Revisorer - Atrium Ljungberg

Revisorer

Vid årsstämman 2019 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Atrium Ljungberg för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2023.

Som huvudansvarig revisor har auktoriserad revisor Ann-Christine Hägglund utsetts.

Atrium Ljungberg har löpande informationskontakter med revisionsteamet under året, utöver de granskningsåtgärder som genomförs. Styrelsen träffar revisorn minst två gånger per år, varav en gång utan närvaro av bolagets ledning. Bolagets revisorer granskar boksluten för kvartal 3 respektive för helår.

https://www.pwc.se/