Ersättningar - Atrium Ljungberg

Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvode utgår till styrelsen enligt beslut på årsstämman. Valberedningen lämnar inför årsstämman förslag på arvode och hur arvodet ska fördelas mellan ordförande och ledamöterna. 

Vid årsstämman 2023 beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 680 000 kr som fördelas enligt följande: 480 000 kr till styrelsens ordförande och 240 000 kr till styrelsens ledamöter vardera.
Ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 115 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2020 beslutades följande riktlinjer:

Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknads- och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Riktlinjerna ska gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt fem affärsområdeschefer. Vd:s ersättning föreslås av ordförande och beslutas av styrelsen. Övriga bolagsledningens ersättningar föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår.

Pensionsåldern för vd är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen följer av kollektivavtal och lag. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna.

Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören tolv månaders uppsägningstid. några övriga avgångsvederlag förekommer inte.  Övriga i bolagsledningen har upp till sex månaders uppsägningstid. 

För bolagsledningen tillämpas i övrigt och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kontakta oss
Johan Ljungberg
Styrelseordförande
Kontakta mig