Bolagsordning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bolagsordning

Bolagsordning för Atrium Ljungberg AB (publ) org.nr 556175-7047 antagen vid årsstämma den 25 mars 2021.

§ 1

Bolagets firma är Atrium Ljungberg AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fast egendom eller tomträtt samt värdepapper, idka handel med fastigheter samt driva annan med ovanstående ändamål förenlig verksamhet.

 

§ 3

Aktiekapitalet utgör lägst etthundratjugofem miljoner (125 000 000) kronor och högst femhundra miljoner (500 000 000) kronor.

 

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst etthundra miljoner (100 000 000) och högst fyrahundra miljoner (400 000 000). Aktierna fördelas i två serier betecknade serie A och serie B. Av aktierna skall högst 4 000 000 vara A-aktier. B-aktier skall kunna utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.  Vid röstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Ägare av A-aktier skall äga påfordra att aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandling inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom trettio (30) dagar från det att framställningen enligt ovan skett behandla frågor om omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B.

 

§ 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

 

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

 

§ 7

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning skall, i förekommande fall, på årsstämma utses en eller två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

 

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

 

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Bolagsstämman kan hållas i Stockholms eller Nacka kommun.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

§ 11

Har annorledes än genom gåva till bröstarvinge, arv, giftorätt, bodelning eller testamente aktie av serie A övergått till person, som icke förut är A-aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas A-aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpesumman.

När aktie sålunda till inlösen hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets A-aktieägare, på sätt som om meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera berättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämnt fördelas bland dem, som vilja lösa.

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

a) när äganderätten övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och

b) när äganderätten övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp, vartill aktien värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.

Har aktie övergått genom köp, och gitter icke den nya ägaren att, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkoren, eller förekommer anledning antaga, att mellan säljare och köpare icke blivit på god tro så tingat och betalt, som köpehandlingen innehåller, skall lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grund.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

 

§ 12

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Atrium Ljungberg AB Bolagsordning 2021-03-25