Valberedning - Atrium Ljungberg

Valberedning

Valberedningen ska inför årsstämman föreslå bland annat stämmoordförande, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt styrelse- & revisorsarvoden. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämma för en period som sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts. Ledamöterna utses av de aktieägare som per den sista bankdagen i februari är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Om sådan aktieägare inte önskar utse ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största aktieägaren osv. Valberedningen utser ordförande inom sig. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att ledamoten skall avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot. Valberedningen kan även besluta att utöka antalet ledamöter i valberedningen till högst sju för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete.

Valberedningen består för närvarande av Lars Ericson utsedd av Konsumentföreningen Stockholm, Anna Strömberg utsedd av Carnegie Fonder, Peter Bäärnhielm (tillika valberedningens ordförande) utsedd av familjen Holmström, Johan Ljungberg utsedd av familjen Ljungberg och Sampsa Ratia utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta någon av valberedningens ledamöter nedan.

Lars Ericson
Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259, 10365 Stockholm
Telefon: 070-5383826
E-post: lars.e@kfstockholm.se 

Anna Strömberg
Carnegie Fonder AB
Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm
Telefon: 072-4025081
E-post: anna.stromberg@carnegiefonder.se

Peter Bäärnhielm 
Wigge & Partners Advokat KB
Birger Jarlsgatan 25, 111 45 Stockholm
Telefon: 070-880 06 27
E-post: peter.baarnhielm@wiggepartners.se

Johan Ljungberg 
Tagehus Holding AB
Vallhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm
Telefon: 08-5454 1750
E-post: johan.ljungberg@tagehus.se 

Sampsa Ratia
Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma
Salmisaarenranta 11, Helsingfors, Finland

Telefon: +358 405644456
E-post: sampsa.ratia@varma.fi