Socialt hållbara platser - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Vår stad – socialt hållbara platser

Vi har länge sagt att vi är ett fastighetsbolag som är mer intresserade av livet som sker mellan husen, fast husen är grunden i vår verksamhet. Social hållbarhet har alltid varit i fokus när vi utvecklar våra platser eftersom vi är övertygade om att trivsel och trygghet skapar en bättre stad.

Vi har utvecklat ett index för social hållbarhet, där vi arbetar med frågan utifrån vårt perspektiv som fastighetsutvecklare och fastighetsägare. Indexet som vi kallar ”Vår stad” bygger på principer för hållbar stadsutveckling som vi har systematiserat, för att göra arbetet metodiskt och mätbart.

Vi har satt upp målet att 2030 ska alla våra sammanhängande platser, där vi har fler än en solitär byggnad, ska nå 90 % på indexet till 2030. Målet socialt hållbara platser blir ett sätt för oss att se hur våra aktiviteter bidrar till att våra platser blir mer hållbara, och därigenom nå visionen alla vill leva i vår stad. Indexet är uppdelat i fem aspekter och indikatorer som syftar till att mäta och följa hur våra insatser påverkar och hur vårt arbete leder till mer hållbara platser, utifrån deras unika förutsättningar.

Trygghet, trivsel & tillgänglighet    

Genom att arbeta med trygghet, trivsel och tillgänglighet skapar vi platser där alla känner sig välkomna. Med god trygghet skapar vi förutsättningar för att människor ska vilja jobba, bo och vistas i våra områden dygnet runt. Oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Indikatorerna vi mäter är:

 • Aktiva bottenvåningar med publika verksamheter
 • Inga brott
 • Balans dag/nattbefolkning
 • 24/7 staden
 • Trygghetsmätning (enkät/dialog)

Närheten, möten och flexibilitet

Genom att arbeta med utbud och tillgänglighet kan vi få fler människor att vilja vara i våra områden. Det ska vara enkelt att ta sig till platsen, men platsen ska också erbjuda bra service. Det skapar attraktivitet och möjligheter för människor att mötas. Indikatorerna vi mäter är följande:

 • Varierade kvarter
 • Rekreativ plats
 • Offentlig yta för aktivering
 • Hållbara resvanor
 • God orienterbarhet

Ekosystem och klimatanpassning

Genom att förstärka våra områdens grön- och blåstruktur kan vi bidra till fler och starkare ekosystemtjänster samt skapa platser som är resilienta och trivsamma. Grönskan bidrar inte bara till att människor vill vistas där utan förbättrar även livsvillkoren för en mängd arter. Indikatorerna vi mäter är följande:

 • Grönområden/parker/stråk
 • Grönytefaktor
 • Klimatanpassning
 • Bra mikroklimat

Identitet, historia och mångfald

Vi vill förstärka våra platsers identitet, då vi ser att det gör dem mer attraktiva. Detta ska ha en koppling till områdets historia, för att bygga vidare på årsringarna i staden. Indikatorerna vi mäter är följande:

 • Platsidentiteten
 • Platsidentitetsaktivering
 • Besökare
 • Plats för alla

Dialog och delaktighet

Genom ett större fokus på dialog och delaktighet kan vi öka vår kunskap om de behov som finns bland våra olika målgrupper och dra nytta av den kreativitet och de idéer som besökare av våra platser har. Indikatorerna vi mäter är följande:

 • Dialoger och målgrupper.
 • Återkoppling
 • Samverkan hyresgäster

Uppföljning-index

Varje område utvärderas årligen i indexet, för att se hur de aktiviteter och åtgärder som har gjorts under året förflyttar vår plats mot att bli mer hållbar. Det första året blir undersökningen en nollmätning som visar var vi står och vilka områden vi behöver förflytta oss inom.