Vårt hållbarhetsarbete - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Framtidens hållbara stad.

Vi utvecklar hållbara städer och fastigheter där människor ska leva och arbeta i många år framöver. Städer som ska klara urbanisering, klimatförändringar och samhällsomvandling. Vi tar långsiktigt ansvar när vi bygger, utvecklar och förvaltar.

Idag lever vi i en globaliserad värld, något som även avspeglar sig i hållbarhetsfrågor. De globala frågorna kräver gemensamma lösningar. Det är väl känt att fastighetsbranschen har stora utmaningar när det gäller begränsning av klimatpåverkan och överutnyttjande av resurser, så här kan vi göra skillnad med rätt aktiviteter. Men vår bransch har också stora möjligheter att påverka positivt, främst ur de sociala perspektiven där vi dels kan bidra till ökad trygghet, förbättrad hälsa och säkerhet, dels arbeta mot korruption och för mänskliga rättigheter. Atrium Ljungbergs fokus är alltid att verka med omsorg om människor och miljö.

Vår vision lyder ”alla vill leva i vår stad”. Vi arbetar aktivt från tidiga planeringsskeden av områden och fastigheter, vidare under genomförande och produktion tillsammans med våra leverantörer och slutligen som förvaltare av fastigheter. Med det sagt är vi verksamma under hela fastighetens livscykel, som kan innefatta rivning eller demontering och återbruk. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och vi samarbetar med våra hyresgäster för att påverka hela värdekedjan i en hållbar riktning. Tillsammans når vi längre än vi hade gjort var och en för sig.

Våra fyra fokusområden.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och en viktig del i arbetet mot att nå visionen "alla vill leva i vår stad". Genom att arbeta proaktivt med hållbarhetsfrågorna inom bolaget kan vi på ett strukturerat sätt hantera risker men också identifiera nya affärsmöjligheter. För att prioritera vårt hållbarhetsarbete har vi genomfört en väsentlighetsanalys som resulterat i fyra fokusområden, klimat, socialt hållbara platser, hållbara medarbetare samt affärsetik.

Dina valda inställningar för cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll. Cookie-inställningar

Vi har tydliga hållbarhetsmål.

Hållbarhetsarbetet är tydligt integrerat i vår affärsstrategi och en viktig del av vårt erbjudande. Vi förstärker successivt vårt fokus på hållbart företagande och följer upp vår utveckling löpande. Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet att bidra till och vilka vi kan ha en negativ påverkan på.

Vi jobbar mot nationella och internationella hållbarhetsrelaterade mål och riktlinjer och deltar aktivt i flera utvecklingsprojekt i bygg- och fastighetsbranschen. Vi ingår bland annat i Sweden Green Building Councils Breeam-kommitté som ansvarar för strategier gällande förvaltning, utvärdering och utveckling av certifieringssystemet. Utöver värderingar och policyer som grundläggande styrmedel är vi anslutna till FN:s Global Compact och stödjer dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vi har också valt att bli en aktör i Fossilfritt Sverige där vi ska visa på konkreta åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp. Där har vi bland annat antagit Solutmaningen och Tjänstebilsutmaningen.

Hållbarhetsmålen i korthet

  • Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 vilket mäts i kgCO2e/BTA för byggprojekten samt kgCO2e/kvm för förvaltningen.
  • År 2025 ska Atrium Ljungberg minskat sin klimatpåverkan i byggprojekt genom att livscykelanalysen påvisar på en halvering av kgCO2e/BTA.
  • Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår stad, år 2030.
  • 100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs leverantörspolicy.
  • Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för bolaget såväl som för branschen.
  • Hållbara medarbetare 5,5 (av 7) i uppföljningssystemet Human Financial Wellness.
Hållbarhet
Dekorativ bild

Sveriges största växtvägg

På en av våra fastigheter på Mobilia i Malmö har vi installerat Sveriges största växtvägg, en vertikal trädgård om hela 270 kvadratmeter. 60 olika arter skapar mer grönska under hela året i stadsmiljön. Utseendet på väggen skiftar mellan morgon och kväll, kalla och soliga dagar, samt med årstiderna. Inspirationen har hämtats från landskapet runt Malmö. 150 fält i olika former och nyanser ska symbolisera skånska åkerlappar.

kontakt

Kontakta oss

Saga Wennberg Jernberg
Hållbarhetschef
Kontakta mig
Angela Berg
Affärsområdeschef Projekt
Kontakta mig