Valberedning

Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Atrium Ljungbergs styrelse, styrelsearvoden och revisionsarvode och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som följer Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen utses av de fem största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna.

I enlighet med årsstämmobeslut den 28 mars 2018 har en valberedning tillsatts med uppgift att inför årsstämman 2019 bereda och lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande, styrelseordförande samt övriga ledamöter till bolagets styrelse.
  • styrelsearvode till ordförande, övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och, i förekommande fall, val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant.

Valberedningen består enligt årsstämmans beslut av representanter för bolagets fem största aktieägare per den sista bankdagen i februari 2018. Valberedningen utgörs av Lars Ericson representerande Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström representerande Carnegie Fonder, Per-Erik Hasselberg representerande familjen Holmström,  Johan Ljungberg representerande familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi representerande Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varma. Valberedningen kommer att utse ordförande inom sig.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta någon av valberedningens ledamöter:

Lars Ericson
Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259, 10365 Stockholm
Telefon: 070-5383826
E-post: lars.e@kfstockholm.se 

Hans Hedström
Carnegie Fonder AB
Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm
Telefon: 072-4025071
E-post: hans.hedstrom@carnegiefonder.se

Per-Erik Hasselberg 
Gethagsvägen 24, 182 47  Enebyberg
Telefon: 070-541 80 40
E-post: per-erik@hasselberg.se 

Johan Ljungberg 
Tagehus Holding AB
Vallhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm
Telefon: 08-5454 1750
E-post: johan.ljungberg@tagehus.se 

Ilkka Tomperi
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 
Salmisaarenranta 11, Helsingfors, Finland
Telefon: +358 10 244 3176  
E-post: ilkka.tomperi@varma.fi

Kontakta oss