Hållbar stadsutveckling

Vi har ett långsiktigt perspektiv och är som ägare, förvaltare och utvecklare en betydande aktör på de marknader och orter där vi finns. Vi har ett fastighetsbestånd, en kompetens och en finansiell styrka som ger oss möjlighet att tänka flerdimensionellt och se till helheten för ett område, både när det gäller människor, miljö och ekonomi. Vi utvecklar våra områden i hållbar riktning och arbetar även för att underlätta för våra hyresgäster i deras hållbarhetsambitioner. Genom en bra samverkan kan vi tillsammans minska resursanvändningen och miljöpåverkan. På så sätt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig.

Vår stad skapar:

Identitet och historia

Kultur är en viktig beståndsdel i vår stad. Innan vi utvecklar en plats lägger vi ner mycket arbete på att verkligen lära känna platsens kvaliteter och historia. Vi vill lyfta fram det bästa med våra olika platser och ta vara på de unika möjligheterna som finns med utgångspunkt från människorna som bor och verkar i området. Vi förvaltar platsens själ och identitet och tar till vara på kulturhistoriska kvaliteter och unika verksamheter. På flera av våra platser har vi valt att bevara och utveckla äldre fastigheter och kombinera med moderna inslag. Exempel på det är Mobilia i Malmö och Sickla.

Dialog och delaktighet

Vi vill ta tillvara på det lokala engagemanget och jobbar i nära samverkan med lokala aktörer i de stadsdelar där vi verkar för att stärka våra platser. I stadsutvecklingsprojekt jobbar vi tätt tillsammans med kommun och hyresgäster. Vi för en dialog med lokala aktörer som närboende, besökare, näringsliv och föreningar och får på så sätt en bred och genuin lokalkännedom av platsen och stadsdelen. Dialogerna kan handla om allt från att se hur mark, byggnader och infrastruktur kan disponeras till vilka kulturaktiviteter som kan rymmas på platsen. Exempel på samverkansprojekt är Stockholm Life i Hagastaden, Kista Science City, Stockholm Business Region och projekten Tyngdpunkt Farsta och Världsklass Uppsala. Vi har också workshops med politiker och tjänstemän bland annat i Nacka kring stadsutvecklingsfrågor för Sickla, och i Uppsala när det gäller Gränbystaden. Vi är också starkt engagerade i frågor som rör citykärnornas utveckling genom till exempel Uppsala Citysamverkan. Studio Atrium Ljungberg är ett forum för dialog och samverkan. Här fördjupar vi oss i frågor som framtidens arbetsliv och lärande, utveckling av handel, hållbar stadsutveckling och hur samhällsbyggande kommer att förändras under kreativa träffar med kommunrepresentanter, svenska och internationella experter, entreprenörer, fastighetsutvecklare och nytänkare.

Möten och interaktion

Vårt sätt att utveckla stadsdelar innebär att vi investerar i fysiska plattformar som stödjer sociala strukturer och olika former av mötesplatser. Något som är avgörande för hur attraktiv platsen är och för människors vilja att leva, arbeta och vistas i området. Det kan handla om att skapa förutsättningar för möten mellan företag eller för branscher, nya restauranger och caféer eller mötesplatser för kultur och lärande. Exempelvis Nobelberget i Sickla, där kreatörer och företagare har en dynamisk plattform att agera utifrån, restaurangen Urban Deli i Sickla, Hot spot - våra flexibla kontorsplatser i Kista Nod, Dieselverkstaden - Sicklas eget kulturhus med bio, bibliotek och teater, och vårt framtidsprojekt kvarteret Life City i Hagastaden – en mötesplats för nya former av arbete och innovation. Vi vill också skapa förutsättningar för entreprenörer och är engagerade i Start-Up Stockholm där vi bidrar med kontorslokaler i en nätverkande miljö till flexibla priser i våra utvecklingscentra Hotspot Kista och Hotspot Farsta. 

Mångfald och flexibilitet

Våra byggnader ska stå länge och platserna ska ha en förmåga att utvecklas över tid utifrån skiftande behov och samhällsförändringar. Fastigheterna ska vara flexibla och kunna anpassas efter nya och förändrade behov. 

Trygghet och trivsel 

Vi sätter människan i fokus. Våra platser ska vara trygga och befolkas både dag och kväll. Genom varsam planering och en blandning av verksamheter skapas flöden av människor under olika tider på dygnet. Torg och parker ska upplevas som öppna och inkluderande och vi utvecklar sociala ytor som inbjuder till möten, lek, avkoppling och trivsel. Vi bygger i en mänsklig skala med lokaler i markplan och väljer verksamheter som stärker trygghet och trivsel runt stråk, parker och torg.

Ekosystem och kretslopp

Vi utvecklar våra grönytor för att främja biodiversitet och artrikedom. Genom att jobba med ekosystemtjänster använder vi marken, och även tak och väggar, i den täta staden på ett effektivt och hållbart sätt. Med träd, gröna tak och smart dagvattenhantering klarar vi av att ta hand om de alltmer vanligt förekommande skyfallen samtidigt som vi skapar attraktiva miljöer.

Resurs- och energieffektivitet

Vi energieffektiviserar våra befintliga byggnader och i nya byggnader siktar vi på att redan nu uppfylla de kommande kraven om en energianvändning nära noll. Vi utformar system för avfall och återvinning på ett sätt som hjälper våra hyresgäster till resurseffektivitet och återvinning. Inte minst på våra handelsplatser ser vi positivt på ökade inslag av cirkulär ekonomi. Det kan handla om reparations- eller delningstjänster som till exempel bilpooler men också om företag som jobbar med återbruk, återvinning och second hand.

Närhet och bekvämlighet

Vi utvecklar våra platser med en kvartersstruktur som uppmuntrar till promenerande samtidigt som vi erbjuder bekväm shopping. Våra platser ska vara tillgängliga och vi arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för hållbart resande med kollektivtrafik, cykel och elbil. På alla våra större handelsplatser finns det parkering för cykel och elbil. Vi löser parkering yteffektivt för att optimera markanvändningen och maximera närheten.

Kontakta mig