Affärsmodell, mål och strategier - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Stadsmiljöer som skapar värde.

Atrium Ljungberg utvecklar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Med visionen "Alla vill leva i vår stad" i sikte skapar vi värdetillväxt för bolaget, våra aktieägare och samhället.

Vår affärsmodell.

Projektutveckling

Vår projektutveckling innefattar både nybyggnation och om- och tillbyggnader av fastigheter och sker på attraktiva platser i storstadsregionerna, ofta i anslutning till befintligt bestånd. Projekt genomförs med egen personal från idé till inflytt. Projektens avkastning ska ge en bättre lönsamhet än att förvärva fastigheter med ett befintligt kassaflöde. Projekten bidrar därmed både till en  driftnettotillväxt och en värdetillväxt.

Förvaltning

Vi har en egen förvaltningsorganisation som arbetar nära hyresgästerna för att tillgodose deras behov på bästa sätt och samtidigt vara lyhörda för nya affärsmöjligheter.

Förvärv och försäljning

Vi utvecklar och förvaltar för att äga en lång tid framöver. Förvärv av nya fastigheter och mark genomförs om vi kan uppnå strategiska fördelar och goda driftnettotillskott eller erhålla en god avkastning genom vår projektutveckling. Vi säljer fastigheter där vi inte ser möjlighet till en långsiktig utveckling i linje med vår affärsmodell och vision.

Dekorativ bild

Våra övergripande affärsmål.

Lönsamhet och tillväxt

Utvecklingen av driftöverskottet är nyckeln till vår framgång. Tillsammans med värdetillväxten från investeringarna lägger det grunden till totalavkastningen.

Mål

 

Resultat 2022

Avkastning på eget kapital ska vara minst tio procent per år över tid.  

Avkastning på eget kapital uppgick till 15,7 procent.

     
Aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt.   För 2022 förslås en utdelning om 5,30 kr/per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 71 procent.
     
Bolaget kan investera ca 5% av sin egen
storlek utan större påverkan på belåningsgraden, vilket motsvarar ca 3 mdkr/år.
  Utfall 2022 var 2 349 mkr.
     

Långsiktig stabilitet

Bolagets kapitalbas ska vara stark för att bidra till långsiktig stabilitet och skapa förutsättningar för goda affärer i olika marknadssituationer.

Mål

 

Resultat 2022

Belåningsgraden ska inte överstiga 45 procent.   Belåningsgraden uppgick till 42,3 procent.
     
Räntetäckningsgraden ska inte understiga 2 gånger.   Räntetäckningsgraden uppgick till 3,8 gånger.
     

Hållbart företagande

Vi förstärker successivt vårt fokus på hållbart företagande. Våra väsentliga hållbarhetsområden har omsatts till mål och omfattar hela verksamheten. Målen nedan gäller för 2022 fram till 2030. Läs mer här.

Mål

 

Resultat 2022

Atrium Ljungberg ska vara klimatneutrala 2030 vilket mäts i kgCO2e/BTA för byggprojekten samt kgCO2e/kvm för förvaltningen.   -16% kgCO2e/BTA för byggprojekten jämfört med startvärde.
7 kgCO2e/kvm för förvaltningen (Jämförelsetal saknas varför förändring inte går att ta fram).
     
Atrium Ljungbergs platser ska nå minst 90% i det nya indexet för social hållbarhet, Vår stad, år 2030.   34%.
     

100% av de betydande inköpen ska år 2025 vara utvärderade utifrån Atrium Ljungbergs leverantörspolicy. Atrium Ljungberg ska årligen genomföra minst två utvecklingsprogram för leverantörer i syfte att gemensamt utveckla hållbarhetsarbetet för såväl bolaget som branschen.

 

Betydande inköp: 10% utvärderade.

Utvecklingsprogram: 2 genomförda.
     
Atrium Ljungberg har tagit fram ett nytt mål för hållbara medarbetare. Vi har satt ett indexmål för hela organisationen på 5,5 i uppföljningsystemet Human Financial Wellness, där skalan är 1-7. Målet beslutades av styrelsen januari 2023.   Vi överträffade vårt mål och nådde 5,7.
Dekorativ bild

Strategi med fokus på värdetillväxt

Vår strategi är fundamentet att göra rätt saker på rätt ställen. Strategin beskriver också att vi ska göra det med kundfokus, hållbarhetsfokus och engagemang. Genom vår strategi skapar vi innovativa, levande och hållbara stadsmiljöer med god värdetillväxt över tid.

Finnas på starka delmarknader

Vad?

Vi ska finnas på starka delmarknader i storstadsregioner där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt.

Varför?

Långsiktig befolkningstillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både oss och våra kunder.

Hur?

Vi fokuserar vår utveckling till områden som uppfyller tillväxtkriterier. Projekt- och förvärvsmöjligheter genomförs med utgångspunkt i områdesvisa strategiplaner.

Utveckla attraktiva stadsmiljöer

Vad?

Vi ska fokusera på att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och bostäder kompletterat med handel, kultur, service och utbildning.

Varför?

Blandningen ökar flödet av människor på platsen och skapar synergier för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.

Hur?

Våra områdesvisa strategiplaner analyserar och föreslår utformningen av innehållet på varje plats, utifrån platsens specifika förutsättningar.

En betydande aktör

Vad?

Vi ska vara en betydande aktör med stora och sammanhållna enheter på varje delmarknad.

Varför?

Som en betydande aktör kan vi leda och påverka utvecklingen och skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer.

Hur?

Vi fokuserar vår utveckling och våra förvärv till platser där vi redan är etablerade eller där vi vill bli en betydande aktör.

Fokus på våra kunder

Vad?

Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och engagerat.

Varför?

Genom förtroendefulla relationer och samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer.

Hur?

Vi har lokal personal på plats i varje område och bygger långsiktiga relationer nära våra kunder och intressenter.

Fastigheter och byggrätter

Vad?

Vi ska förvärva, utveckla och förädla fastigheter och byggrätter.

Varför?

Vi skapar värdetillväxt i bolaget genom driftnetton från aktiv förvaltning och genom projektvinster från vår projektutveckling.

Hur?

Genom noggrann utvärdering av projekt- och transaktionsmöjligheter allokeras kapital till de möjligheter som långsiktigt bedöms addera störst värde till Atrium Ljungberg.

Integrerat hållbarhetsarbete

Vad?

Vi ska ha ett hållbarhetsarbete som är integrerat i affärsstrategin och en viktig del av vårt erbjudande. Vi ska förbättra vårt eget och våra intressenters ansvarstagande på området.

Varför?

Hållbarhet har på kort tid utvecklats till en faktor som är av yttersta strategisk vikt för bolag som vill vara långsiktigt relevanta. 

Hur?

Med bas i våra målsättningar är hållbarhet en fråga som är på agendan varje dag för alla anställda inom alla delar i bolaget, från daglig förvaltning till projekt, och finansiering.

Affärsprocessen i egen regi

Vad?

Vi ska leda och driva hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens.

Varför?

Genom att själva driva hela affärsprocessen inklusive projektutvecklingen kan vi ta väl hand om våra kunder och säkerställa hög kvalitet i långsiktig förvaltning.

Hur?

Vi har personal med kompetenser och egenskaper som uppfyller våra grundvärderingar och vi utvecklar våra anställda över tid.

Engagerade medarbetare

Vad?

Vi ska ha engagerade medarbetare som brinner för det vi gör. Grundvärderingarna; långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande är väl förankrade.

Varför?

Kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för goda resultat.

Hur?

Vår företagskultur präglas av delaktighet och omsorg om varje individ. Hållbara medarbetare är grunden för utveckling och lönsamhet.