Bygginformation Katarinahuset - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bygginformation Katarinahuset

I samband med Stadens omvandling av Slussen gör Atrium Ljungberg en teknisk upprustning och utveckling av Katarinahuset. Bygget startade i september 2020 och beräknas pågå en bit in i 2023. Ombyggnaden bedrivs som ett CM-projekt (delad entreprenad) direkt i Atrium Ljungbergs regi med egen projektorganisation på plats i huset.

Byggproduktion vecka 39-42

Vi har på sistone jobbat fram mot återöppnandet av Restaurang Gondolen den 19 oktober. Detta innebär att de ”gamla” ytorna på plan 11 samt nya baren på takplan färdigställts. I samband med öppnandet kommer det renoverade skärmtaket över entré Stadsgården 6 att tändas upp.

Mittemot Stadsgården 6 bygger Staden en provisorisk väg till Katarinahissen som ska öppna under senhösten. Staden har byggt klart förlängningen av gångbanan längs Katarinahuset mot Stadsgården. Öppnande av denna sker när vi är klara med en del kritiska lyft och montage på husets norrsida. Staden arbetar fortsatt med gjutning av nya Borgmästartrappan på husets östsida – denna beräknas vara klar i mars.

På taket är stenläggning klar på nedre och övre takterrasserna samt anslutningen mot gångbroarna. En del arbeten med el- och belysning i räcken fortgår, främst på de övre terrasserna där även kompletteringar med planteringslådor och räckesjusteringar utförs. Fasadarbeten med sträckmetall på nya plan 13 pågår.

Katarina gångbro planeras att öppna för allmänheten under oktober. Staden har fortsatt arbeten kvar med ett ventilationstorn i anslutning till bron, varför tid för öppnande ej slutligt bestämts.

Entréerna mot Katarinavägen är i princip klara och fasadtvätt har utförts av bottenvåningens marmorbeklädnad. Här ser vi också fram emot öppnandet av salladsbaren Holy Greens under vecka 40 – ny granne till Savor Asia.
Vi har fortsatt en byggavspärrning kvar nere mot Södermalmstorg, dock kommer hisstornet att demonteras i vecka 42-43. Bygghissen på östra sidan mot Glashuset står kvar fram till sommaren.

Inne i huset har vi hyresgäster på de flesta våningsplan ovan mark. I mitten av september skedde inflyttning på halva plan 11, inom kort fyller vi även sista lokalen på plan 10. Vi fortsätter med hyresgästanpassningar för ytterligare kontor på plan 9 och 11. På plan 12 pågår arbeten med en ny restaurang som öppnar efter årsskiftet. I suterrängplan 2-4 byggs hotell.

Ordinarie arbetstider för entreprenörerna ligger vardagar inom intervallet 06:30 – 17:00.

 

Planerade åtgärder

  • Interiört sker stora arbeten med utbyte av alla installationssystem och utökning av lokalytan genom tillkommande bjälklag i byggnadens inre del. För ökad flexibilitet i kontorslokaler öppnas ytorna uppåt i huset genom att vissa inre bärande väggar ersätts med pelarlinjer.

  • Byggnaden får ett helt nytt centralt trapphus med fyra hissar i den östra delen. Det i väster belägna trapphuset från 1930-talet renoveras, förses med tre nya hissar och får en ny entré i t-baneplan mot Slussen handelsplats. Kvarvarande mindre trapphus från 1910-talet renoveras varsamt.

  • Nya teknikutrymmen byggs upp i källaren där även en ny inlastningszon tillkommer samordnat med Slussens handelsplats.

  • Exteriört sker en översyn av 1910-talets putsfasader och 1930-talets marmorfront. Fönster är ursprungliga och renoveras varsamt. Entréer mot Stadsgården anpassas till den kommande nya lokalgatan.

  • Inom ramen för projektet sker också en renovering av Katarina gångbro, som är förbindelselänk mellan Mosebacke och Katarinahissen.

Hållbarhet

Katarinahuset har näst högsta kulturhistoriska klass (grön) enligt Stadsmuseets klassificering. Byggnaden utgör ett viktigt inslag i stadsbilden vid Slussen och inga förändringar kommer att ske av de befintliga fasaderna. Även flera interiöra delar i huset har kulturhistoriska värden och bevaras. Detta gäller exempelvis trappor av italiensk terrazzo i original från 1910-talet, ekpaneler i en kontorsvåning från 1920-talet och fönsterbänkar i Kolmårdsmarmor. Högst upp i huset finns två ateljélägenheter från 1930-talet med öppna spisar som bevaras. Atrium Ljungbergs hållbarhetsprogram har varit vägledande för planeringen som syftar till att genomföra en materialeffektiv ombyggnad med flexibilitet för framtida förändringar. Under rivningsarbetet har en hel del begagnad inredning, dörrpartier och pentryinredningar sålts. Vi har också kunnat förse en brandhärjad skola med ersättningsmöbler som en samhällsinsats under hösten 2020. Det rivningsmaterial som ej kunnat återbrukas har sorterats och lämnats vidare för återvinning i största möjliga mån.

Ombyggnaden av Katarinahuset miljöcertifieras enligt BREEAM Very good, vilket ställer krav på både projektgenomförandet och den färdiga byggnaden. Vi väljer nya byggmaterial med hållbarhetsfokus, strävar mot största energieffektivitet hos system för värme, kyla och ventilation samt tillser att lokalerna är sunda avseende emissioner, inomhusklimat samt ljud- och ljuskomfort. Nya hyresgäster rekommenderas att välja mellan färdiga interiörkoncept för bästa flexibilitet vid kommande lokalanpassningar.

Kontakt

Per Widlund
Projektledare

per.widlund@al.se
0705-564337