Års - och hållbarhetsredovisning 2019

Dekorativ bild

Atrium Ljungberg som investering

Atrium Ljungberg befinner sig på en förändringsresa. Med rötterna i den gamla byggmästartraditionen har vi utvecklat våra strategier och renodlat vårt fastighetsbestånd. Idag består det av stora sammanhängande fastighetsområden som under de senaste tio åren mer än fördubblats i fastighetsvärde. Vi finns på Sveriges starkaste tillväxtmarknader där vi tar aktiv del i utvecklingen av framtidens hållbara städer.

MED EN TYDLIG STRATEGI FÖR STADSUTVECKLING...

Runt 85 procent av Sveriges befolkning bor idag i städer och inflyttningstakten till större tätorter ökar. Det innebär utmaningar och möjligheter för alla oss som arbetar för att skapa attraktiva platser. Atrium Ljungberg utvecklar stadsdelar som skapar värden för kommuner, hyresgäster, våra aktieägare och alla som bor och verkar i våra områden. Och vi har en tydlig strategi för detta. Vårt arbetssätt bygger på samverkan och dialog och vi strävar alltid efter att ta tillvara platsernas själ, ursprung och bästa egenskaper.

För att en plats ska vara attraktiv och locka människor under dygnets alla timmar behövs många anledningar att vara där. Vi på Atrium Ljungberg utgår ifrån konceptet ”the power of ten” i vårt stadsutvecklingsarbete, som innebär att det alltid ska finnas minst tio anledningar att besöka en plats. Vårt fokus är hållbara stadsmiljöer med ett blandat innehåll av kontor, handel, bostäder, service och kultur. Ett stadsliv där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Med visionen ”Alla vill leva i vår stad” i sikte skapar vi värde för bolaget, våra aktieägare och samhället.

…SKAPAR VI ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA PLATSER PÅ STARKA DELMARKNADER...

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på starka delmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi är en långsiktig ägare och tar ett stort ansvar för våra områden. Att vi äger stora, sammanhängande platser ger oss en unik möjlighet att skapa en bra helhet och en blandning av verksamheter som stödjer varandra och höjer hela områdets attraktivitet. Närheten i en tät och blandad stadsmiljö medför hållbarhetsvinster, bland annat genom korta transportavstånd, väl utvecklad kollektivtrafik och goda möjligheter till delningsekonomi. Men hållbara stadsmiljöer är inte bara viktigt ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv – det höjer också områdenas attraktivitet och skapar värde för såväl hyresgäster som kommuner och ökar värdet på vårt bolag.

...MED EN FANTASTISK PROJEKTPORTFÖLJ…

Sedan fusionen mellan Atrium Fastigheter och Ljungberggruppen 2006 har vår projektportfölj mer än fyrdubblats och idag har vi möjlighet att investera hela 28 miljarder kronor i egna fastigheter och markanvisningar. Vårt långsiktiga fokus på hållbar stadsutveckling är en av anledningarna till att vi bland annat fått förtroendet att vara med och utveckla stora delar av Slakthusområdet i södra Stockholm. Det är det största utvecklingsprojektet i Stockholm i modern tid och kommer att pågå fram till år 2030.

Vår projektportfölj består av till hälften kontor, en tredjedel bostäder och resterande del service, restauranger, handel och kultur. Av 28 miljarder kronor i portföljen ligger utvecklingsprojekt motsvarande 23 miljarder i områden med direkt anslutning till befintliga eller nya tunnelbanestationer. Här återfinns förutom Slakthusområdet även Sickla, Slussen, Hagastaden och Barkarbystaden. Sickla kommer med den nya tunnelbaneanslutningen att ha endast sju minuter till centralstationen i Stockholm. Närheten till spårbunden trafik har stor positiv påverkan på hyresnivåerna, vilket i sin tur leder till ett ökat värde på våra fastigheter.

…SOM BORGAR FÖR EN FORTSATT LÅNGSIKTIG TILLVÄXT I BOLAGET

Över de senaste tio åren har resultatet före värdeförändringar i bolaget ökat med 85 procent. Bolaget har växt från drygt 200 till drygt 300 anställda. Vi har förädlat och förfinat vårt fastighetsbestånd vilket lett till att fastighetsvärdet ökat med 161 procent. Vårt mål om att investera två miljarder kronor per år, med 20 procent i projektvinst för ny- och tillbyggnader skapar värdetillväxt i bolaget.

VI ÄR REDO ATT SKAPA FRAMTIDENS STAD

Utvecklingen i samhället har aldrig gått så snabbt som nu. Med våra fysiska platser som grundplattformar lägger vi stort fokus på att med digital teknik förädla och skapa nya, efterfrågade erbjudanden som ytterligare höjer attraktionskraften i våra områden. Livet mellan husen har alltid varit viktigt för oss och nu fokuserar vi på att addera ett digitalt lager till våra fysiska platser, vilket kan vara allt från en enskild fastighet till ett område eller en hel stad. ”Tjänstefiering” är ett nyckelbegrepp där vi ser en ökad samverkan i branschen med initiativ och lösningar som tas fram tillsammans.

Vi har under det senaste året rustat oss för att möta utvecklingsbehoven, blanda annat genom att rekrytera nya kompetenser i bolaget. För att vara fortsatt relevant i en värld där beteenden och  konsumtionsmönster förändras i allt snabbare takt behövs en förståelse för människors drivkrafter och preferenser. Vi vet till exempel att våra kunder i allt större utsträckning ser arbetsplatsen som en viktig del av varumärket och ett kraftfullt rekryteringsverktyg. De efterfrågar helhetslösningar i varje steg och är i ständig förändring vilket driver mot kortare framförhållning och större flexibilitet. Förändringen ställer stora krav på oss som fastighetsägare att kunna möta våra kunder. Men det skapar också nya affärsmöjligheter och vi vill vara med och driva utvecklingen framåt.