Mål för lönsamhet, tillväxtstabilitet och hållbarhet

Vi har tydliga mål för lönsamhet och tillväxt, långsiktig stabilitet och ansvarsfullt företagande. Vårt fokus ligger på tillväxt i driftöverskottet. Tillsammans med en stabil kapitalstruktur ger det förutsättningar för god värdetillväxt. Vi har också konkreta mål för att arbeta hållbart och långsiktigt med klimat- och medarbetarfrågor.

MÅL

Lönsamhet och tillväxt

Utvecklingen av driftöverskottet är nyckeln till vår framgång. Tillsammans med värdetillväxten från investeringarna lägger det grunden till totalavkastningen.

  • Driftöverskottet ska öka med 10 procent per år.
  • Investeringar i egna projekt ska ske med 1 mdkr per år. För investeringsbeslut från 2012 och framåt är målsättningen en projektvinst för ny- och tillbyggnadsprojekt om 20 procent.

  • Utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt.

 

Långsiktig stabilitet

Vår starka kapitalbas bidrar till långsiktig stabilitet och skapar förutsättningar för goda affärer. Våra mål för långsiktig stabilitet har uppnåtts med råge.

  • Soliditeten ska vara lägst 30 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska vara lägst 2,0 gånger.

 

Hållbart företagande

Vi förstärker successivt vårt fokus på hållbart företagande. Sedan 2011 certifierar vi större nybyggnationer av lokaler. Nu går vi vidare och certifierar hela vårt bestånd och har utvecklat vårt mål till att innefatta såväl nyproduktion som befintliga lokaler. 

  • År 2021 ska 100 procent av våra fastigheter vara certifierade (undantaget projektfastigheter och fastigheter förvärvade de senaste två åren)

  • Mellan åren 2014 och 2021 ska energianvändningen per kvadratmeter minska med 30 procent.

  • År 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra.

  • Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, som en del i att ha hållbara medarbetare.

STRATEGIER

Vår strategi hjälper oss att göra rätt saker på rätt ställen. Och beskriver hur vi ska göra det.

 

STRATEGI VÄRDEDRIVANDE FAKTOR
Vi ska fokusera på att utveckla miljöer för handels- och kontorsverksamheter och, där det är möjligt, komplettera med boende, service, kultur och utbildning. > Blandningen ökar flödet av människor på platser och skapar synergier för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.
Vi ska utveckla och förädla fastigheter och byggrätter > Vi skapar värdetillväxt för bolaget genom aktiv förvaltning och hög vinst i vår projektutveckling. 
Vi ska finnas på starka delmarknader i storstadsregioner där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt. >  Långsiktig befolkningstillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både oss och våra kunder.
Vi ska vara en betydande aktör med stora och sammanhållna enheter på varje del-marknad. > Som en betydande aktör kan vi leda och påverka utvecklingen och skapa stads-miljöer som håller över tid.
Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och personligt. > Genom samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer. 
Vi ska leda och driva hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens. > Genom att själva driva hela affärsprocessen inklusive projekt-utvecklingen kan vi ta väl hand om våra kunder och skapa värdetillväxt över tid.
Hållbarhetsarbetet är integrerat i affärs-strategin och en viktig del av vårt erbjudande. > Att bygga hållbart för framtiden stärker såväl bolagets värde och resultat som omvärldens förtroende för oss.
Vi ska ha engagerade medarbetare som brinner för det vi gör. Våra grundvärderingar ska vara väl förankrade. > Med ett starkt engagemang stärker vi vårt  varumärke och genom att leva våra grundvärderingar får vi hyresgäster som vill vara våra kunder under lång tid.