Dekorativ bild

Bygginformation Katarinahuset

I samband med Stadens omvandling av Slussen gör Atrium Ljungberg en teknisk upprustning och utveckling av Katarinahuset. Bygget startade i september 2020 och beräknas pågå en bit in i 2023. Ombyggnaden bedrivs som ett CM-projekt (delad entreprenad) direkt i Atrium Ljungbergs regi med egen projektorganisation på plats i huset.

Byggproduktion vecka 40-42

Fasadarbeten mot söder är avslutade och byggnadsställningen används nu främst i arbetet med att färdigställa takkrönet. Ställning mot Borgmästartrappan (Glashuset) börjar demonteras under perioden. Bygghiss mot Södermalmstorg har sänkts i slutet september. Längs den rundade delen av fasaden mot Södermalmstorg fortsätter fönsterrenovering och en del arbeten med plåtdetaljer och ventilationsgaller.

I gatuplan mot Katarinavägen startar utbyte av fasadglaspartier under perioden. Vi kommer även att påbörja rivningar av sockel för ny huvudentré Katarinavägen 9.

På tak påbörjas montage av nya metallglaspartier mot väster (Slussen) och söder (Katarinavägen). Mot norr pågår kompletteringar. Slutmontage av ventilationshuvar på tak återstår, läggning av tätskikt pågår. Stål för infästning av räcken på nya/övre takplanet monteras under perioden. Längs det nedre takkrönet pågår montering av räcken.

Inne i huset avslutas nu arbeten med entrén vid Stadsgården 6, som öppnas för inflyttande kontorshyresgäst under oktober. En gångbrygga längs huset mot entrén färdigställs av Staden under perioden.
Fortsatta hyresgästanpassningar pågår på plan 6, 8 och 10 samt en mindre restauranglokal i gatuplan.

På Katarina gångbro ska portiker på broräcket monteras under perioden. En del kompletteringar och belysningsarbeten fortgår.

Ordinarie arbetstider för entreprenörerna ligger vardagar inom intervallet 06:30 – 17:00.
Fasadmontage på tak kommer att pågå även lördagar.

Planerade åtgärder

  • Interiört sker stora arbeten med utbyte av alla installationssystem och utökning av lokalytan genom tillkommande bjälklag i byggnadens inre del. För ökad flexibilitet i kontorslokaler öppnas ytorna uppåt i huset genom att vissa inre bärande väggar ersätts med pelarlinjer.

  • Byggnaden får ett helt nytt centralt trapphus med fyra hissar i den östra delen. Det i väster belägna trapphuset från 1930-talet renoveras, förses med tre nya hissar och får en ny entré i t-baneplan mot Slussen handelsplats. Kvarvarande mindre trapphus från 1910-talet renoveras varsamt.

  • Nya teknikutrymmen byggs upp i källaren där även en ny inlastningszon tillkommer samordnat med Slussens handelsplats.

  • Exteriört sker en översyn av 1910-talets putsfasader och 1930-talets marmorfront. Fönster är ursprungliga och renoveras varsamt. Entréer mot Stadsgården anpassas till den kommande nya lokalgatan.

  • Inom ramen för projektet sker också en renovering av Katarina gångbro, som är förbindelselänk mellan Mosebacke och Katarinahissen.

Hållbarhet

Katarinahuset har näst högsta kulturhistoriska klass (grön) enligt Stadsmuseets klassificering. Byggnaden utgör ett viktigt inslag i stadsbilden vid Slussen och inga förändringar kommer att ske av de befintliga fasaderna. Även flera interiöra delar i huset har kulturhistoriska värden och bevaras. Detta gäller exempelvis trappor av italiensk terrazzo i original från 1910-talet, ekpaneler i en kontorsvåning från 1920-talet och fönsterbänkar i Kolmårdsmarmor. Högst upp i huset finns två ateljélägenheter från 1930-talet med öppna spisar som bevaras. Atrium Ljungbergs hållbarhetsprogram har varit vägledande för planeringen som syftar till att genomföra en materialeffektiv ombyggnad med flexibilitet för framtida förändringar. Under rivningsarbetet har en hel del begagnad inredning, dörrpartier och pentryinredningar sålts. Vi har också kunnat förse en brandhärjad skola med ersättningsmöbler som en samhällsinsats under hösten 2020. Det rivningsmaterial som ej kunnat återbrukas har sorterats och lämnats vidare för återvinning i största möjliga mån.

Ombyggnaden av Katarinahuset miljöcertifieras enligt BREEAM Very good, vilket ställer krav på både projektgenomförandet och den färdiga byggnaden. Vi väljer nya byggmaterial med hållbarhetsfokus, strävar mot största energieffektivitet hos system för värme, kyla och ventilation samt tillser att lokalerna är sunda avseende emissioner, inomhusklimat samt ljud- och ljuskomfort. Nya hyresgäster rekommenderas att välja mellan färdiga interiörkoncept för bästa flexibilitet vid kommande lokalanpassningar.

Kontakt

Per Widlund
Projektledare

per.widlund@al.se
0705-564337