Valberedning

Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Atrium Ljungbergs styrelse, styrelsearvoden och revisionsarvode och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som följer Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen utses av de fem största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna.

I enlighet med årsstämmobeslut den 25 mars 2021 har en valberedning tillsatts med uppgift att inför årsstämman 2022 bereda och lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande, styrelseordförande samt övriga ledamöter till bolagets styrelse.
  • styrelsearvode till ordförande, övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och, i förekommande fall, val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant.

Valberedningen består enligt årsstämmans beslut av representanter för bolagets fem största aktieägare per den sista bankdagen i februari 2021. Valberedningen utgörs av Lars Ericson utsedd av Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström utsedd av Carnegie Fonder, Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande) utsedd av familjen Holmström, Johan Ljungberg utsedd av familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta någon av valberedningens ledamöter:

Lars Ericson
Konsumentföreningen Stockholm
Box 3259, 10365 Stockholm
Telefon: 070-5383826
E-post: lars.e@kfstockholm.se 

Hans Hedström
Carnegie Fonder AB
Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm
Telefon: 072-4025071
E-post: hans.hedstrom@carnegiefonder.se

Per-Erik Hasselberg 
Gethagsvägen 24, 182 47  Enebyberg
Telefon: 070-541 80 40
E-post: per-erik@hasselberg.se 

Johan Ljungberg 
Tagehus Holding AB
Vallhallavägen 117 F, 115 31 Stockholm
Telefon: 08-5454 1750
E-post: johan.ljungberg@tagehus.se 

Ilkka Tomperi
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 
Salmisaarenranta 11, Helsingfors, Finland
Telefon: +358 10 244 3176  
E-post: ilkka.tomperi@varma.fi