förvärvet av fastigheten Kylfacket 3 i den sydöstra delen av området.
Vi har också erhållit flera markanvisningar  Vi vann en markanvisningstävling i Östra Hagastaden i Stockholm avseende ett unikt kvarter som kommer att bli stadens norra port. Jag är mycket glad över att Atrium Ljungberg får möjlighet
att fortsätta bidra till utvecklingen av Hagastaden där vi redan idag har ett stort
engagemang genom vårt befintliga fastighetsinnehav och vårt projekt Life City.
I mitten av juni tecknade vi ytterligare ett markanvisningsavtal avseende den så kallade Mälarterrassen i Slussen i Stockholm. Här vill vi tillsammans med staden skapa en levande mötesplats med fokus på mat och kultur som stärker och utvecklar hela området.
Under hösten fortsatte vi att växa i Slussen då vi förvärvade Katarinahuset i en bytesaffär. Vi övertog även en byggrätt direkt framför fastigheten. I samband med affären sålde vi två fastigheter, en i Hagastaden och en på Kungsholmen i  tockholm. Katarinahuset är en fantastisk fastighet med stark förankring i Stockholm och med stor potential.
Året avslutades med att vi sålde Västberga Handel i Stockholm. I och med detta har vi nu avyttrat den handel som inte passar in i vår stadsutvecklingsstrategi.
Kvar har vi endast lägen med stark position i kommuner med en god tillväxt, vilket borgar för att våra handelsplatser har bättre förutsättningar än många andra.

SLAKTHUSOMRÅDET

Under 2018 genomförde vi vår största affär någonsin i och med avtalet med Stockholms stad i Slakthusområdet, precis söder om Stockholms city. Området står inför en enorm utveckling som beräknas pågå fram till år 2030. Det här är ett
av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt i modern tid och vår vision, som vi delar med staden, är att Slakthusområdet ska bli Stockholms självklara mötesplats för kontor, boende, mat, kultur och upplevelser. En ny dynamisk stadsdel som blir Stockholms motsvarighet till Londons Kings Kross.
Avtalet innebär att vi förvärvar såväl befintliga fastigheter som markanvisningar. Den totala investeringen uppskattas till cirka åtta miljarder kronor. Affären blir slutligen klar i maj efter nämndbeslut och beslut i kommunfullmäktige.

STARK PROJEKTPORTFÖLJ

Vi har en stor projektportfölj som möjliggör fortsatt god tillväxt. I skrivande stund har vi en projektportfölj som möjliggör framtida investeringar om 17 miljarder kronor, framför allt koncentrerade till Uppsala, Sickla och Hagastaden i Stockholm. Till dessa 17 miljarder kronor tillkommer projektuvecklingen i Slakthusområdet.
I slutet av september tecknade vi ett hyresavtal med Academic Work som väljer att samla stora delar av sin verksamhet i nya Life City i Hagastaden, Stockholm. Hyresavtalet är till hyresvärde det största i Atrium Ljungbergs historia och
omfattar drygt 17 000 kvadratmeter kontor. I och med detta tog vi beslut om projektet som omfattar 32 000 kvadratmeter ljus BTA, en investering om
cirka 1,9 miljarder kronor, inklusive tidigare markförvärv, och ett hyresvärde om cirka 107 miljoner kronor plus tillägg.
I Sickla pågår utvecklingen mot tät och blandad stad. I början av hösten togs första spadtaget till det nya hotellet Tapetfabriken som Nordic Choice Hotels kommer att driva genom sin kedja Clarion Collection. Intill Tapetfabriken byggs även Curanten, ett hus för vård och hälsa och lite längre bort är grundarbetet för det första bostadskvarteret på Nobelberget, som säljstartade i september, igång. År 2026 är tunnelbaneutbyggnaden till Sickla klar och i juni i år presenterades ett förslag
på ett 23 våningar högt stationshus som förutom tunnelbaneuppgång kommer att inrymma hotell och kontor.
Efter flera års byggande invigdes den södra delen av Gränbystaden i Uppsala. Gallerian fick genom detta ett större och bredare utbud med 17 nya butiker, restauranger, kontor och ett starkt tillskott av upplevelser genom Nordisk
films första 4DX-biograf i Sverige. Vi har även adderat 200 hyreslägenheter till platsen samt ett garage med 280 parkeringsplatser.
I december beslutade vi även att starta projektet Bas Barkarby efter att miljödomen vunnit laga kraft. Projektet omfattar totalt 50 000 kvadratmeter och Järfälla kommun kommer att bli hyresgäst genom att de hyr 11 000 kvadratmeter för gymnasieutbildning, mulithall, bibliotek och annan kulturverksamhet.

FINANSIELLA MÅL

Det var länge sedan vi uppdaterade våra finansiella mål. Fokus ska fortsatt vara lönsamhet och tillväxt samt ekonomisk stabilitet. Med den fantastiska projektportfölj vi har idag är det dags att höja investeringsmålet för vår projektutveckling från 1 mdkr till 2 mdkr per år. Vi växlar ut vårt soliditetsmål till förmån för ett belåningsgradsmål om maximalt 45 procent över tid eftersom vår fina externa rating även framgent kommer stå i fokus.
Slutligen lämnar vi vårt driftnettotillskottsmål och inför ett avkastningsmål på eget kapital om tio procent per år. Dessa mål är alla långsiktigt relevanta.

FRAMTIDSUTSIKTER

Sverige har haft en stark konjunktur under många år. Mycket tyder på att vi nu passerat toppen av konjunkturen. Tillväxten mattas av i Sverige. Det är svårt att sia om hur de närmaste åren kommer se ut men många talar om en mjuklandning.
Atrium Ljungberg har goda förutsättningar även framgent. Vi finns i Sveriges fyra storstäder och vi har en stor projektportfölj som borgar för tillväxt. Framförallt är det bristen på attraktiva kontor i centrala lägen som gör att det kommer finnas en fortsatt stor efterfrågan.Utmaningen finns på handelssidan där e-handelns utveckling står för all tillväxt. Vi arbetar aktivt med att våra platser ska innehålla
ett attraktivt och relevant innehåll. Och i vår stadsutvecklingsstrategi är handel, service och restauranger avgörande för att skapa attraktivaplatser där människor vill vara. För vi är inte nöjda förrän ”alla vill leva i vår stad”.

Tack alla kunder, medarbetare och samarbetspartners för ett fantastiskt 2018!

Annica Ånäs, verkställande direktör 

vd har ordet
vd har ordet
"2018 var ett intensivt år, aldrig förr ha vi genomfört så många stora affärer. resultatet var det bästa i Atrium Ljungbergs historia."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg