Dekorativ bild

Affärsetik

Vi ska vara en långsiktig och pålitlig partner i alla våra relationer. Vi arbetar proaktivt både internt och med våra leverantörer för att motverka de risker för mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns i branschen.

Vi analyserar löpande verksamheten gällande risker för korruption och brott mot mänskliga rättigheter. I fastighets- och byggbranschen finns de största riskerna framförallt när det gäller mutor och gåvor, kompisprissättning vid uthyrning, anlitande av svart arbetskraft med sämre arbetsvillkor, arbetskraftsinvandring och skattefusk. Vi värnar om sunda affärsmetoder och arbetar därför aktivt med affärsetik bland våra medarbetare och ställer krav på leverantörer och underentreprenörer.

Uppförandekod för medarbetarna

Våra värderingar – långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande – är basen för allt vi gör i företaget. Medarbetare ska uppträda hederligt och med omtanke, engagemang och integritet gentemot affärspartners och andra medarbetare. Vår policy för affärsetik är också vår uppförandekod och omfattar alla medarbetare och tillfälligt anställda.

Vi har även riktlinjer för representation, gåvor och förmåner som ger mer konkret vägledning för medarbetarna samt ett utbildningspaket med etiska dilemman som har använts på utbildningar med alla medarbetare sedan 2017. Vi genomför också introduktionsutbildningar för nyanställda och tillfälligt anställda, där affärsetik är en viktig del. Det pågår även ett arbete med att digitalisera delar om affärsetik i ett gemensamt onboarding-paket.

Visselblåsarfunktion

Vi har en funktion för visselblåsning som gör det möjligt att anonymt anmäla misstanke om korruption och andra brott eller policyavvikelser. Både medarbetare och samarbetspartners kan använda funktionen, som tillhandahålls av en extern leverantör. Inkomna anmälningar hanteras av en styrgrupp för visselblåsarfunktionen, som bevakas av bolagets chefsjurist och styrelsens ordförande. Inga anmälningar har inkommit via visselblåsarfunktionen och inga fall av korruption har uppdagats under 2020.

Proaktivt arbete med leverantörer

Vår leverantörspolicy utgör vår uppförandekod för leverantörer. Den grundadade sig på Fastighetsägarnas uppförandekod men har uppdaterats och utvecklas kontinuerligt. Den anger de minimikrav vi ställer på hela leverantörskedjan. De områden som berörs är affärsetik, miljö, klimat, arbetsmiljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Detta är viktiga områden att jobba med för att minska risker för leverantörerna och säkerställa deras hälsa och säkerhet. Under 2020 reviderades leverantörskoden med uppdateringar inom området arbetsvillkor och underleverantörer. Sen tidigare har vi även utvecklat bland annat miljöavsnittet med tydligare krav. Leverantörskoden används till alla nya leverantörer och implementeras stegvis när det gäller befintliga leverantörer. 

Vår skattepolicy

Vi betalar skatt i Sverige och den består av aktuell skatt, fastighetsskatt, ej avdragsgill moms, stämpelskatt, sociala avgifter och särskild löneskatt. Vår skattepolicy slår fast att vi ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande samhällsmedborgare som alltid agerar utifrån gällande lagar och regler och ska balansera aktieägarintresset med samhällsintresset. Skatter ska kontrolleras, redovisas samt betalas korrekt. Vi åtar oss också att inte bedriva aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner utan affärsmässiga drivkrafter som bara syftar till att minska skatten. Skattepolicyn finns tillgänglig här.