Vårt hållbarhetsarbete - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Framtidens hållbara stad.

Vi utvecklar hållbara städer och fastigheter där människor ska leva och arbeta i många år framöver. Städer som ska klara urbanisering, klimatförändringar och samhällsomvandling. Vi tar långsiktigt ansvar när vi bygger, utvecklar och förvaltar.

Idag lever vi i en globaliserad värld, något som även avspeglar sig i hållbarhetsfrågor. De globala frågorna kräver gemensamma lösningar. Det är väl känt att fastighetsbranschen har stora utmaningar när det gäller begränsning av klimatpåverkan och överutnyttjande av resurser, så här kan vi göra skillnad med rätt aktiviteter. Men vår bransch har också stora möjligheter att påverka positivt, främst ur de sociala perspektiven där vi dels kan bidra till ökad trygghet, förbättrad hälsa och säkerhet, dels arbeta mot korruption och för mänskliga rättigheter. Atrium Ljungbergs fokus är alltid att verka med omsorg om människor och miljö.

Vår vision lyder ”alla vill leva i vår stad”. Vi arbetar aktivt från tidiga planeringsskeden av områden och fastigheter, vidare under genomförande och produktion tillsammans med våra leverantörer och slutligen som förvaltare av fastigheter. Med det sagt är vi verksamma under hela fastighetens livscykel, som kan innefatta rivning eller demontering och återbruk. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vi samarbetar med våra hyresgäster för att påverka hela värdekedjan i en hållbar riktning. Tillsammans når vi längre än vi hade gjort var och en för sig.

Våra fyra fokusområden.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och en viktig del i arbetet mot att nå visionen "alla vill leva i vår stad". Genom att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågorna inom bolaget kan vi på ett strukturerat sätt hantera risker men också identifiera nya affärsmöjligheter. För att prioritera vårt hållbarhetsarbete har vi genomfört en väsentlighetsanalys som resulterat i fyra fokusområden, klimat, hållbara stadsmiljöer, hållbara fastigheter och lokaler samt hållbara leverantörskedjor.

Vi har tydliga hållbarhetsmål.

Hållbarhetsarbetet är tydligt integrerat i vår affärsstrategi och en viktig del av vårt erbjudande. Vi förstärker successivt vårt fokus på hållbart företagande och följer upp vår utveckling löpande. Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet att bidra till och vilka vi kan ha en negativ påverkan på.

Vi jobbar mot nationella och internationella hållbarhetsrelaterade mål och riktlinjer och deltar aktivt i flera utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi ingår bland annat i Sweden Green Building Councils Breeam-kommitté som ansvarar för strategier gällande förvaltning, utvärdering och utveckling av certifieringssystemet. Utöver värderingar och policyer som grundläggande styrmedel är vi anslutna till FN:s Global Compact och stödjer dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vi har också valt att bli en aktör i Fossilfritt Sverige där vi ska visa på konkreta åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp. Där har vi bland annat antagit Solutmaningen och Tjänstebilsutmaningen.

Hållbarhetsmålen i korthet

  • Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 och netto-noll 2040, med halverad klimatpåverkan från planerade och pågående projekt 2025 
  • Atrium Ljungbergs platser ska nå över 90% i indexet Vår stad år 2030, och 50% 2025 
  • Alla våra riskutsatta fastigheter är klimatanpassade senast 2030​
  • Vi ska nå 40% lägre energianvändning och ökad egenproduktion av fossilfri energi ​
  • Vi ska nå 20% cirkulär materialanvändning, 20% lägre vattenförbrukning och 20% lägre avfallsmängd​
  • 100% av betydande inköp ska vara ­utvärderade 2025 
  • Vi ska uppnå 5,5 av totalt 7,0 i medarbetarindexet Human Financial Wellness (HFW)1) med en jämn könsfördelning och mångfald som speglar samhället. ​
  • Atrium Ljungberg ska ha över 50% Taxonomiförenlig omsättning 2025
Hållbarhet
Dekorativ bild

Sveriges största växtvägg

På en av våra fastigheter på Mobilia i Malmö har vi installerat Sveriges största växtvägg, en vertikal trädgård om hela 270 kvadratmeter. 60 olika arter skapar mer grönska under hela året i stadsmiljön. Utseendet på väggen skiftar mellan morgon och kväll, kalla och soliga dagar, samt med årstiderna. Inspirationen har hämtats från landskapet runt Malmö. 150 fält i olika former och nyanser ska symbolisera skånska åkerlappar.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar
kontakt

Kontakta oss

Saga Wennberg Jernberg
Hållbarhetschef
Kontakta mig
Angela Berg
Affärsområdeschef Projekt
Kontakta mig