Värdegrund och policys

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet.

Långsiktighet

Vår verksamhet bygger på långsiktighet i både ägande och i relationer med kunder och samarbetspartners.

Samverkan

Vi samverkar över gränser vilket skapar möjligheter för oss som bolag och för våra kunder.

Pålitlighet

Vårt varumärke ska vara starkt förknippat med pålitlighet. Vi håller vad vi lovar och ett handslag gäller.

Innovativt tänkande

Med ett innovativt tänkande genom hela affärsprocessen skapar vi förutsättningar för att våga gå vår egen väg och tänka i nya banor.

 

Policyer

Atrium Ljungbergs styrelse fastställer bolagets övergripande hållbarhetspolicy och relaterade policyer. Dessa utvärderas och revideras minst årligen.

Global Compact

Utöver värderingar och policyer som grundläggande styrmedel är vi anslutna till FN:s Global Compact och stödjer dess principer.

Vill du veta mer?