Klimat - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Klimat

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 och netto noll 2040. Med detta har vi åtagit oss en ambitiös och robust målsättning, linjerad med vetenskapen utifrån SBTi Net-Zero Standard. Vi har skickat in våra mål till SBTi och kommer under 2024 fortsätta processen med att få målen officiellt godkända. Vi arbetar efter en övergripande färdplan där vi styr verksamheten mot att kraftfullt minska klimatutsläppen. Vårt nya netto-noll mål innebär att vi till 2040 ska minska våra absoluta koldioxidutsläpp med 90 % eller mer och därefter neutralisera återstående utsläpp med koldioxidborttagning, så kallade negativa utsläpp.

Våra fokusområden är energieffektivisering, materialval för en lägre klimatpåverkan och effektiv resurshantering, att undvika avfall och ökad sorteringsgrad, samt att effektivisera transporter. Det är inom dessa områden Atrium Ljungberg har våra största utsläpp idag, och i hög grad möjlighet att påverka och förändra..

Eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande andel av Sveriges utsläpp när det gäller energi, material och avfall är det viktigt att vi gör vad vi kan för att bidra i arbetet framåt. Atrium Ljungbergs ambition är att minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan och att effektivisera resursanvändningen. Minskad energianvändning, klimatförbättrade materialval inklusive cirkuläritet, avfallsminskning och minskat klimatavtryck från transporter är några viktiga arbetsområden för oss. På så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid och motverka klimatförändringarna.

Delområden

Klimatmålet består primärt av fyra delområden, då de är dessa som har störst effekt på Atrium Ljungbergs utsläpp. Utöver dessa fyra kommer andra områden även att arbetas med, men fokus ska vara på områdena nedan. För att kunna ta vara på våra möjligheter och hantera våra risker har varje delområde två fokus.

  • Energi: minska energianvändning, öka andelen egenproducerad fossilfrienergi
  • Material: minska klimatpåverkan från material, öka andelen cirkulära flöden
  • Avfall: undvika att avfall uppstår, öka andelen sorterat material
  • Transport: Effektivisera antalet transporter, öka antalet fossilfria transporter

 

Delområde 1: Minskad energianvändning

Från år 2014 till och med år 2021 har vi minskat våra fastigheters totala energianvändning per kvadratmeter med 26 procent. Energianvändningen har en betydande klimatpåverkan som ska reduceras. Detta ska i första hand ske genom energieffektiviseringar i förvaltningen men också genom att vår nyproduktion strävar mot nära noll energihus.

El står för den största andelen av vår och våra kunders energianvändning. I normalfallet förser vi hyresgästerna med el och debiterar dem utifrån faktisk användning. Vi köper el från ursprungsgaranterad vattenkraft, certifierad med Gold standard. Vi har även egna solcellsanläggningar för att öka andelen förnyelsebar el. Idag har vi solcellsanläggningar i Gränbystaden, Sickla och i Malmö. Totalt sett ger det 14 300 kvadratmeter solceller där vi kan producera cirka 2 300 Megawattimmar om året.

Delområde 2: Material

En stor del av våra inköp med klimatpåverkan utgörs av köpta material, både inom projekt och förvaltning i form av underhåll samt avseende hyresgästanpassningar. Livscykelanalyser i våra senaste projekt visar att materialen står för nästan 80% av klimatpåverkan. Här behöver vi arbeta i våra projekt med klimatförbättrande materialval för att minska utsläppen. Det finns stora vinster om vi kan arbeta med återbrukat och återvunnet material. När det gäller större byggnadsdelar är det viktigt att arbeta med förnyelsebart och fossilfritt. Det ger oss också anledning att vara betydligt mer måna om, och effektiva i vår hantering av, befintliga material och resurser. Dessa ska så långt som möjligt återanvändas vid exempelvis hyresgästanpassningar. Även samarbete med leverantörer är viktigt för att öka de cirkulära materialflödena.

Delområde 3: Avfall

Arbetet med avfall handlar främst om att undvika uppkomst av stora mängder avfall i våra byggprojekt, nyproduktion och hyresgästanpassningar. Men även att öka återvinningsgraden på byggarbetsplatser, hos våra hyresgäster och på handelsplatserna. Här krävs samverkan med våra avfallsentreprenörer samt entreprenörer vid byggprojekt. Vi har idag vår riktlinje för avfall som vi behöver arbeta mer aktivt med och koppla aktiviteter till, där vi konstaterar att osorterat avfall ska minska med 80 procent per kvadratmeter lokalyta per år 2025.

Delområde 4: Transport

Utsläpp från fordon vi äger eller hyr samt tjänsteresor står endast för en minder del av våra utsläpp. Vi har desto mer inom vårt scope 3, transporter kopplat till byggprojekt, samt alla persontransporter av de som bor, jobbar eller besöker våra platser. Här finns stor potential i att minska utsläppen. I våra projekt kan vi kravställa på fordon och drivmedel samt aktivt försöka hitta lösningar för effektivisering av transporter. När det gäller våra besökare och hyresgästers medarbetare blir fokus att kunna erbjuda bra alternativ och aktivt kommunicera dessa, till exempel kollektivtrafik, möjlighet till laddning, bra cykelförbindelser med mera.

 

Miljöcertifiering - en väg till hållbara byggnader

Miljöcertifieringar av byggnader är ett viktigt verktyg för att säkerställa att våra fastigheter är hållbara och minskar sin miljöpåverkan. Det finns tydliga krav inom olika hållbarhetsaspekter där bevisningen tredjepartsgranskas. Certifieringarna bidrar också till att fastigheternas miljöprestanda blir jämförbara och enklare att kommunicera till hyresgäster.

Vi certifierar våra nybyggnader av kommersiella lokaler med Breeam, befintliga fastigheter med Breeam-in-Use och nybyggda bostäder med Miljöbyggnad. När vi certifierar våra nybyggnader enligt Breeam är vårt mål att nå minst betyget Very good, när vi certifierar byggnader enligt Miljöbyggnad är vårt mål att minst nå betyget Silver.

För att minimera miljöpåverkan och användning av farliga ämnen under byggnationer använder vi också Byggvarubedömningen vid inköp av byggmaterial. Byggvarubedömningen är en digital loggbok med miljöbedömda byggvaror. Systemet hjälper oss även att efterleva FN:s Försiktighetsprincip.

Samverkan med våra kunder

Hyresgästernas intresse för att bidra till hållbara lösningar och effektiviseringar ökar. Atrium Ljungbergs gröna hyresavtal är ett exempel på samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst för att tillsammans minska miljöpåverkan i fastigheterna inom områden som exempelvis energi, material och avfall. Avtalet hanterar även inomhusmiljö som är viktigt för våra hyresgäster ur ett hälsoperspektiv. Vid utgången av 2021 omfattades 59 procent av den kontrakterade årshyran av gröna hyresavtal.

De gröna hyresavtalen är ett steg i att samverka kring resurseffektivitet och hjälpas åt att nå respektive bolags mål. Våra kunder kan följa sin egen energianvändning i vår kundportal Servicenter, där man också har benchmarktal att jämföra mot. Vi samarbetar för att hitta fler möjliga effektiviseringsåtgärder i lokalerna.