Medarbetare

En förutsättning för att åstadkomma ett bra resultat är att ha kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö och en kultur präglad av delaktighet. Med hållbara medarbetare läggs grunden till utveckling och lönsamhet.

Värderingar och kultur

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet. Värderingarna långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande vägleder vår verksamhet och samarbetet med kunder och andra intressenter. Verksamheten bygger på långsiktighet i både ägande och i relationer.

Bästa arbetsplatsen - Great Place To Work

Vi deltar i Great Place To Works (GPTW) utvärdering av ”Sveriges bästa arbetsplatser”. 2016 utsågs Atrium Ljungberg för tredje året i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser. GPTW identifierar våra styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare genom en medarbetarundersökning, som delas in i dimensionerna trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Resultatet baseras till två tredjedelar på en medarbetarundersökning och till en tredjedel på bedömningen av en kulturprofil som bland annat beskriver hur företaget arbetar med anställning, utveckling och kommunikation.

Vi har genomfört GPTWs medarbetarundersökning sedan 2011 och den påverkar vårt förbättringsarbete i hög utsträckning. Under 2016 överträffade vi återigen vårt mål om ett genomsnittligt förtroendeindex på 85 procent. Resultatet uppgick till 89 procent.

Mål för hållbara medarbetare

Kompetens, prestation och utveckling

Människor bär på olika erfarenheter och har olika synsätt och uttryckssätt. Vi vill ta vara på det bästa hos varje medarbetare. Därför strävar vi efter att vara en jämställd arbetsplats med stor mångfald i alla funktioner och på alla nivåer. Alla medarbetare ska ges samma möjligheter vad gäller anställningsvillkor samt till kompetensutveckling och befordran, inom ramen för sin kunskap, vilja och förmåga.

Vi har en tydlig rekryteringsprocess som beaktar professionell kompetens, personliga egenskaper och motivation. Vi har också en gedigen lönesättningsprocess med hänsyn tagen till branschstatistik och till hur medarbetarnas individuella mål uppfylls. Lönerna kartläggs årligen och inga omotiverade skillnader får förekomma. Dessa rutiner är starkt bidragande till jämställda villkor inom bolaget.

Könsfördelning 2016

 
OlycksfallSjukfrånvaro ålderSjukfrånvaro kön

Vill du veta mer?