Dekorativ bild

Finansiering

Atrium Ljungberg täcker sitt finansieringsbehov genom kapitalmarknaden, fem nordiska banker och genom direktfinansiering.

Finansverksamheten regleras av bolagets finanspolicy, som minst årligen prövas och fastställs av styrelsen, se nedan.

Finansiella nyckeltal    
  2020-12-31 2019-12-31
Räntebärande skulder, mkr 18 905 20 211
Belåningsgrad, % 39,9 41,7
Medellöptid räntebindning, år 5,0 5,4
Medellöptid kapitalbindning, år 4,7 4,3
Medelränta, räntebärande skulder, % 1,7 1,7
Soliditet, % 45,7 45,8
Finanspolicy 2020    
  Mål/Mandat Utfall 2020-12-31
Belåningsgrad kommersiell fastighet  max 70 % 65 % 
Belåningsgrad bostadsfastighet  max 75 % 58 % 
Belåningsgrad koncern  max 50 % 40 % 
Andel ränteförfall inom 12 mån  0-55 % 22 % 
Andel låneförfall inom 12 mån  10-30 % 0 % 
Valutarisk finansiering Får ej förekomma Förekommer ej
Bankmedel  0-200 mkr 279 mkr 
Outnyttjad checkkredit  300-500 mkr 300 mkr 
Antal leverantörer av finansiering, banker 3-7 
Lånevolym hos en leverantör  max 50 % 8 % 
Kreditlöften och likvida medel/låneförfall 4,5 mån minst 100 % uppfyllt
Räntebindning per 2021-03-31    
Bindningstid Belopp, mkr Andel, % Medelränta, %
2021 5 197 25 1,0
2022 1 136 6 1,6
2023 511 3 1,2
2024 1 450 7 1,6
2025 2 000 10 1,5
2026 och senare  10 143 50 1,9
Total  20 438 100 1,6
Kapitalbindning per 2021-03-31  
Bindningstid  Belopp, mkr Andel, % 
2021 1 138 6
2022 3 984 19
2023 3 266 16
2024 2 107 10
2025 3 850 19
2026 och senare  6 093 30
Total  20 438 100 
Kontakta oss