Hållbar stadsutveckling - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Hållbar stadsutveckling

På Atrium Ljungberg arbetar vi för att utveckla våra områden i hållbar riktning. Det är inte bara viktigt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv – det höjer också områdenas attraktionskraft. Ett hållbart tänkande skapar värden för såväl hyresgäster och kommuner som för oss som bolag. Vår stad ska vara resurseffektiv och underlätta för människor att göra hållbara val. Här berättar vi om de åtta saker som vi tycker är viktigast för en hållbar stadsutveckling.

1. Identitet och historia

Våra platser ska ha en karaktär som präglas av sin egen särskilda kvalitet och historia. Kultur är därför en viktig beståndsdel i vår stad. Innan vi utvecklar ett område lägger vi ner mycket arbete på att verkligen lära känna det. Vi vill lyfta fram det bästa med våra olika platser och ta vara på stadsmiljön, med utgångspunkt från människorna som finns i området. Vi förvaltar platsens själ och identitet och därför vill vi tillvarata de kulturhistoriska kvaliteter och unika verksamheter som finns i området. På flera av våra platser har vi valt att bevara och utveckla äldre fastigheter och blanda dem med moderna inslag.

2. Dialog och delaktighet

För att ta tillvara det lokala engagemanget utvecklar vi våra områden tillsammans med lokala aktörer. Vi förvaltar och förbättrar våra platser i dialog med hyresgäster, närboende, besökare, näringsliv och föreningar och får därigenom en bred och genuin kunskap om platsen och stadsdelen. Dialogerna kan handla om allt från hur mark, byggnader och infrastruktur kan disponeras till vilka kulturaktiviteter som kan rymmas på platsen. Vi har också workshops med politiker och andra aktörer och samarbetspartners kring stadsutvecklingsfrågor och frågor som rör stadsdelars utveckling.

3. Möten och interaktion

Vi vill skapa miljöer som underlättar möten och interaktion. Det är avgörande för människors vilja att leva, arbeta och vara i området. Det kan handla om att skapa förutsättningar för möten mellan företag eller branscher, nya restauranger och kaféer eller mötesplatser för kultur och lärande. Det är också viktigt att platser och stadsdelar kopplas ihop på ett bra sätt. Dessutom vill vi skapa förutsättningar för entreprenörer, exempelvis genom att bidra med arbetsplatser i en nätverkande miljö.

4. Mångfald och flexibilitet

Våra platser rymmer många olika verksamheter – handel och arbete samsas med bostäder, service, kultur och utbildning. Besöksintensiva verksamheter som handel och kaféer placerar vi i goda lägen och längs aktiva gatustråk. Byggnaderna ska stå länge, så våra områden behöver kunna utvecklas över tid i takt med att människor och samhälle förändras. Därför ska fastigheterna vara flexibla och kunna anpassas efter nya och förändrade behov.

5. Trygghet och trivsel

Oavsett vilka verksamheter som finns i våra områden sätter vi alltid människan i fokus. Platser, stråk och gårdar ska leva under olika tider på dygnet och året. Torg, gator och parker ska kännas öppna och inkluderande och vi utvecklar platser som inbjuder till möten, avkoppling och lek. På så vis ökar tryggheten och trivseln.

6. Ekosystem och klimatanpassning

Natur och trädgårdar är viktigt för livskvaliteten i en stad. Vi arbetar vi med att skapa gröna ytor och främja biologisk mångfald på våra platser. Det bidrar också med ekosystemtjänster som luftrening och pollinering. Träd, gröna tak och smart dagvattenhantering klimatanpassar Atrium Ljungbergs byggnader, och bidrar också till att vi tar hand om de allt vanligare skyfallen.
Samtidigt skapar vi platser som är gröna och trevliga att vara på.

7. Resurs- och energieffektivitet

I den hållbara staden tänker vi snålt och cirkulärt. Vi återvinner och återbrukar smart. Vi energieffektiviserar våra byggnader, och i nya fastigheter försöker vi redan nu uppfylla framtidens krav om en energianvändning nära noll. Vi skapar system för avfall och återvinning på ett sätt som hjälper våra hyresgäster att handla hållbart. Inte minst på våra handelsplatser vill vi underlätta inslag av cirkulär ekonomi. Det kan handla om reparations- eller delningstjänster som till exempel bilpooler, men också om företag som jobbar med återbruk, återvinning och second hand. Atrium Ljungberg arbetar systematiskt för att miljöcertifiera både nya och befintliga byggnader enligt erkända certifieringar som Breeam och Miljöbyggnad

8. Närhet och bekvämlighet

Shopping, matutbud och serviceverksamheter är självklara delar av våra områden. Vi ser till att göra dem tillgängliga på ett sätt som är bra för både hälsa och miljö. Det ska vara enkelt att gå och cykla, eller att ta sig fram med kollektivtrafik och elbil. Vi löser parkering på ett yteffektivt sätt för att använda marken så smart som möjligt och samtidigt skapa närhet till de platser människor vill vistas på.