Dekorativ bild

Omvärld

Riskbeskrivning Hantering och möjlighet
E-handel  
E-handel har blivit en viktig försäljningskanal och försäljningsvolymen ökar årligen. Fler detaljhandelsföretag etablerar nätbutiker.
Detta påverkar efterfrågan på handelslokaler.

Vi följer noggrant utvecklingen av e-handel och har också en tät dialog med våra detaljhandelskunder. Atrium Ljungberg bygger platser med attraktionskraft och flexibla lokaler som kan anpassas efter nya förutsättningar. Under senare tid har det även visat sig framgångsrikt att kombinera nät- och butikshandel där konsumenterna kan få ytterligare upplevelser i den fysiska butiken samt har möjlighet till avhmtning och att returnera köpta varor.

Digitalisering  

Digitaliseringen är en stark förändringsfaktor i samhället. Digitaliseringen förändrar människors beteenden och kundernas förväntningar ökar ständigt. Vissa branscher har genomgått omfattande marknadsförändringar där nya aktörer vanligtvis i form av plattformsföretag etablerat sig och vunnit stora marknadsandelar.

Atrium Ljungberg satsar på innovation och digital utveckling. Vi ser över hur vår befintliga affär kan transformeras och identifierar nya affärsmöjligheter. Vi har ett starkt kundfokus och utvecklar våra processer för att snabbt driva innovationsprojekt och testa nya affärskoncept. Utgångspunkten är att skapa värden för slutkonsumenten och därigenom skapa nya intäkter för bolaget. Under 2019 inrättades inom AO Affärsutveckling ett specialistteam som driver arbetet med nya digitala affärer.

Pandemi  

En pandemi, som pågående covid-19, som får stor påverkan på samhället och näringslivet påverkar även vår verksamhet genom de restriktioner och rekommendationer som införs av regering och myndigheter. Atrium Ljungberg verkar på den svenska marknaden och påverkas främst men inte uteslutande av hur den svenska ekonomin, restriktioner och smittspridning utvecklas. En långtgående pandemi kan få påverkan på Atrium Ljungbergs finansiella ställning och framtida intjäningsförmåga.

Pågående och eventuella framtida pandemiutbrott kan få en omfattande direkt och indirekt påverkan på flertal av Atrium Ljungbergs riskområden. Följande områden har identifierats att som påverkas av en pandemi; fastighetsvärden, hyresintäkter, uthyrningsgrad, investeringar, projektportfölj, hälsa och säkerhet, kreditrisk, ränta, återfinansiering och e-handel. Inom respektive riskområde hanteras påverkan av en pandemi av ansvariga funktioner och roller. För information om riskhantering se respektive riskområde

Förändringar i skattelagstiftningen  

Atrium Ljungbergs verksamhet påverkas huvudsakligen av skatter i form av inkomstskatt, fastighetsskatt och moms. Inom skatteområdet kan förändringar i skattelagstiftning och skattesatser göras som påverkar vår verksamhet, såsom till exempel förbud för paketering av fastigheter, förändringar av ränteavdrag, nya regler avseende värdeminskningsavdrag, införandet av stämpelskatt vid fastighetsbildning och möjligheter att utnyttja underskottsavdrag för att nämna några. Detta kan påverka Atrium Ljungbergs framtida skattekostnad och därigenom påverka resultatet.

Atrium Ljungbergs skattepolicy bygger på våra grundläggande värderingar och har som syfte att vägleda våra medarbetare i hur Atrium Ljungberg ska förhålla sig i skattefrågor och agera enligt gällande skattelagstiftning.
Atrium Ljungberg följer noggrant rättsutvecklingen på skatteområdet för att i god tid kunna vidta åtgärder och genomföra de förändringar som kan bli nödvändiga.

Vill du veta mer?