Årsstämma - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Årsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas genom bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ.

Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fastställer principer för ersättningar till styrelse, revisorer och ledning. På årsstämman som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut ska också bolagsstämman fastställa resultat- och balansräkningar samt besluta om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman.

Anmälan om ärende ska ställas till styrelsen och skickas till:
Chefsjurist Mats Efraimsson 
Atrium Ljungberg AB
Box 4200
131 04 Nacka

Datum för årsstämma offentliggörs i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet, se kalendariet. Kallelse till årsstämma ska ske fyra till sex veckor före stämma och sker genom pressmeddelande och kallelse i Dagens Nyheter samt Post- och Inrikes Tidningar.

Kontakta oss