Dekorativ bild

Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom kapitalmarknaden, fem nordiska banker och genom direktfinansiering.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
  2019-12-31 2018-12-31
Räntebärande skulder, mkr 20 211 18 506
Belåningsgrad, % 41,7 41,9
Medellöptid räntebindning, år 5,4 4,0
Medellöptid kapitalbindning, år 4,3 4,6
Medelränta, räntebärande skulder, % 1,6 1,6
Soliditet, % 45,8 45,9
Finanspolicy 2019    
  Mål/Mandat Utfall 2019-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 69 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 63 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 42 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 25 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 0 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 467 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 14 % 
Kreditlöften och likvida medel/låneförfall 4,5 mån minst 100 % uppfyllt
Räntebindning per 2020-09-30    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2020 2 484 13 1,0
2021 1 802 10 0,6
2022 400 2 1,6
2023 736 4 1,6
2024 1 476 8 1,6
2025 och senare  11 683 63 2,0
Total  18 581 100 1,7
Kapitalbindning per 2020-09-30  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2020 - -
2021 1 533 8
2022 5 202 28
2023 1 809 10
2024 2 326 13
2025 och senare  7 712 42
Total  18 581 100 
Kontakta oss