vd har ordet

RESULTAT FÖRSTA HALVÅRET

Under första halvåret ökade driftöverskottet med 1,0 procent till 831 miljoner kronor. Vi har genomfört flera positiva omförhandlingar och hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade under perioden med 4,4 procent. Resultatet före värdeförändringar ökade under första halvåret med 32 miljoner kronor till 621 miljoner kronor.

FÖRVÄRV I SLAKTHUSOMRÅDET

Slakthusområdet, strax söder om Stockholm city är ett spännande utvecklingsområde med kringliggande välkända byggnader såsom Tele2 Arena och Globen. I slutet av april förvärvade vi en mindre fastighet, Kylfacket 3, belägen i området. Fastigheten omfattar cirka 4 500 kvadratmeter och förvärvades för 150 miljoner kronor. Vår fastighet ingår i den första detaljplaneetappen inför den kommande exploateringen av Slakthusområdet. Här finns stor potential och målsättningen är att utveckla fastigheten med ett blandat innehåll av mat, kultur och kreativa kontorsmiljöer, i enlighet med resten av stadsdelen som kommer att växa fram. 

MARKANVISNINGAR

Under det andra kvartalet erhöll vi två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen vid det framväxande Slussen, 6 000 kvadratmeter BTA, belägen i direkt anslutning till Södermalms torg och kajen ned mot Gamla stan. Ambitionen är att här skapa en mötesplats för mat och kultur för Stockholms invånare och besökare. Den nya mötesplatsen beräknas kunna invigas senast 2025. Mälarterrassen blir ett bra komplement till vårt befintliga bestånd på Södermalm där vi idag äger fastigheterna Glashuset och Sjömansinstitutet i Slussen samt Söderhallarna på Medborgarplatsen. Genom markanvisningen kan vi skapa ett riktigt bra sammanhang på Södermalm där olika verksamheter kanstärka och utveckla varandra.
   Vi har även vunnit en markanvisningstävling i Hagastaden i Stockholm. Vårt engagemang i stadsdelen är redan idag stort då vi äger och förvaltar fastigheter om drygt 90 000 kvadratmeter i området. Dessutom har vi vårt projekt Life City om ytterligare cirka 32 000 kvadratmeter BTA kontor som ska byggstarta efter sommaren. Markanvisningstävlingen avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden med fastigheterna Solna Haga 3:6 och en del av Solna Haga 4:17 samt en byggrätt om cirka 16 000 – 20 000 kvadratmeter BTA kontor. Med denna markanvisning får vi möjlighet att ytterligare bidra till utvecklingen av Hagastaden och fortsätta vårt långsiktiga arbete med att bygga attraktiva stadsmiljöer i området.

FÖRSÄLJNING AV RÅDHUSET

I april sålde vi fastigheten Dragarbrunn 19:1i Uppsala, mer känd som Rådhuset. Rådhuset är ett välkänt varumärke med en stark kulturell och historisk förankring i Uppsala. Att driva Rådhuset skiljer sig dock från hur vi arbetar med våra övriga platser där fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning. Fastigheten omfattar totalt cirka 3 000 kvadratmeter uthyrbar yta och underliggande fastighetsvärde uppgick till 127 miljoner kronor.

DETALJPLAN KLAR I SICKLA

Våra planer att utveckla Nobelberget i Sickla har nu möjliggjorts genom att detaljplanen vann laga kraft i maj. Platsen kommer att omvandlas till en ny stadsdel med kreativa kontor, kultur och drygt 500 bostäder. Försäljningen av det första kvarteret om 68 bostäder inleds i höst med en tänkt byggstart under första kvartalet 2019 och beräknad inflyttning 2020. Redan efter sommaren startar arbetet med utbyggnad av allmän platsmark samt uppförandet av en garageanläggning om drygt 100  parkeringsplatser samt 650 kvadratmeter lokaler.
   Utvecklingen av de resterande bostäderna kommer att genomföras succesivt i en takt beroende på marknadens efterfrågan. 

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

I april startade vi ett återköpsprogram av egna aktier och per den 30 juni ägde bolaget 1 645 000 aktier, motsvarande 1,2 procent av totalt antal aktier. Aktiens prissättning har ökat med cirka tio procent sedan återköpsprogrammet inleddes. Dessutom har likviditeten i aktien stärkts.

UTSIKTER FÖR 2018

Sveriges ekonomi är stark och flera bedömare tror att vi nu befinner oss på toppen av konjunkturen. Både Riksbankens och bankernas bedömare räknar med en negativ styrränta fram till 2019. Vi märker en fortsatt stark hyresmarknad på de områden där vi är aktiva och transaktionsvolymen av fastigheter ligger fortsatt på goda nivåer med historiskt låga avkastningskrav.
   Vår prognos för resultat före värdeförändringar uppgår oförändrat till 1 200 miljoner kronor.

Efter ett aktivt första halvår är det snart dags för en välförtjänt semester för alla
medarbetare, kunder och samarbetspartners. Jag ser mycket fram emot hösten och
ett fortsatt högt affärstempo.

Annica Ånäs, verkställande direktör

 

vd har ordet
vd har ordet
"Jag är stolt över att vi under det första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Det första avser Mälarterrassen i det framväxande Slussen. Det andra avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden i Stockholm."
Annica Ånäs
VD atrium ljungberg