vd har ordet

RESULTAT FÖRSTA KVARTALET OCH PROGNOS 2018

Hyresintäkterna ökar med sex procent varav jämförbart bestånd står för fyra procent. Det är en stark siffra som till största delen speglar den fortsatt starka kontorsmarknaden. Under första kvartalet ökade vi vårt driftöverskott med sex procent till 409 miljoner kronor. Vårt resultat före värdeförändringar ökade med 13 procent till 309 miljoner kronor där vår sänkta snittränta och räntekostnad ger ett bra positivt bidrag i förhållande till förra årets första kvartal. Vår prognos är stabil för helåret och uppgår till 1,2 miljarder kronor. Vi har även fått vår rating från Moody’s uppdaterad som återigen visar Baa2. En mycket fin rating.
Sammantaget en mycket bra start på året som jag är nöjd med.

STRATEGISK UTHYRNING

Under första kvartalet tecknade vi ett viktigt hyresavtal med Convendum om dryga 5 100 kvadratmeter i Glashuset vid Slussen. Kontraktet är på tio år och inflyttning beräknas ske i april 2019. Convedum är ett co-workingkoncept i premiumsegmentet och finns på fler platser i Stockholm och även i Göteborg. Jag är väldigt glad att Convendum väljer Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar. Just nu sker det mycket i området och vi är säkra på att framväxten av nya Slussen kommer att lyfta området ännu mer framöver. Convendums etablering är ett kvitto på platsens attraktivitet.

E-HANDEL OCH DIGITALISERING

Det är mer aktuellt än någonsin att arbeta med våra platser för att det ska vara attraktiva och relevanta. Den digitala utvecklingen påverkar människors sätt att leva, arbeta, bo och konsumera. E-handelns andel av den totala handeln växer hela tiden. De första månaderna på nya året visar att våra fyra stora handelsplatser totalt sett tappat en procent i omsättning, medan hyresutvecklingen i jämförbart bestånd ökat. E-handelns utveckling kräver förändringar hos såväl våra hyresgäster som hos oss fastighetsägare.
Atrium Ljungberg har under många år arbetat med att skapa platser där människor vill vara. Våra platser är i ständig förändring för att möta de krav som människor ställer på städer och stadsutvecklare, både idag och i framtiden. Stadsinnovation är vårt utvecklingsarbete för nytänkande kring hur man bygger framtidens attraktiva mötesplatser.
Digitalisering och innovation går hand i hand. Digitala lösningar – och framför allt en digital livsstil – skapar nya behov och lösningar. En nyckel till att kunna utveckla vår framtida affär är att verkligen förstå slutkunden. 2018 är vårt ”innovationsår” som innebär att vi arbetar intensivt med dessa frågor i alla delar av bolaget.

INVESTERINGAR

I dagsläget har vi tio pågående byggprojekt med en kvarstående investering om 2,3 miljarder kronor. Under kvartalet investerade vi 364 miljoner i våra egna fastigheter vilket är i linje med vår prognos om en investering om 1,5 miljarder kronor för helåret.
Under 2018 beräknar vi byggstarta såväl Bas Barkarby i Järfälla som Life City i Hagastaden, Stockholm. Vårt projekt Bas Barkarby bedöms kunna byggstarta tidigast i november månad då Mark- och miljödomstolens domslut tidigast väntas.
Vårt projekt Life City i Hagastaden väntas starta efter sommaren men är beroende av Trafikverkets godkännande av en tunnelkonstruktion som är avgörande för byggnaden. Under kvartalet tecknades ett intentionsavtal med co-workingaktören United Spaces om att hyra drygt 3 200 kvadratmeter på första planet i fastigheten. Verksamheten möjliggör interaktion mellan större hyresgäster i huset och unga företag och organisationer kopplade till klusterbyggande inom life science-området.

FRAMTIDA RÄNTEAVDRAGSBEGRÄNSNING

I mars lämnade regeringen över en remiss till lagrådet som innebär att en begränsning av ränteavdrag införs, där avdragsutrymmet för negativt räntenetto begränsas till 30 procent av skattemässigt EBITDA. Givet Atrium Ljungbergs nuvarande intjäning och skuldsättning skulle en genomsnittlig ränta om 2,4 procent krävas för att koncernen inte skulle få full avdragsrätt för sina räntekostnader. Snitträntan uppgår idag till 1,7 procent. Lagförslaget innebär även en sänkning av bolagsskatten till 21,4 procent år 2019 och 20,6 procent år 2021 vilket skulle medföra en positiv resultateffekt på uppskjuten skatt om cirka 120 miljoner kronor samt ytterligare 180 miljoner kronor beräknat på dagens bokförda skuld. De nya reglerna beräknas träda i kraft från 1 januari 2019.

 

SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATSER

Jag är mycket stolt över att Atrium Ljungberg för femte året i rad finns med i toppen när Great Place to Work® rankade Sveriges bästa arbetsplatser. Det är glädjande att våra medarbetare trivs så bra. Jag är övertygad om att det beror på att vi har tydliga förväntningar på medarbetarna, ger stort ansvar och mandat och att våra värderingar är en tydlig kompass. Vårt långsiktiga arbete ger resultat och medarbetare som mår bra och trivs är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra högt uppställda mål. 95 procent av de anställda tycker att Atrium Ljungberg är en mycket bra arbetsplats.
I januari flyttade huvudkontoret till den gamla Luftverkstaden i Sickla. Det nya kontoret är helt aktivitetsbaserat och skapat för att främja aktivitet, kreativitet och effektivitet. Stor inspiration har hämtats från hotell, som ofta erbjuder välkomnande och rogivande miljöer med hög servicegrad. Kontoret visar att vi ligger i framkant med vårt kontorserbjudande och fungerar som både showroom och inspiration för våra kunder.

Annica Ånäs, verkställande direktör

 

vd har ordet
vd har ordet
"Jag är väldigt glad att Convendum väljer Glashuset. Konceptet är et starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar. Just nu sker det mycket i Slussenområdet och jag ser Convendums etablering som kvitto på platsens attraktivitet."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg