Väsentliga frågor

Atrium Ljungberg skapar miljöer där människor ska vilja vara – leva, arbeta och vistas – nu och under lång tid framöver. För att lyckas med det krävs att vi sätter innovativt tänkande, långsiktighet, pålitlighet och samverkan i centrum.

Väsentlighetsanalys

För att fastställa att både vi och våra kunder upplever att vi arbetar med rätt saker, har vi genomfört en väsentlighetsanalys som till stor del bygger på resultatet av vår löpande intressentdialog. Utifrån bolagets strategi, påverkan på omvärlden och våra intressenters förväntningar har vi identifierat sex väsentliga frågor som vi utvecklat till fyra fokusområden  för hållbart företagande.

Väsentliga frågor

Sex områden kan kategoriseras som väsentliga frågor för Atrium Ljungberg och vårt hållbarhetsarbete; hållbar stadsutveckling, miljö och resurseffektivitet, inköp och leverantörer, antikorruption, medarbetare samt kommunikation. 

Hållbar stadsutveckling
Samtliga intressenter (kunder, kommuner, ägare, medarbetare) anser att hållbar stadsutveckling är ett väsentligt område. Kunder efterfrågar särskilt smarta lösningar, däribland systemval, som hjälper dem att göra de egna verksamheterna mer hållbara. Kommuner betonar även samverkan, inkludering och dialog med intressenter.

Sedan intressentdialogen genomfördes har vi förtydligat och utvecklat vår definition av och strategi för hållbar stadsutveckling. Vi jobbar aktivt med att integrera strategin i vår verksamhet från tidiga projektskeden till förvaltning.

Miljö och resurseffektivitet
Samtliga intressenter förväntar sig att Atrium Ljungberg håller hög nivå när det gäller miljöanpassning och resurseffektivitet. Vissa aspekter ses som hygienfrågor medan andra tillskrivs större tyngd. Systemval anses viktigt, för att Atrium Ljungberg ska skapa förutsättningar för hyresgäster att minska miljöpåverkan – det ska vara lätt att göra rätt. Resurseffektivitet anses även vara särskilt viktigt i fastighetsförvaltningen.

Sedan intressentdialogen genomfördes har vi fokuserat på resurseffektivitet och har minskat energianvändningen kraftigt.

Inköp och leverantörer
Det är tydligt att kunder, ägare och kommuner förväntar sig att Atrium Ljungberg håller hög nivå när det gäller inköp och samarbeten med leverantörer. Inköp och leverantörer innefattar exempelvis: bedömning av leverantörer avseende miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Sedan intressentdialogen genomfördes har vi inrättat en inköpsfunktion och systematiserat vår inköpsprocess exempelvis när det gäller kravställningar på leverantörer.

Antikorruption
Kunder, ägare och kommuner förväntar sig att Atrium Ljungberg håller hög nivå när det gäller integritet och antikorruption. Arbetet med integritet och antikorruption förväntas genomsyra Atrium Ljungbergs alla verksamheter samt alla interna och externa relationer.

Sedan intressentdialogen genomfördes har vi jobbat förebyggande i frågan och utvecklat en ny policy för affärsetik och inrättat en visselblåsarfunktion.

Medarbetare
Medarbetare innefattar exempelvis: anställningsvillkor, sund arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, framförallt för byggverksamheten samt entreprenörer, förutsättningar för trivsel, motivation och prestation, kompetensutveckling, mångfald och lika möjligheter.

Sedan intressentdialogen genomfördes har vi antagit en nollvision för stressrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor. Vi har utsetts upprepade gånger som en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Kommunikation
Kommunikation togs framförallt upp av kunder och kommuner som ett väsentligt område. Kunderna vill att Atrium Ljungberg ska hjälpa dem att visa upp hur fastigheterna och lokalerna miljöanpassats. Kommunikation innefattar exempelvis: märkning av fastigheter/lokaler, annan kommunikation av fastigheters/lokalers miljöanpassning och miljöprestanda samt samverkan och intressentdialog

Sedan intressentdialogen genomfördes har vi antagit ett mål om att certifiera samtliga fastigheter och utvecklat dialogen med hyresgäster kring gröna hyresavtal.

Vill du veta mer?