Så arbetar Atrium Ljungberg med FN:s globala mål - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg och de globala målen

Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi har också analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi har möjlighet att bidra till och vilka vi kan ha en negativ påverkan på.
 
  FN:s globala mål Vårt bidrag
 FN:s globala mål 3 3. God hälsa och väl-befinnande Delmål 3.9
Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas där. Genom att använda Byggvarubedömningen och miljöcertifiera våra fastigheter bidrar vi till att minska skadliga kemikalier och byggmaterial samt undvika föroreningen av luft, vatten och mark. Ett bra inomhusklimat i fastigheterna är mycket viktigt för hälsan. På så sätt kan vi bidra till att minska antalet sjukdomsfall i samhället. 
 Mål 5 Jämställdhet 5. Jämställdhet Delmål: 5.1
Vi arbetar konsekvent för att öka jämställdheten och avskaffa diskrimineringen på arbetsplatsen. Vi har en jämn könsfördelning i företagsledning och i stabsfunktioner – 2020 rankades vi som det sjätte mest jämställda bolaget av 335 svenska börsnoterade bolag. Men arbetet fortsätter, speciellt med yrkesgrupper inom bygg- och fastighetsförvaltningen.
 Mål 6. Rent vatten och sanitet 6. Rent vatten och sanitet Delmål: 6.3 och 6.4
Vi kan bidra till en effektiv vattenanvändning och säkerställa hållbara uttag av sötvatten för att motverka vattenbristen, framförallt vid utveckling av stadsdelar och byggnader samt vid val av material. Vi bidrar till en förbättrad vattenkvalitet genom att minimera utsläpp och föroreningar till vatten samt en smart dagvattenhantering.
 Mål 7. Hållbar energi för alla 7. Hållbar energi för alla Delmål: 7.2 och 7.3 
Genom att bara använda köpt el från vattenkraft och installera egna solceller på fastigheterna bidrar vi till att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Med olika åtgärder minskar vi energianvändningen i våra byggnader och bidrar på så sätt till att öka den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Delmål: 8.8
Vi arbetar aktivt med att främja en trygg och säker arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för såväl egna medarbetare som underentreprenörer. Att motverka brott mot de mänskliga rättigheterna är en viktig del i vårt arbete och i de krav vi ställer på leverantörerna.
 Mål 11. Hållbara städer och samhällen 11. Hållbara städer och samhällen  Delmål: 11.3, 11.6 och 11.7
Genom vårt arbete är vi en aktiv part i urbaniseringen av städer. Vår affär bygger på hållbar, innovativ stadsutveckling. I planering, byggande och förvaltning av fastigheter och stadsdelar samarbetar vi med kunder, leverantörer och kommuner och skapar tillsammans hållbara städer och samhällen. Med en varsam blandning av innehåll i byggnaderna och utformning av offentliga ytor och grönområden, skapar vi stadsliv, gröna oaser, trygghet och trivsel som inkluderar alla.
 Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 12. Hållbar konsumtion och produktion Delmål: 12.2, 12.4 och 12.5
Vår ambition är att ha en resurseffektiv  verksamhet, tillsammans med våra leverantörer och kunder. Vi strävar efter varsam hantering av kemikalier och att minska utfasningsämnen, minska avfall och öka återvinning och återanvändning i våra områden. Detta gör vi genom att ställa tydliga krav och samarbeta för nya innovativa lösningar i både produktion och förvaltning.
 Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna 13. Bekämpa klimat-förändringarna

Delmål: 13.1
Att minska energianvändningen och nyttjandet av fossila bränslen för att därigenom minska koldioxidutsläppen och på så sätt bekämpa klimatförändringarna är en viktig del i vårt arbete. Vi vill också stärka städernas och fastigheternas motståndskraft mot, och förmåga till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer.

 15. Ekosystem och ekologisk mångfald 15. Ekosystem och biologisk mångfald Delmål: 15.5
Det är viktigt att bidra till att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga utrotning av hotade arter. Det kan vi göra genom att skapa grönytor som främjar artrikedom, jobba med ekosystemtjänster och använda träd, mark, väggar och tak på ett hållbart sätt i våra stadsmiljöer.
 16. Fredliga och inkluderande samhällen 16. Fredliga och inkluderande samhällen  Delmål: 16.5
Vi bedriver ett proaktivt arbete för att minimera alla former av korruption och mutor, både bland medarbetarna och hos leverantörer och kunder. Detta är vårt sätt att bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle.