Miljö och resurser

Atrium Ljungberg fokuserar på att förbättra resurseffektiviteten. Genom att stödja och samarbeta med våra hyresgäster underlättar vi i deras strävan att bedriva sina verksamheter resurseffektivt. Resursanvändningen, framförallt energianvändningen, står för en betydande del av en byggnads drifts- och produktionskostnad men även dess klimatpåverkan.

Miljö och resurseffektivitet

Mål

Utfall 2018

År 2021 ska 100 procent av våra fastigheter vara certifierade (undantaget  projektfastigheter och fastigheter förvärvade de senaste två åren).

 Andel certifierade fastigheter

 Mellan åren 2014 och 2021 ska energianvändinngen minska med 30 procent.  Energianvändning
 År 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra.  Andel gröna hyresavtal

 

 

Certifiering

Sedan 2011 certifierar vi större nybyggnationer enligt det globala miljöklassningssystemet Breeam. Vår minimi-nivå är betyget very good. Under 2016 fick vi pris för ”årets Breeam-byggnad” för vårt arbete med hållbarhet i norra Gränbystaden. Dessutom certifierade vi vår första byggnad enligt Breeam In-Use, ett system utvecklat för befintliga byggnader. Vi går nu vidare och certifierar hela vårt bestånd och har utvecklat vårt mål till att omfatta såväl nyproduktion som befintliga byggnader.

Breeam hjälper oss att bygga mer hållbart och certifieringen gör fastigheternas miljöprestanda mer jämförbar och framförallt enklare att kommunicera gentemot hyresgäster.
Breeam lämpar sig inte för bostäder. Istället certifierar vi sedan 2015 våra bostäder enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vår miniminivå är betyget silver. Miljöbyggnad ställer djupgående krav inom energi, material och inomhusmiljö. Under året blev vårt första pilotprojekt, bostadsprojektet Gränby Entré i Uppsala, certifierat med betyget silver.

Energianvändning

Vi har minskat vår energianvändning med 13 procent sedan 2014. Den totala energianvändningen per kvadratmeter för 2018 uppgick till 234 kWh/kvm, vilket är en ökning jämfört mot föregående år. Användningen av värme minskade, medan användningen av kyla ökade under 2018 på grund av den varma sommaren. Unde de fem senaste åren har mängden fastighetsenergi minskat jämfört med referensåret tack vare en ökad energimedvetenhet hos våra medarbetare och genomfördad energieffektiviseringar.

En majoritet av våra fastigheter använder fjärrvärme som värmekälla. Vi har också två fastigheter med bergvärme och en projektfastighet som värms med träpellets och olja. Komfortkyla finns installerat i majoriteten av fastigheterna. Denna kyla består dels av fjärrkyla och dels av egenproducerad kyla. El står för största delen av vår energianvändning. Vanligtvis är det vi som förser hyresgästerna med el och vi debiterar utifrån förbrukning med några enstaka undantag, vilket skapar incitament för resurseffektivitet. Vissa hyresgäster har egna leverantörer och abonnemang.

Energiintensitet
Fördjupad information om vår resursanvändning hittar du här

 

Koldioxidutsläpp

Vi rapporterar våra koldioxidutsläpp enligt Greenhouse Gas Protocol som är den internationellt vanligaste metoden för frivillig beräkning av företags växthusgasutsläpp. Totalt uppgick
koldioxidutsläppen från vår energianvändning till 8,7 kg CO2e/kvm och härstammar huvudsakligen från fjärrvärme.
Bilburna besökare till våra handelsplatser är den största källan till våra totala utsläpp.
Utsläppens omfattning och miljöbelastning är delvis beroende av våra energileverantörers produktionsmix, det vill säga vilka bränslen som används för produktionen av fjärrvärme
och fjärrkyla. När det gäller fjärrvärme och fjärrkyla är vi hänvisade till den lokala leverantören på respektive ort och variationen i miljöprestanda är mycket stor.

Koldioxidutsläpp
Fördjupad information om våra koldioxidutsläpp hittar du här

 

Gröna hyresavtal - gemensamt når vi längre

Hållbara och kostnadseffektiva lösningar skapas bäst i nära samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare. Gröna hyresavtal är ett exempel på ett gemensamt åtagande att tillsammans minska miljöpåverkan. Med gemensamma krafter kan vi minska resursanvändningen och miljöpåverkan och gemensamt når vi längre än vi hade gjort var och en för sig. Vid utgången av 2018 omfattades 27 procent av den kontrakterade årshyran av gröna hyresavtal.
Målet är att nå minst 50 procent till år 2021.

Cirkulär ekonomi och återvinning

Sveriges second hand-marknad växer i takt med den ökande efterfrågan på begagnade varor såsom möbler och kläder. För femte året i rad genomförde vi kampanjen Åter_win i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala där kunderna uppmanades att lämna in begagnade kläder. Förutom handelsplatser och butiker deltog även kontorshyresgäster i kampanjen. För 2018 blev resultatet 37 ton insamlade kläder och textilier till förmån för Stadsmissionen. Totalt har 328 ton samlats in under de senaste fem åren.

Väl fungerande system för återvinning och avfallshantering är viktigt för våra hyresgäster. Atrium Ljungberg tillhandahåller återvinning i samtliga fastigheter. För att ytterligare stötta
våra hyresgäster börjar vi införa individuell mätning av avfall.

Vill du veta mer?