Affärsmodell, mål och strategier - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Stadsmiljöer som skapar värde.

Atrium Ljungberg utvecklar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. Med visionen "Alla vill leva i vår stad" i sikte skapar vi värdetillväxt för bolaget, våra aktieägare och samhället.

Vår affärsidé är att genom långsiktigt ägande, utveckling och förvaltning erbjuda våra kunder attraktiva stadsmiljöer med tjänsteerbjudanden för kontor, bostäder och handel på starka delmarknader. Med egen kompetens och helhetsperspektiv adderar vi mervärde för kunder och samarbetspartners, och skapar värdetillväxt i bolaget.

Vår affärsmodell.

Projektutveckling

Vår projektutveckling innefattar såväl nybyggnation som om- och tillbyggnader av fastigheter på attraktiva platser i storstadsregionerna, ofta i anslutning till befintligt bestånd. Projektledningen genomförs med egen personal från idé till inflytt. Projektens avkastning skall ge en bättre lönsamhet än att förvärva fastigheter med ett befintligt kassaflöde, och därmed bidra till såväl driftnettotillväxt som värdetillväxt.

Fastighetsförvaltning

Vi har en egen förvaltningsorganisation som arbetar nära kunderna för att tillgodose deras behov på bästa sätt och samtidigt vara lyhörda för nya affärsmöjligheter.

Förvärv och försäljning

Vi utvecklar och förvaltar för att äga en lång tid framöver. Förvärv av nya fastigheter och mark genomförs om vi kan uppnå strategiska fördelar och goda driftnettotillskott eller erhålla en god avkastning genom vår projektutveckling. Vi säljer fastigheter där vi inte ser möjlighet till en långsiktig utveckling i linje med vår affärsmodell och vision.

Dekorativ bild

Våra övergripande affärsmål.

Finansiella mål

Utvecklingen av driftöverskottet är nyckeln till vår framgång. Tillsammans med värdetillväxten från investeringarna lägger det grunden till totalavkastningen. Bolagets kapitalbas ska vara stark för att bidra till långsiktig stabilitet och skapa förutsättningar för goda affärer i olika marknadssituationer.

Mål

 

Resultat 2023

Avkastning på eget kapital ska vara minst tio procent per år över tid.  

-3,4 procent

     
Aktieutdelningen ska motsvara cirka en tredjedel av förvaltningsresultatet.   32%
     
Bolaget kan investera cirka 5% av sin egen
storlek utan större påverkan på belåningsgraden, vilket motsvarar cirka 2,5-3 mdkr/år.
  2 155 mkr
     
Belåningsgraden ska inte överstiga 45 procent.   42,5 procent
     
Räntetäckningsgraden ska inte understiga 2 gånger.   3,7 gånger
     

 

Dekorativ bild

Strategi med fokus på värdetillväxt

Vår strategi är fundamentet att göra rätt saker på rätt ställen. Strategin beskriver också att vi ska göra det med kundfokus, hållbarhetsfokus och engagemang. Genom vår strategi skapar vi innovativa, levande och hållbara stadsmiljöer med god värdetillväxt över tid.

Finnas på starka delmarknader

Vad?

Vi ska finnas på starka delmarknader i storstadsregioner där det finns förutsättningar för långsiktig befolkningstillväxt.

Varför?

Långsiktig befolkningstillväxt skapar förutsättningar för långsiktig lönsamhet för både oss och våra kunder.

Hur?

Vi fokuserar vår utveckling till områden som uppfyller tillväxtkriterier. Projekt- och förvärvsmöjligheter genomförs med utgångspunkt i områdesvisa strategiplaner.

Utveckla attraktiva stadsmiljöer

Vad?

Vi ska fokusera på att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och bostäder kompletterat med handel, kultur, service och utbildning.

Varför?

Blandningen ökar flödet av människor på platsen och skapar synergier för alla aktörer, som därmed ges större möjligheter att bedriva framgångsrik affärsverksamhet.

Hur?

Våra områdesvisa strategiplaner analyserar och föreslår utformningen av innehållet på varje plats, utifrån platsens specifika förutsättningar.

En betydande aktör

Vad?

Vi ska vara en betydande aktör med stora och sammanhållna enheter på varje delmarknad.

Varför?

Som en betydande aktör kan vi leda och påverka utvecklingen och skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer.

Hur?

Vi fokuserar vår utveckling och våra förvärv till platser där vi redan är etablerade eller där vi vill bli en betydande aktör.

Fokus på våra kunder

Vad?

Vi ska ha fokus på våra kunder i allt vi gör. Samarbetet med kunder, leverantörer, kommuner och andra intressenter ska vara nära, långsiktigt, stabilt och engagerat.

Varför?

Genom förtroendefulla relationer och samverkan hittar vi innovativa lösningar och skapar tillsammans långsiktigt hållbara och attraktiva miljöer.

Hur?

Vi har lokal personal på plats i varje område och bygger långsiktiga relationer nära våra kunder och intressenter.

Fastigheter och byggrätter

Vad?

Vi ska förvärva, utveckla och förädla fastigheter och byggrätter.

Varför?

Vi skapar värdetillväxt i bolaget genom driftnetton från aktiv förvaltning och genom projektvinster från vår projektutveckling.

Hur?

Genom noggrann utvärdering av projekt- och transaktionsmöjligheter allokeras kapital till de möjligheter som långsiktigt bedöms addera störst värde till Atrium Ljungberg.

Integrerat hållbarhetsarbete

Vad?

Vi ska ha ett hållbarhetsarbete som är integrerat i affärsstrategin och en viktig del av vårt erbjudande. Vi ska förbättra vårt eget och våra intressenters ansvarstagande på området.

Varför?

Hållbarhet har på kort tid utvecklats till en faktor som är av yttersta strategisk vikt för bolag som vill vara långsiktigt relevanta. 

Hur?

Med bas i våra målsättningar är hållbarhet en fråga som är på agendan varje dag för alla anställda inom alla delar i bolaget, från daglig förvaltning till projekt, och finansiering.

Affärsprocessen i egen regi

Vad?

Vi ska leda och driva hela affärsprocessen i egen regi och med egen kompetens.

Varför?

Genom att själva driva hela affärsprocessen inklusive projektutvecklingen kan vi ta väl hand om våra kunder och säkerställa hög kvalitet i långsiktig förvaltning.

Hur?

Vi har personal med kompetenser och egenskaper som uppfyller våra grundvärderingar och vi utvecklar våra anställda över tid.

Engagerade medarbetare

Vad?

Vi ska ha engagerade medarbetare som brinner för det vi gör. Grundvärderingarna; långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande är väl förankrade.

Varför?

Kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för goda resultat.

Hur?

Vår företagskultur präglas av delaktighet och omsorg om varje individ. Hållbara medarbetare är grunden för utveckling och lönsamhet.

Låg finansiell risk

Vad?

Vi är långsiktiga och ska verka i såväl goda som dåliga tider.

Varför?

Låg finansiell risk möjliggör högre operationell risk i form av en stor projektportfölj.

Hur?

En belåningsgrad som inte ska överstiga 45% och en räntetäckningsgrad om lägst 2,0. God ränte- och kapitalbindning med en flexibel finansieringsportfölj.

Kontakta oss