Definitioner och alternativa nyckeltal - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Definitioner och alternativa nyckeltal

Definitioner

Uppdaterade definitioner hittar du längst bak i senaste delårsrapporten

Alternativa nyckeltal
Atrium Ljungberg tillämpar Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal. Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering, vilket för Atrium Ljungbergs koncernredovisning innebär IFRS. Atrium Ljungberg använder alternativa nyckeltal då de i sina sammanhang kompletterar de mått som definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Utgångspunkten är att de alternativa nyckeltalen används för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed anses ge intressenter värdefull information. Nedan lämnas definitioner på använda alternativa nyckeltal inklusive en förklaring av användningen av nyckeltalet.

Avstämningar mot de finansiella rapporterna lämnas för de alternativa nyckeltal som inte är direkt identifierbara från de finansiella rapporterna och som bedömts väsentliga att specificera, se Avstämningar alternativa nyckeltal.

 

Från och med Q1 2023 finns härledning av alternativa nyckeltal i ett särskilt avsnitt i delårsrapporten.