Mål för lönsamhet, tillväxt, stabilitet och hållbarhet

Vi har tydliga mål för lönsamhet och tillväxt, långsiktig stabilitet och ansvarsfullt företagande. I början av 2019 uppdaterade vi våra finansiella mål, bland annat höjdes investeringsmålet för projektutveckling och vi införde ett avkastningskrav.

MÅL

Lönsamhet och tillväxt

Utvecklingen av driftöverskottet är nyckeln till vår framgång. Tillsammans med värdetillväxten från investeringarna lägger det grunden till totalavkastningen.

 • Avkastning på eget kapital om tio procent per år över tid.
  Resultat 2018: Avkastning på eget kapital uppgick till 17,7 procent
 • Investeringar i egna projekt ska ske med två miljarder kronor per år. Målsättningen är en projektvinst för ny- och tillbyggnadsprojekt om 20 procent.
  Resultat 2018: Investeringarna i egna fastigheter uppgick till 1 758 miljoner kronor.

 • Utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt.
  Resultat för 2018: För 2018 blev utdelningen på 4,85 kr/per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 67,7 procent.

 

Långsiktig stabilitet

Vår starka kapitalbas bidrar till långsiktig stabilitet och skapar förutsättningar för goda affärer. Våra mål för långsiktig stabilitet har uppnåtts med råge.

 • Belåningsgrad om maximalt 45 procent.
  Resultat 2018: Belångingsgraden uppgick till 41,9 procent
 • Räntetäckningsgraden ska vara lägst 2,0 gånger.
  Resultat 2018: Ränteteckningsgraden uppgick till 5,0 gånger.

 

Hållbart företagande

Hllbart företagande är en naturlig del av vårt arbete och är integrerat i vår affärsmodell. 

 • År 2021 ska 100 procent av våra fastigheter vara certifierade (undantaget projektfastigheter och fastigheter förvärvade de senaste två åren)
  Resultat 2018: Per 2018-12-31 var 34 procent av uthyrbar yta certifiterat.

 • Mellan åren 2014 och 2021 ska energianvändningen per kvadratmeter minska med 30 procent.
  Resultat 2018: Mellan 2014 och 2018 minskade energianvändningen med 13 procent.

 • År 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra.
  Resultat 2018: Per 2018-12-31 hade 27 procent av kontrakterad årshyra gröna hyresavtal.

 • Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, som en del i att ha hållbara medarbetare.
  Reslutat 2018: Vi överträffade vårt mål (85 procent) och nådde ett index på 88 procent

 

 

STRATEGIER

Våra strategier hjälper oss att göra rätt saker på rätt ställen. Och beskriver hur vi ska göra det.

STRATEGI VÄRDEDRIVANDE FAKTOR
Vi ska fokusera på att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. > Blandningen ökar flödet av människor på platser och skapar synergier för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.
Vi ska utveckla och förädla fastigheter och byggrätter > Vi skapar värdetillväxt för bolaget genom aktiv förvaltning och hög vinst i vår projektutveckling. 
Vi ska finnas på starka delmarknader i storstadsregioner där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt. >  Långsiktig befolkningstillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både oss och våra kunder.
Vi ska vara en betydande aktör med stora och sammanhållna enheter på varje del-marknad. > Som en betydande aktör kan vi leda och påverka utvecklingen och skapa stads-miljöer som håller över tid.
Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och engagerat. > Genom förtroendefula relationer och samverkan hittar vi innovativa lkösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva mijöer. 
Vi ska leda och driva hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens. > Genom att själva driva hela affärsprocessen inklusive projekt-utvecklingen kan vi ta väl hand om våra kunder och skapa värdetillväxt över tid.
Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärs-strategin och en viktig del av vårt erbjudande. Vi förbättrar vår egen och våra kunders resurseffektivitet. > God resurseffektivitet stärker såväl bolagets värde och resultat som omvärldens förtroende för oss.
Vi ska ha engagerade medarbetare som brinner för det vi gör. Våra grundvärderingar; långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande,  ska vara väl förankrade. > En förutsättning för att åstadkomma ett bra resultat är att kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö och en kutlur präglad av delaktighet. Med hållbara medarbetare läggs grunden till utveckling och lönsamhet.