Hållbarhetsstyrning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hållbarhetsstyrning

Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer och fastigheter där människor ska leva, arbeta och vistas i många år framöver. Därför har vi ett långsiktigt och ansvarstagande perspektiv när vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och stadsdelar.

Hållbarhetsarbetet ingår som en naturlig del och är integrerat i hela vår affär, såväl i projekt som i förvaltning.

Varje år utvärderar och fastställer styrelsen övergripande hållbarhetspolicyn och övriga policyer som rör hållbarhet; jämställdhets- och diskrimineringspolicy, leverantörspolicy, policy för affärsetik, skattepolicy, whistleblowingpolicy och arbetsmiljöpolicy. Läs mer om våra policyer här. Det är vd som har det yttersta ansvaret för att bolagets policy följs. Detta ansvar är idag delegerat till chefer och projektledare i organisationen. 

För att säkerställa att vi identifierat de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för vi också dialoger med de viktigaste intressentgrupperna.

Våra hållbarhetsmål som omfattar klimat, leverantörer, hållbara medarbetare och socialt hållbara platser mäts och följs upp vid varje kvartals slut. Identifierade hållbarhetsrisker utvärderas årligen.

 

Bilden är från Mobilia där vi byggt nya bostäder till fladdermöss för att skydda en viktig djurgrupp.