Hållbara fastigheter och lokaler - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hållbara fastigheter och lokaler

Vi vill skapa hållbara fastigheter och lokaler som våra kunder vill nyttja under en lång tid framöver. Arbetet med att skapa attraktiva produkter med hög hållbarhetsprestanda är vårt fokus. Som fastighetsutvecklare möjliggör vi hållbara kontor, bostäder och handelsplatser

Klimatpåverkan projekt och förvaltning:

Vi arbetar systematiskt med att minska påverkan på miljön, både när vi förvaltar våra befintliga fastigheter och anpassar, renoverar eller bygger nytt. För oss handlar det om att skapa en konkurrensfördel, då efterfrågan på hållbara lokaler och bostäder ökar i snabb takt.

Vi mäter och minskar vi klimatavtrycket i förvaltningen och från planerade och pågående projekt. Under 2023 har avtrycket per kvadratmeter (
kgCO 2e/Atemp) i förvaltningen minskat med 15 %. Våra största klimatutsläpp i förvaltningen uppstår från energiförbrukning, genererat avfall och material som används vid hyresgästanpassningar.

För projekten mäts 
klimatavtryck per kvadrat ­ meter (kgCO 2e/BTA) och där har vi under 2023 lyckats minska med 28 % från startvärdet. Som mätmetod används livscykelanalyser, LCA, där projektens klimatutsläpp beräknas över hela livscykeln; byggnation, användande och slutskede (LCA -skede A–C). Under ett projekt genomförs flera LCA -analyser; från tidigt skede till bygg ­ handling, med syfte att göra aktiva val som minskar utsläppen. Nästan 80% av påverkan från projekt är relaterat till material och avfall från byggprocessen. 

Minskad energianvändning

Från år 2014 till och med år 2021 har vi minskat våra fastigheters totala energianvändning per kvadratmeter med 26 procent. Energianvändningen har en betydande klimatpåverkan som ska reduceras. Detta ska i första hand ske genom energieffektiviseringar i förvaltningen men också genom att vår nyproduktion strävar mot nära noll energihus. Det nya energimålet innebär 40% lägre energianvändning 2030 (kWh/Atemp, köpt fastighetsenergi) jämfört med 2023. 

El står för den största andelen av vår och våra kunders energianvändning. I normalfallet förser vi hyresgästerna med el och debiterar dem utifrån faktisk användning. Vi köper el från ursprungsgaranterad vattenkraft, certifierad med Gold standard. Vi har även egna solcellsanläggningar för att öka andelen förnyelsebar el. Idag har vi solcellsanläggningar i Gränbystaden, Sickla och i Malmö. Totalt sett ger det 18 800 kvadratmeter solceller där vi kan producera cirka 4 200 Megawattimmar om året.

Material

En stor del av våra inköp med klimatpåverkan utgörs av köpta material, både inom projekt och förvaltning i form av underhåll samt avseende hyresgästanpassningar. Livscykelanalyser i våra senaste projekt visar att materialen står för nästan 80% av klimatpåverkan. Här behöver vi arbeta i våra projekt med klimatförbättran

de materialval för att minska utsläppen. Det finns stora vinster om vi kan arbeta med återbrukat och återvunnet material. När det gäller större byggnadsdelar är det viktigt att arbeta med förnyelsebart och fossilfritt. Det ger oss också anledning att vara betydligt mer måna om, och effektiva i vår hantering av, befintliga material och resurser. Dessa ska så långt som möjligt återanvändas vid exempelvis hyresgästanpassningar. Även samarbete med leverantörer är viktigt för att öka de cirkulära materialflödena.

Avfall och cirkularitet

Arbetet med avfall handlar främst om att undvika uppkomst av stora mängder avfall i våra byggprojekt, nyproduktion och hyresgästanpassningar. Men även att öka återvinningsgraden på byggarbetsplatser, hos våra hyresgäster och på handelsplatserna. För att förflytta oss och branschen har vi antagit nya mål om att nå 20% cirkulär materialanvändning vid hyresgästanpassningar (HGA), renoveringsprojekt (ROT) och i nyproduktion (NYP) samt att minska avfallsmängden med 20% fram till 2030. De cirkulära lösningarna är en viktig del i att minska klimatpåverkan från både projekt och förvaltning. Det är också ett mål i sig att minska den höga andelen jungfruligt material och mängden avfall, där byggsektorn producerar 35% av allt avfall inom EU

Transporter

Utsläpp från fordon vi äger eller hyr samt tjänsteresor står endast för en minder del av våra utsläpp. Vi har desto mer inom vårt scope 3, transporter kopplat till byggprojekt, samt alla persontransporter av de som bor, jobbar eller besöker våra platser. Här finns stor potential i att minska utsläppen. I våra projekt kan vi kravställa på fordon och drivmedel samt aktivt försöka hitta lösningar för effektivisering av transporter. När det gäller våra besökare och hyresgästers medarbetare blir fokus att kunna erbjuda bra alternativ och aktivt kommunicera dessa, till exempel kollektivtrafik, möjlighet till laddning, bra cykelförbindelser med mera.

Vatten

Vi arbetar för att effektivisera vattenanvändningen och har mål om att minska vattenförbrukningen per kvadratmeter med 20% till år 2030. Mellan 2022 och 2023 minskade vattenförbrukningen per kvadratmeter med 6% i jämförbart bestånd. Fastigheterna är anslutna till de allmänna vattensystemen som ansvarar för vattenkvalitén. Ingen av fastigheterna har identifierats belägna i områden med vattenstress

Vatten
Miljöcertifiering - en väg till hållbara byggnader

Miljöcertifieringar av byggnader är ett viktigt verktyg för att säkerställa att våra fastigheter är hållbara och minskar sin miljöpåverkan. Nybyggnation av kommersiella lokaler certifieras med Breeam, med mål att nå minst betyget Excellent och befintliga fastigheter med Breeamin-Use med minst Very Good.

För nybyggnation av bostäder används Miljöbyggnad som certifieringssystem med betyget Silver som lägsta nivå. Vi ser 
hållbarhetscertifieringar som ett verktyg för att nå de mål och specifika krav vi ställer i projekteringen. För att minimera miljöpåverkan och användning av farliga ämnen under byggnationer använder vi också Byggvarubedömningen vid inköp av byggmaterial. Byggvarubedömningen är en digital loggbok med miljöbedömda byggvaror. Systemet hjälper oss även att efterleva FN:s Försiktighetsprincip.

Samverkan med våra kunder

Hyresgästernas intresse för att bidra till hållbara lösningar och effektiviseringar ökar. Atrium Ljungbergs gröna hyresavtal är ett exempel på samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäst för att tillsammans minska miljöpåverkan i fastigheterna inom områden som exempelvis energi, material och avfall. Avtalet hanterar även inomhusmiljö som är viktigt för våra hyresgäster ur ett hälsoperspektiv.

Vid utgången av 2023 
omfattades 75 procent av den kontrakterade årshyran av gröna hyresavtal. De gröna hyresavtalen är ett steg i att samverka kring resurseffektivitet och hjälpas åt att nå respektive bolags mål. Våra kunder kan följa sin egen energianvändning i vår kundportal Servicenter, där man också har benchmarktal att jämföra mot. Vi samarbetar för att hitta fler möjliga effektiviseringsåtgärder i lokalerna.