Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 29 - 32

 

STATIONSHUSET


Stationshuset kommer rymma västra tunnelbaneuppgången i Sickla med biljett- och vänthall, samt kontor, restaurang och service. En detaljplaneändring krävs för att bygga stationshuset, som planeras omfatta ca 23 våningar, men med befintlig detaljplan påbörjas de förberedande grundarbetena för den kommande tunnelbaneuppgången. Byggstart under mars 2020.

•Spontning                                                                                                                                                                            Spontningsarbeten pågår. Detta innebär att vi driver ner en stödkonstruktion i marken för att motverka förskjutningar mellan olika jordlager. Arbetet kan låta en del. 

•Borrning                                                                                                                                              Borrningsarbeten pågår. Arbetet låter och bullrar. 

•Schaktning                                                                                                                               Schaktning och markarbeten fortlöper. 

 

ÖVRIG INFORMATION

 

I början på augusti inleds sprängningsarbetet för Sicklas nya stationshus och den kommande tunnelbaneuppgången

 

Utvecklingen av Sickla stationshus och den kommande tunnelbaneuppgången är nu i full gång. I början på augusti påbörjas sprängningar på arbetsområdet intill tvärbanans station.     Arbetet kommer att utföras vardagar, med fasta sprängtider kl. 10 och 14. Reservtid blir kl. 15. Vilka dagar vi spränger på och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur projektet framskrider. Sprängningsarbetet förväntas pågå i cirka 9 månader, till maj 2021.

Inför varje sprängning kommer trafiken runt byggområdet att pausas under max 10 minuter. Detta gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas. Strax innan varje sprängning hörs korta varningssignaler, därpå följer en kort paus innan själva sprängningen sker. Efteråt ljuder en lång signal.

Sprängvakter kommer att finnas på plats, och ett omfattande kontrollprogram med bland annat vibrationsmätare används. Detta som en säkerhetsåtgärd för att garantera att uppsatta vibrationsnivåer inte överskrids. Vi utgår från och håller oss alltid till Naturvårdsverkets riktlinjer för buller- och vibrationsnivåer.

Grundläggningsarbetet för Sickla stationshus och den nya biljetthallen för tunnelbanan är ett gemensamt projekt som vi på Atrium Ljungberg driver tillsammans med Region Stockholm. Arbetet sker utifrån befintlig detaljplan om 5 våningar.

Sprängningsarbetet i korthet

 

Vilka dagar spränger vi? Endast vardagar                                                                                  Vilka sprängtider gäller? Kl. 10 och 14, med en reservtid kl. 15.                                          Hur länge kommer vi spränga? Cirka 9 månader, om allt går enligt plan. (Däremot fortsätter Region Stockholm med andra sprängningsarbeten i Sickla.)                          Kommer vi spränga varje dag? Nej, vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur projektet framskrider. En vecka kan det bli fler sprängtillfällen, en annan färre.                                                                                                   Hur signalerar vi när det är dags för sprängning?                                                                    Strax innan varje salva hörs korta varningssignaler, därpå följer en kort paus innan själva sprängningen sker. Efteråt ljuder en lång signal.

Frågor & svar

 

Kommer Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas av sprängningarna?                                 Nej, Tvärbanan och Saltsjöbanan påverkas inte men perrongen på Sickla station kommer att behöva tömmas en kort stund i samband med sprängningarna. Vi för en tät dialog med SL.

Kommer det att märkas när vi spränger?                                                                                      Ja, det kommer att höras och kännas när vi spränger. Eftersom känslan är individuell är det dock svårt att bedöma hur många som berörs under arbetets gång.

Hur arbetar vi med säkerhet?                                                                                               Säkerhet är och kommer alltid vara vår högsta prioritet. Vi planerar noga och anlitar bara entreprenörer som vi vet uppfyller våra högt ställda krav. Projektets olika arbetsmoment utförs och leds av personer med särskild kompetens, och vi arbetar aktivt med att identifiera potentiella risker och genomföra förebyggande åtgärder mot dessa.

 

SICKLA GALLERIA

                                                                                                                                                                                 Sickla galleria byggs ut. Totalt tillför vi 3000 nya kvadratmeter handelsytor och 230 parkeringsplatser. Allt för att ge plats åt fler butiker, nya upplevelser och smidigare parkering. Klart hösten 2021.

• Gjutning av grundplatta
Gjutning av grundplatta pågår.

• Bergspräckning
Bergspräckning mot Saltsjöbanan pågår.

• Armering
Armering pågår.

 

HOTELL TAPETFABRIKEN    

                                        

I den gamla Tapetfabriken på Marcusplatsen växer nu Sicklas nya hotell fram - Clarion Collection Hotel Tapetfa-briken. Hotellet får 236 rum och kommer även inrymma restaurang, konferensrum och en härlig lobby. Öppning våren 2021.

• Invändiga installationer 
Arbeten med invändiga installationer pågår.

• Fasad- och takarbeten
Arbeten med tak och fasader sker löpande.

 

CURANTEN

                                                                                                                                                                  Uppe vid Sickla station ger vi nu liv åt Curanten - ett helt hus med fokus på vård och hälsa. Här kommer du hitta allt från läkare, tandläkare och barnavårdscentral till babysim, gym och restauranger. Öppning hösten 2020.                                 

• Fasadarbeten                                                                                                                                                                                Arbeten med husets fasader pågår.       

• Invändiga installationer                                                                                                                                                  Arbeten med invändiga installationer pågår.

• Hyresanpassningar
Lokalanpassningar för kommande hyresgäster pågår.

                                                                                                  NOBELBERGET

                                                                                                                                                                               På Nobelberget i Sickla utvecklar vi en helt ny stadsdel med 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, natur och mötesplatser. Här tänker vi nytt, men bevarar samtidigt en del av områdets historia och identitet. Läs mer på nobelberget.se.

• Stommontage för bostadshusen
Resning av stomme för bostadshusen i första kvarteret pågår. Med stomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till huset.

• Upprustning av Panncentralen - vår nya förskola
Upprustningen av den gamla Panncentralen som bevaras och väcks till liv i ny skepnad är i full gång. Här blir det förskola framöver. Och en häftig sådan.

• Markarbeten allmän platsmark
Markarbeten pågår. Vi återfyller, lägger ledningar och en del annat. 

Vill du veta mer om det som vi kallar för världens mest iderika berg?https://www.nobelberget.se/

 

------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG

                                                                                                                                                                                        Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget inleddes i april 2019 och beräknas bli klart under hösten 2021.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg är avstängd för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Sträckan som stängs av i första etappen är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan. P-hus i Sickla galleria, Nobelberget och Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter kan nås genom att köra ner Sickla industriväg norrifrån, via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

Kontakta oss om du har frågor