Hållbara medarbetare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hållbara medarbetare

Våra medarbetares kompetens och välmående är viktiga för att vi ska vara ett långsiktigt hållbart och framgångsrikt företag. Vi vill vara en utvecklande organisation, där lärande, engagemang, hälsa och säkerhet står i fokus.

Behovet av att rekrytera nya medarbetare är stort då företaget växer hela tiden. I en snabbt föränderlig värld är det viktigt att vi är en lärande organisation där medarbetarna ständigt utvecklar sig och tar till sig ny teknik. Vi tror också på att de bästa idéerna föds i samverkan mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter. 

Lika värde och jämställdhet

Vårt grundläggande synsätt är att alla människor har lika värde och rätt till lika behandling. Medarbetarna ska ges samma möjligheter gällande anställningsvillkor, kompetensutveckling och befordran, inom ramen för sin kompetens och vilja. Arbetsvillkoren styrs av kollektivavtalen. Lönesättningen tar hänsyn till branschstatistik och medarbetarnas individuella prestation. Lönerna kartläggs årligen och inga omotiverade skillnader fanns mellan könen enligt årets undersökning. Vi har inte heller haft några rapporterade fall av diskriminering under 2020.

Fastighets- och byggbranschen är fortfarande mansdominerad. I Atrium Ljungberg-koncernen (inklusive vårt byggbolag TL Bygg) är 70 procent av medarbetarna män. Vi har dock uppnått en jämn könsfördelning i ledningsgruppen och i de administrativa stödfunktionerna. Det finns fortfarande områden att utveckla. Till exempel är yrkesarbetarna och drifttekniker inom koncernen övervägande män, vilket speglar branschen i övrigt. 

TL Bygg har genom aktiva åtgärder tagit fram handlingsplaner för att motverka diskriminering och har under 2020 arbetat extra med att motverka ”byggjargonger”. En enkät har genomförts bland kvinnliga medarbetare för att fånga upp eventuellt upplevd diskriminering. Det kvinnliga nätverket som startades 2018 fortsätter att träffas kontinuerligt.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Mellan år 2011 och 2021 har vi årligen genomfört undersökningen Great Place To Work® för att mäta vår ambition att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt mål har varit att varje år uppnå ett genomsnittligt förtroendeindex på minst 85%. De senaste åtta åren har resultatet överträffat målet. Från och med 2022 har vi valt en annan medarbetarundersökning som fokuserar mer på den hållbara medarbetaren – Human Financial Wellness. Vi startade upp arbetet under året och i januari 2023 satte vi ett indexmål för hela organisationen på 5,5, där max är 7. Undersökningen som genomfördes hösten 2022 gav ett startvärde om 5,7, vilket visade att våra medarbetare är mycket engagerade och att de trivs med arbetet, kollegor och chefer. Undersökningen visar också att många medarbetare har potential att förbättra sin hälsa. Särskilda brister inom sömn och stress identifierades. Även stillasittande, otillräcklig fysisk aktivitet och ergonomi är områden som kräver särskilt fokus.

Medarbetarnas utveckling och engagemang

Nyckeln till vår framgång är nöjda, ansvarstagande och engagerade medarbetare. För att känna engagemang är det viktigt att alla förstår vad som förväntas av dem och hur deras insats bidrar till vår affär. Vi använder därför en Performance management-process som hjälper chefer och medarbetare att fokusera på rätt saker och på  medarbetarens utveckling. Alla Atrium Ljungbergs medarbetare och TL Byggs tjänstemän omfattas av processen.

I processen ingår utvecklingssamtal, handlingsplaner och uppföljningar. För varje medarbetare sätts individuella mål och handlingsplaner för utveckling, prestation, innovation och hållbarhet. Detta görs i årliga målsamtal med uppföljning två gånger per år. Medarbetarna inom Atrium Ljungberg har också minst åtta löpande feedback-samtal varje år med sin chef. Medarbetarna på Atrium Ljungberg får varje år utvärdera sin chef och denna feedback nyttjas för utveckling av ledarskapet. TL Bygg genomför också årliga medarbetarsamtal med samtliga yrkesarbetare.

Vi har också fokus på framtida medarbetare och att bidra till deras utveckling. Vi tillhandahåller praktikplatser för elever från yrkeshögskolor. Vi anställer även sommarjobbare i förvaltningsorganisationen. Atrium Ljungberg har inte behövt säga upp eller förtidspensionera medarbetare, och har därför inte något program för övergångsstöd.

Nollvision för sjukdom och olyckor

Vi har en nollvision när det gäller stressrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor. I fastighets- och byggbranschen förekommer allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. I kontorsmiljön är riskerna framförallt relaterade till den psykiska hälsan. I driften av fastigheterna och i byggverksamheten är skador på händerna de vanligaste olyckorna.

Atrium Ljungberg har huvudansvaret för arbetet men även medarbetarna har en viktig roll som tydliggörs i bolagets arbetsmiljöorganisation. I samarbete med de anställda finns även en arbetsmiljökommitté inom bolaget. HR leder arbetet där ombud för de anställda deltar, ett arbete för att minska risker för olyckor och sjukdomar och öka trivseln på arbetsplatsen.

Vi genomför hälsokontroller för alla medarbetare på Atrium Ljungberg för att upptäcka ohälsa. Koncernens medarbetare får friskvårdsstöd i form av bidrag till olika typer av träning och aktiviteter. Vi genomför även andra hälsoaktiviteter såsom träning på arbetsplatsen, digitalt eller utomhus. Vi har också interna trafikregler för hur vi ska jobba med möten, e-post, telefon och Teams. Under medarbetarsamtalen sätts ett eget personligt hållbarhetsmål för varje individ. Atrium Ljungbergs medarbetare erbjuds också en frivillig hälsoförsäkring som ger tillgång till specialistvård, läkare online och samtalsstöd.