Revisorer - Atrium Ljungberg

Revisorer

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag beslutades att välja Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025. Det antecknades att Deloitte AB informerat bolaget om att revisionsbolaget har för avsikt att utse autkoriserade revisorn Hans Warén att underteckna revisionsberättelsen. 

Kontakta oss