Hållbara leverantörskedjor - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hållbara leverantörskedjor

Vi ska vara en långsiktig och pålitlig partner i alla våra relationer. Vi arbetar proaktivt både internt och med våra leverantörer för att motverka de risker för mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns i branschen.

En stor del av vårt miljömässiga och sociala fotavtryck, inklusive klimat, arbetsförhållanden, arbetarrättigheter och antikorruption, sker i samarbete med leverantörer. Att kravställa, utvärdera och granska leverantörer är därför av strategisk betydelse när det gäller att nå klimatmålen och att uppfylla våra åtaganden kring affärsetik. Målet fram till 2025 är att utvärdera 100% av betydande leverantörer, något som är en del av den hållbarhetslänkade obligationen. Till 2030 ska 100% av nya leverantörer underteckna Atrium Ljungbergs uppförandekod för leverantörer.

Proaktivt arbete med leverantörer

Uppförandekoden för leverantörer är godkänd av Atrium Ljungbergs styrelse och bygger på bolagets kärnvärden: samarbete, långsiktighet, pålitlighet och nytänkande samt Fastighetsägarnas standardiserade leverantörsuppförandekod, ILO:s deklaration om grundläggande principer, Rights at Work och FN:s Global Compact. Genom att leverantörerna accepterar vår uppförandekod förbinder de sig kontraktuellt att följa dess krav, att samarbeta med vår personal eller utsedda tredje parter och att tillåta granskning på plats. 

Vi har antagit två nya mål kopplat till arbetet med leverantörer: 

  • 100% av nya leverantörer undertecknar vår leverantörskod​
  • 60% av inköpsvolymen är reviderad utifrån vår uppförandekod​

Visselblåsarfunktion

Vi har en funktion för visselblåsning som gör det möjligt att anonymt anmäla misstanke om korruption och andra brott eller policyavvikelser. Både medarbetare och samarbetspartners kan använda funktionen, som tillhandahålls av en extern leverantör. Inkomna anmälningar hanteras av en styrgrupp för visselblåsarfunktionen, som bevakas av bolagets chefsjurist och styrelsens ordförande.

Vår skattepolicy

Vi betalar skatt i Sverige och den består av aktuell skatt, fastighetsskatt, ej avdragsgill moms, stämpelskatt, sociala avgifter och särskild löneskatt. Vår skattepolicy slår fast att vi ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande samhällsmedborgare som alltid agerar utifrån gällande lagar och regler och ska balansera aktieägarintresset med samhällsintresset. Skatter ska kontrolleras, redovisas samt betalas korrekt. Vi åtar oss också att inte bedriva aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner utan affärsmässiga drivkrafter som bara syftar till att minska skatten. Skattepolicyn finns tillgänglig här.