Affärsetik

Vi värnar sunda affärsmetoder i den egna verksamheten och i relation till leverantörer och andra partners. Sedan 2009 är vi anslutna till FN:s Global Compact och står därmed bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Affärer med integritet

Atrium Ljungbergs etik- och leverantörspolicy utgår från bolagets värderingar och omfattar alla medarbetare och leverantörer. Policyn innefattar vår uppförandekod och riktlinjer för hur vi gör affärer. TL Bygg tillämpar Institutet Mot Mutors näringslivskod samt Sveriges Byggindustriers uppförandekod för lagligt och lämpligt agerande. Under 2015 genomförde vi en kartläggning av korruptionsrisker och under 2016 infördes en funktion för visselblåsning. Vi fortsätter också att se över och uppdatera policy och rutiner utifrån resultatet i riskkartläggningen.

Inköp och leverantörer

Atrium Ljungberg är en stor inköpare och har tusentals leverantörer. Till dem kommunicerar vi våra värderingar, förväntningar och krav. Varje enskilt projekt eller uppdrag ställer specifika krav som definieras i uppdragskontrakt eller leveransavtal. Avtal inom ramen för våra större byggprojekt innehåller detaljerade krav på miljö, kvalitet och arbetsmiljö. För att säkra bra materialval började vi använda miljödatabasen Byggvarubedömningen. Databasen används sedan tidigare av TL Bygg och i vissa av Atrium Ljungbergs projekt. Under 2016 inrättade vi en ny tjänst i form av en inköpsansvarig. Syftet är att vara ett effektivt stöd för hela organisationen genom samordnade inköp som leder till högre kvalitet och minskade kostnader. Det är också ett viktigt led i att än bättre möta våra krav inom hållbarhet och affärsetik.

Uppförandekod för branchen

Under 2016 deltog vi i utvecklingen av en branschgemensam uppförandekod för leverantörer och ett tillhörande system för självdeklarering. Syftet med en branschgemensam uppförandekod är att många fastighetsägare ställer samma krav på leverantörer och får därmed större möjlighet att påverka dem i positiv riktning. När uppförandekoden blir klar kommer vi att implementera den i organisationen. Vi har en etik- och leverantörspolicy som utgör riktlinjer för hur vi gör affärer och tydliggör vilka krav vi ställer på våra leverantörer. Under 2016 började vi att kartlägga våra leverantörsrisker och se över behovet att utveckla policyer och rutiner.

Läs mer om våra policyer

Vill du veta mer?