Affärsetik - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Affärsetik

Vi ska vara en långsiktig och pålitlig partner i alla våra relationer. Vi arbetar proaktivt både internt och med våra leverantörer för att motverka de risker för mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter som finns i branschen.

Området affärsetik är fortsatt viktigt för hållbarhetsarbetet inom Atrium Ljungberg. Vi ska utveckla oss tillsammans med våra samarbetspartners där en viktig aspekt är att samverka med våra partners och leverantörer för större utväxling på våra hållbarhetsinsatser.

Det första målet är att 100% av våra betydande inköp ska vara utvärderade 2025 utifrån vår uppförandekod för leverantörer. Med det nya målet kommer vi att få en bättre uppfattning om efterlevnaden och kan därmed utvärdera och se vilka insatser vi behöver göra för att minimera olika risker kopplat till inköp.

Det andra övergripande målet är att vi årligen ska genomföra minst två utvecklingsprogram för våra leverantörer för att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet och hitta nya lösningar, för oss och för branschen.

Proaktivt arbete med leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer grundade sig på Fastighetsägarnas uppförandekod men har uppdaterats och utvecklas kontinuerligt. Den anger de minimikrav vi ställer på hela leverantörskedjan. De områden som berörs är affärsetik, miljö, klimat, arbetsmiljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Detta är viktiga områden att jobba med för att minska risker för leverantörerna och säkerställa deras hälsa och säkerhet. Uppförandekoden används till alla nya leverantörer och implementeras stegvis när det gäller befintliga leverantörer.

Uppföljningen av leverantörer utgör även en del i ett nyetablerat branschsamarbete, Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled, tillsammans med fastighetsbolagen Fabege, Humlegården, Hufvudstaden, Corem och AMF. Arbetet har initierats i syfte att få en effektivare uppföljning av hållbarhetsaspekter bland leverantörer till fastighetssektorn, genom att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och gemensamt tillvägagångssätt. Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus.

Uppförandekod för medarbetarna

Våra värderingar – långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande – är basen för allt vi gör i företaget. Medarbetare ska uppträda hederligt och med omtanke, engagemang och integritet gentemot affärspartners och andra medarbetare. Vår policy för affärsetik är också vår uppförandekod och omfattar alla medarbetare och tillfälligt anställda.

Vi har även riktlinjer för representation, gåvor och förmåner som ger mer konkret vägledning för medarbetarna samt ett utbildningspaket med etiska dilemman som har använts på utbildningar med alla medarbetare sedan 2017. Vi genomför också introduktionsutbildningar för nyanställda och tillfälligt anställda, där affärsetik är en viktig del. Det pågår även ett arbete med att digitalisera delar om affärsetik i ett gemensamt onboarding-paket.

Visselblåsarfunktion

Vi har en funktion för visselblåsning som gör det möjligt att anonymt anmäla misstanke om korruption och andra brott eller policyavvikelser. Både medarbetare och samarbetspartners kan använda funktionen, som tillhandahålls av en extern leverantör. Inkomna anmälningar hanteras av en styrgrupp för visselblåsarfunktionen, som bevakas av bolagets chefsjurist och styrelsens ordförande.

Vår skattepolicy

Vi betalar skatt i Sverige och den består av aktuell skatt, fastighetsskatt, ej avdragsgill moms, stämpelskatt, sociala avgifter och särskild löneskatt. Vår skattepolicy slår fast att vi ska vara en pålitlig, långsiktig och ansvarstagande samhällsmedborgare som alltid agerar utifrån gällande lagar och regler och ska balansera aktieägarintresset med samhällsintresset. Skatter ska kontrolleras, redovisas samt betalas korrekt. Vi åtar oss också att inte bedriva aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner utan affärsmässiga drivkrafter som bara syftar till att minska skatten. Skattepolicyn finns tillgänglig här.