Miljö och resursanvändning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Miljö och resursanvändning

Eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande andel av Sveriges utsläpp när det gäller energi, material och avfall är det viktigt att vi gör vad vi kan för att bidra i arbetet framåt. Atrium Ljungbergs ambition är att minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan och att effektivisera resursanvändningen. Miljöcertifierade byggnader, gröna hyresavtal och en minskad energianvändning är några viktiga arbetsområden för oss. På så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid och motverka klimatförändringarna.

Miljöcertifiering - en väg till hållbara byggnader

Miljöcertifieringar av byggnader är ett viktigt verktyg för att säkerställa att våra fastigheter är hållbara och minskar sin miljöpåverkan. Det finns tydliga krav inom olika hållbarhetsaspekter där bevisningen tredjepartsgranskas. Certifieringarna bidrar också till att fastigheternas miljöprestanda blir jämförbara och enklare att kommunicera till hyresgäster.

Vi certifierar våra nybyggnader av kommersiella lokaler med Breeam, befingliga fastigheter med Breeam-in-Use och nybyggda bostäder med Miljöbyggnad. När vi certifierar våra nybyggnader enligt Breeam är vårt mål att nå minst betyget Very good, när vi certifierar byggnader enligt Miljöbyggnad är vårt mål att minst nå betyget Silver.

För att minimera miljöpåverkan och användning av farliga ämnen under byggnationer använder vi också Byggvarubedömningen vid inköp av byggmaterial. Byggvarubedömningen är en digital loggbok med miljöbedömda byggvaror. Systemet hjälper oss även att efterleva FN:s Försiktighetsprincip, som innebär att om det finns hot om allvarlig skada på miljön, ska brist på full vetenskaplig säkerhet inte användas som skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring.

Effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan

Energianvändningen under en fastighets livscykel skapar till största delen koldioxidutsläpp. Vårt mål är att minska fastigheternas energianvändning per kvadratmeter med 30 procent från år 2014 till och med år 2021. Till och med 2020 har vi lyckats minska energianvändningen per kvadratmeter med 23,5 procent jämfört med basåret. Men arbetet fortsätter.

El står för den största andelen av vår och våra kunders energianvändning. I normalfallet förser vi hyresgästerna med el och debiterar dem utifrån faktisk användning. Vi köper el från ursprungsgaranterad vattenkraft, certifierad med Gold standard. Vi använder certifierad koldioxidfri el i alla fastigheter utom en. För att klimatkompensera för denna stödjer vi ett vindkraftsprojekt i Indien.

Vi har även egna solcellsanläggningar för att öka andelen förnyelsebar el. Idag har vi solcellsanläggningar i Gränbystaden, Sickla och i Malmö. Totalt sett ger det 8 202 kvadratmeter solceller där vi kan producera cirka 1 340 Megawattimmar om året. 

Våra koldioxidutsläpp och vår klimatpåverkan

Våra koldioxidutsläpp kommer till största delen från våra fastigheter värmda med fjärrvärme och från bilburna besökare på våra handelsplatser. En mycket liten del kommer från elanvändningen och tjänsteresor. Även om andelen tjänsteresor är liten har vi antagit Tjänstebilsutmaningen som innebär att företaget åtar sig att endast köpa in elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar. För att minska utsläppen från våra besökare och hyresgäster har vi installerat elladdplatser på parkeringplatserna vid våra handelsplatser och i allt fler kontors- och bostadshus och investerat i fler cykelparkeringar.

Samverkan med våra kunder

Hyresgästernas intresse för att bidra till hållbara lösningar och effektiviseringar ökar. Atrium Ljungbergs gröna hyresavtal är ett exempel på samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst för att tillsammans minska miljöpåverkan i fastigheterna inom områden som exempelvis energi, material och avfall. Avtalet hanterar även inomhusmiljö som är viktigt för våra hyresgäster ur ett hälsoperspektiv. Vid utgången av 2020 omfattades 44 procent av den kontrakterade årshyran av gröna hyresavtal. Målet är att nå minst 50 procent till och med år 2021.

De gröna hyresavtalen blir ett steg i att samverka kring resurseffektivitet och hjälpas åt att nå respektive bolags mål. Våra kunder kan följa sin egen energianvändning i vår kundportal Servicenter, där man också har benchmarktal att jämföra mot. Vi samarbetar för att hitta fler möjliga effektiviseringsåtgärder i lokalerna.

Avfallsfrågan är också en viktig resursfråga att samverka kring. Vår vision för framtiden är att varken vår egen, eller våra kunders verksamhet ska generera något avfall. Detta är ett arbete vi har påbörjat och målsättningen är att den totala mängden avfall ska minska med 40 procent per kvadratmeter och osorterat avfall minska med 80 procent per kvadratmeter lokalyta per år 2025. Idag tillhandahåller vi återvinningsmöjligheter i samtliga fastigheter och byggarbetsplatser för de vanligaste avfallskategorierna. Under 2020 har fokus varit på att få fram validerade data, genomföra pilottest samt strategier för områden.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar

Våra fokusområden