Dekorativ bild

Stadsmiljöer som skapar värde

Atrium Ljungberg utvecklar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Med visionen "Alla vill leva i vår stad" i sikte skapar vi  värdetillväxt för bolaget, våra aktieägare och samhället.

Vår affärsmodell

 

PROJEKTUTVECKLING

Vår projektutveckling innefattar både nybyggnation och om- och tillbyggnader av fastigheter och sker på attraktiva platser i storstadsregionerna, ofta i anslutning till befintligt bestånd. Projekt genomförs med egen personal från idé till inflytt. Projektens avkastning ska ge en bättre lönsamhet än att förvärva fastigheter med ett befintligt kassaflöde. Projekten bidrar därmed både till en  driftnettotillväxt och en värdetillväxt.

FÖRVALTNING

Vi har en egen förvaltningsorganisation som arbetar nära hyresgästerna för att tillgodose deras behov på bästa sätt och samtidigt vara lyhörda för nya affärsmöjligheter.

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNING

Vi utvecklar och förvaltar för att äga en lång tid framöver. Förvärv av nya fastigheter och mark genomförs om vi kan uppnå strategiska fördelar och goda driftnettotillskott eller erhålla en god avkastning genom vår projektutveckling. Vi säljer fastigheter där vi inte ser möjlighet till en långsiktig utveckling i linje med vår affärsmodell och vision. De senaste åren har vi främst sålt handelsfastigheter.

Mål för lönsamhet och hållbart företagande

Lönsamhet och tillväxt

Utvecklingen av driftöverskottet är nyckeln till vår framgång. Tillsammans med värdetillväxten från investeringarna lägger det grunden till totalavkastningen.

Mål

Resultat 2020

Avkastning på eget kapital ska vara minst tio procent per år över tid.

Avkastning på eget kapital uppgick till 3,8 procent

 

 

Investeringar i egna fastigheter ska uppgå till minst två miljarder kronor per år. Investeringarna i egna fastigheter uppgick till 2 513 miljoner kronor.
   
Aktieutdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultat före värdeförändringar, efter nominell skatt. För 2020 förslås en utdelningen om 5,05 kr/per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 73 procent.
   

Långsiktig stabilitet

Vår starka kapitalbas bidrar till långsiktig stabilitet och skapar förutsättningar för goda affärer. Våra mål för långsiktig stabilitet har uppnåtts med råge.

Mål

Resultat 2020

Belåningsgrad om maximalt 45 procent. Belåningsgraden uppgick till 39,9 procent
   
Räntetäckningsgraden ska vara lägst 2,0 gånger. Ränteteckningsgraden uppgick till 4,6 gånger.
   

Hållbart företagande

Hållbart företagande är en naturlig del av vårt arbete och är integrerat i vår affärsmodell. 

Mål

Resultat 2020

Vi utgången av 2021 ska andelen certifierade byggnader vara 100 procent. Per 2020-12-31 var 62 procent av uthyrbar yta certifiterat.
   
Energianvändningen ska minska med 30 procent från 2014 till utgången av 2021. Mellan 2014 och 2020 minskade energianvändningen med  23,5 procent.
   


Vid utgången 2021 ska andelen gröna hyresavtal uppgå till 50 procent av kontrakterad årshyra.

Per 2020-12-31 hade 44 procent av kontrakterad årshyra gröna hyresavtal.

 

 
Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, som en del i att ha hållbara medarbetare. Vi överträffade vårt mål (85 procent) och nådde ett index på 89 procent.

Strategi med fokus på värdetillväxt

Vår strategi är fundamentet att göra rätt saker på rätt ställen. Strategin beskriver också att vi ska göra det med kundfokus, hållbarhetsfokus och engagemang. Genom vår strategi skapar vi innovativa, levande och hållbara stadsmiljöer med god värdetillväxt över tid.

Finnas på starka delmarknader

Vad?

Vi ska finnas på starka delmarknader i storstadsregioner där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt.

Varför?

Långsiktig befolkningstillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både oss och våra kunder.

Hur?

Vi fokuserar vår utveckling till områden som uppfyller tillväxtkriterier. Projekt- och förvärvsmöjligheter genomförs med utgångspunkt i områdesvisa strategiplaner.

Utveckla attraktiva stadsmiljöer

Vad?

Vi ska fokusera på att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och bostäder kompletterat med handel, kultur, service och utbildning.

Varför?

Blandningen ökar flödet av människor på platsen och skapar synergier för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.

Hur?

Våra områdesvisa strategiplaner analyserar och föreslår utformningen av innehållet på varje plats, utifrån platsens specifika förutsättningar.

En betydande aktör

Vad?

Vi ska vara en betydande aktör med stora och sammanhållna enheter på varje delmarknad.

Varför?

Som en betydande aktör kan vi leda och påverka utvecklingen och skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer.

Hur?

Vi fokuserar vår utveckling och våra förvärv till platser där vi redan är etablerade eller där vi vill bli en betydande aktör.

Fokus på våra kunder

Vad?

Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och engagerat.

Varför?

Genom förtroendefulla relationer och samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer.

Hur?

Vi har lokal personal på plats i varje område och bygger långsiktiga relationer nära våra kunder och intressenter.

Fastigheter och byggrätter

Vad?

Vi ska förvärva, utveckla och förädla fastigheter och byggrätter.

Varför?

Vi skapar värdetillväxt i bolaget genom driftnetton från aktiv förvaltning och genom projektvinster från vår projektutveckling.

Hur?

Genom noggrann utvärdering av projekt- och transaktionsmöjligheter allokeras kapital till de möjligheter som långsiktigt bedöms addera störst värde till Atrium Ljungberg.

Integrerat hållbarhetsarbete

Vad?

Vi ska ha ett hållbarhetsarbete som är integrerat i affärsstrategin och en viktig del av vårt erbjudande. Vi ska förbättra vårt eget och våra intressenters ansvarstagande på området.

Varför?

Hållbarhet har på kort tid utvecklats till en faktor som är av yttersta strategisk vikt för bolag som vill vara långsiktigt relevanta. 

Hur?

Med bas i våra målsättningar är hållbarhet en fråga som är på agendan varje dag för alla anställda inom alla delar i bolaget, från daglig förvaltning till projekt, och finansiering.

Affärsprocessen i egen regi

Vad?

Vi ska leda och driva hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens.

Varför?

Genom att själva driva hela affärsprocessen inklusive projektutvecklingen kan vi ta väl hand om våra kunder och säkerställa hög kvalitet i långsiktig förvaltning.

Hur?

Vi har personal med kompetenser och egenskaper som uppfyller våra grundvärderingar och vi utvecklar våra anställda över tid.

Engagerade medarbetare

Vad?

Vi ska ha engagerade medarbetare som brinner för det vi gör. Grundvärderingarna; långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande är väl förankrade.

Varför?

Kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för goda resultat.

Hur?

Vår företagskultur präglas av delaktighet och omsorg om varje individ. Hållbara medarbetare är grunden för utveckling och lönsamhet.