Årsstämma 2023 - Atrium Ljungberg

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen 19 i Sickla, Nacka

Anmälan 

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 mars 2023, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 mars 2023

Anmälan är nu stängd. Vid frågor, kontakta lena.nilsson@al.se

Poströstning

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 mars 2023, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 16 mars 2023.

Poströstningen är nu stängd. Vid frågor, kontakta lena.nilsson@al.se