Så arbetar Atrium Ljungberg med FN:s globala mål - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg och de globala målen

Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet att bidra till och vilka vi kan ha en negativ påverkan på.

Övergripande mål: Samhället.

Att utveckla socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara platser i staden där alla vill leva.

Utfall mål och nyckeltal 2023

Vi skapar hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, vistas, arbeta och bo över tid. Befintliga värden tillvaratas samtidigt som nya ekonomiska, sociala och miljömässiga värden som ökar platsens  attraktivitet tillförs. Vi skapar förutsättningar för levande stadsmiljöer med en blandning av kontor, bostäder, handel, service, utbildning och kultur och tar stort ansvar för en plats avseende trygghet, service och parker.

➡️ 43% utfall i Vår Stad index.
Mål: 50% 2025 och 90% 2030

➡️ 100% av fastighetsbeståndet har genomgått en klimatriskanalys
Mål: Alla våra platser och fastigheter är klimatanpassade senast 2030

imagerfjx.png

Bidrag till FN:s Globala Mål (SDG)

 

Övergripande mål: Kund.

Att skapa hållbara fastigheter och lokaler som våra kunder vill nyttja under en lång tid framöver.

Utfall mål och nyckeltal 2023

Vi är en långsiktig fastighetsutvecklare med nära samverkan med våra kunder. Vi vill överträffa våra kunders behov av attraktiva kontor, handelsplatser och bostäder och skapa förutsättningar för hållbarhet. Arbetet med att minska påverkan på miljön sker systematiskt, både när vi förvaltar befintliga fastigheter och anpassar, renoverar eller bygger nytt. Genom att skapa attraktiva platser tillför vi mervärden till hyresgäster och boende på våra platser.

➡️ 28 % reduktion av klimatavtrycket från planerade och pågående projekt
Mål: –50% till 2025 och –75% till 2030

➡️ 15 % reduktion av klimatavtrycket i förvaltningen
Mål: –22% till 2025 och –44% till 2030

➡️ 1 % lägre energiintensitet (normalårskorrigerad i jämförbart bestånd) jämfört med föregående år.
Mål: –40% till 2030

➡️ 6 % reduktion av vattenanvändning per kvm (LfL) jämfört med föregående år.
Mål: –20% till 2030

imagese5ml.png

Bidrag till FN:s Globala Mål (SDG)

 

Övergripande mål: Leverantörer.

Att ta affärsetiskt ansvar och samverka med våra leverantörer för hållbara leverantörskedjor.

Utfall mål och nyckeltal 2023

För att lyckas med våra mål behöver vi knyta an de bästa leverantörerna. Därför arbetar vi med ett stort fokus på utveckling och vill vara en bra beställare för att skapa starka samarbeten. Våra leverantörer är en förlängning av oss och därför arbetar vi proaktivt tillsammans. Med vårt arbete vill vi ta vårt affärsetiska ansvar för att motverka de risker som finns i våra leverantörskedjor.

➡️ 20% av betydande inköp utvärderade utifrån vår uppförandekod
Mål: 100% till 2025

➡️ 2 genomförda leverantörsutvecklingsprogram

➡️ 2 st externa revisioner av utvalda leverantörer 

imageg0hk.png

Bidrag till FN:s Globala Mål (SDG)

 

Övergripande mål: Medarbetare.

Att skapa trygghet, trivsel och lika möjligheter för de människor som arbetar med oss.

Utfall mål och nyckeltal 2023

Med väl förankrade grundvärderingar och en god arbetsplatskultur, tydliga mål och en möjlighet till utveckling har vi medarbetare som trivs, mår bra och levererar det allra bästa. Vår arbetsplats stimulerar samarbete, kreativitet och effektivitet, vilket är avgörande parametrar för att ett företag ska lyckas.

➡️ 5,6 i Medarbetarindexet HFW (Human Financial Wellness)
Mål: över 5.5 / 7 till 2025

➡️ 67% kvinnor i bolagsledningen och 34% kvinnor bland medarbetare
Mål: Jämn könsfördelning (40/60%) i bolagsledning och bland medarbetare.

➡️ 100% Kollektivavtalstäckning

imageptfn6.png

Bidrag till FN:s Globala Mål (SDG)

 

Övergripande mål: Investerare.

Att utgöra en långsiktigt hållbar investering för våra ägare.

Utfall mål och nyckeltal 2023

Genom vår affärsmodell, innovativ hållbar stadsutveckling och en stor projektportfölj koncentrerad till attraktiva områden i fyra växande storstadsregioner, har vi förutsättningar för en stabil  investeringstakt. Genom investeringar i egna fastigheter och en effektiv förvaltning som fokuserar på långsiktighet skapar vi en god värdetillväxt för Atrium Ljungbergs ägare.

➡️ 21% Taxonomiförenlig omsättning
Mål: 50% till 2025

➡️ 69% Hållbarhetslänkad och grön finansiering

blobid0.png

Bidrag till FN:s Globala Mål (SDG)