Valberedning - Atrium Ljungberg

Valberedning

Valberedningen ska inför årsstämman föreslå bland annat stämmoordförande, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt styrelse- & revisorsarvoden. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämma för en period som sträcker sig till och med dess ny valberedning utsetts. Ledamöterna utses av de aktieägare som per den sista bankdagen i februari är bland de röstmässigt största ägarna och som dessutom önskar delta i valberedningsarbetet. Om sådan aktieägare inte önskar utse ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största aktieägaren osv. Valberedningen utser ordförande inom sig. Ingen ersättning utgår till valberedningens ledamöter.

Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, får valberedningen besluta att ledamoten skall avgå ur valberedningen och ersättas av ny ledamot. Valberedningen kan även besluta att utöka antalet ledamöter i valberedningen till högst sju för att bättre återspegla aktuellt ägande i bolaget eller för att upprätthålla kontinuitet i valberedningens arbete.

Valberedningen består för närvarande av Lars Ericson utsedd av Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström utsedd av Carnegie Fonder, Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande) utsedd av familjen Holmström, Johan Ljungberg utsedd av familjen Ljungberg och Risto Murto utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta någon av valberedningens ledamöter nedan.

Lars Ericson
Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259, 10365 Stockholm
Telefon: 070-5383826
E-post: lars.e@kfstockholm.se 

Hans Hedström
Carnegie Fonder AB
Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm
Telefon: 072-4025071
E-post: hans.hedstrom@carnegiefonder.se

Per-Erik Hasselberg 
Gethagsvägen 24, 182 47  Enebyberg
Telefon: 070-541 80 40
E-post: per-erik@hasselberg.se 

Johan Ljungberg 
Tagehus Holding AB
Vallhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm
Telefon: 08-5454 1750
E-post: johan.ljungberg@tagehus.se 

Risto Murto
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 
Salmisaarenranta 11, Helsingfors, Finland
Telefon: +358 10 244 4655
Mobil: +358 50 502 4434
E-post: risto.murto@varma.fi