Dekorativ bild

Finansiella risker

Risker Hantering och möjlighet
Kreditrisk  

Med kreditrisk avses risken att våra hyresgäster inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Respektive fastighetsområde utvärderar löpande nya och befintliga hyresgästers förmåga att betala avtalad hyra. Merparten av detaljhandelshyresgäster redovisar månadsvis sin omsättning vilket ger information om bolagens utveckling. Uteblivna hyror tryggas i många fall av depositioner och bankgarantier.
Genom ett stort antal hyresgäster i olika branscher uppnås en god riskspridning.

Valutarisk

Med valutarisk avses risken att våra intäkter blir lägre eller kostnader blir högre då avtal skrivs eller lån tas upp i annan valuta än svenska kronor.

Vi finansierar oss till viss del genom obligationer i norska kronor där lånevolymen och kupongbetalningar har säkrats med valutaswap vilket eliminerar valutaexponeringen. Endast undantagsvis görs inköp i utländsk valuta vilket medför en låg valutarisk, vid större inköp i utländsk valuta övervägs att terminssäkra betalningar för att minska valutarisken.

Räntor  

De främsta riskerna är fluktuationer i resultat och kassaflöde på grund av ränteförändringar och ändrade kreditmarginaler.

I syfte att begränsa risken för kraftiga svängningar av räntekostnader fördelas ränteförfallostrukturen över olika löptider genom räntederivat. Låneförfallen är fördelade över tid för att minska risken vid marknadssvängningar. Läs mer på sidorna 34–37 i vår årsredovisning.

Återfinansiering  

Refinansieringsrisker föreligger vid omförhandlingar av befintliga krediter och finansiering av kommande investeringar.

För att begränsa refinansieringsrisken får maximalt 50 procent av finansieringen tillgodoses av en enskild långivare. Atrium Ljungberg har kreditavtal med åtta olika långivare i bank, direktfinansering och finansiering på kapitalmarknaden via certifikat- och MTN-program. Kreditlöften finns även för att täcka kortfristig refinanisering. Läs vidare om finansiering på sidorna 34–37 i årsredovisningen.

Kontakta mig