Ersättningar - Atrium Ljungberg

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvode utgår till styrelsen enligt beslut på årsstämman. Valberedningen lämnar inför årsstämman förslag på arvode och hur arvodet ska fördelas mellan ordförande och ledamöterna. 

Vid årsstämman 2024 beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 680 000 kr som fördelas enligt följande: 480 000 kr till styrelsens ordförande och 240 000 kr till styrelsens ledamöter vardera.
Ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 115 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2024 beslutades följande riktlinjer att gälla fram till årsstämman 2028 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering dessförinnan måste ske:

Riktlinjerna omfattar VD och övriga i bolagets ledning. Ersättning som ingår i riktlinjerna ska omfatta lön och andra ersättningar till bolagsledningen. Ersättning jämställs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget.

Riktlinjernas bidrag till bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Bolagets affärsstrategi är att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas, idag och i framtiden. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.al.se. Målet med ersättningspaketet är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal för deras bidrag till att uppnå bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Olika former av ersättning
Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna. Övriga förmåner som erbjuds utgörs av förmånsbil och friskvårdsbidrag.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida har VD tolv månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till sex månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt till avgångsvederlag uppgående till tolv månadslöner. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets/styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer
Ersättningsutskottet består av styrelsens samtliga ledamöter. Dess huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera eventuella pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. Det ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frångående av riktlinjer för ersättning
Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Aktuella riktlinjer överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2020.

Kontakta oss
Johan Ljungberg
Styrelseordförande
Kontakta mig