Hur vi hanterar personuppgifter från... - Atrium Ljungberg

Hur vi hanterar personuppgifter från kameraövervakning

1. Behandlingen av personuppgifter

Atrium Ljungberg värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

2. Personuppgiftsansvarig

Atrium Ljungberg AB med organisationsnummer 556175–7047 och bolag inom koncernen (nedan benämnd Atrium Ljungberg) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag inom koncernen.

3. När sker behandling av personuppgifter?

Kameror finns placerade vid Atrium Ljungbergs köpcentrum och fastigheter. Kamerorna spelar in rörliga bilder från parkeringshus, allmänna ytor, entréer, personalentréer, lastkajer, fasader och takkameror utomhus.

4. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Kamerornas syfte är att du som befinner dig i något av Atrium Ljungbergs köpcentrum- och fastighetsmiljöer ska känna dig trygg. Vi har personal som kontinuerligt övervakar kamerorna om något händer.

Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att:

  • Förebygga, förhindra eller bistå utredningar av brott på en brottsutsatt plats, eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka störning av allmän ordning och säkerhet
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor

eller om det händer något annat som kräver en insats från oss för att tryggheten i vårt köpcentrum eller fastighet ska bibehållas

5. Utlämnande av personuppgifter

Atrium Ljungberg delar inspelat material endast med polisen vid utredning om misstänkt brott.

6. Hur länge finns uppgifterna kvar?

Atrium Ljungberg behåller det inspelade materialet under 10 dagar, därefter raderas det.

7. Säkerhet och skydd av personuppgifter

Atrium Ljungberg har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda det inspelade materialet mot otillbörlig åtkomst.

8. Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt personuppgiftsombud@al.se. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om du begär registerutdrag från Atrium Ljungberg så lämnar vi aldrig ut personuppgifter om dig som består av rörliga bilder från våra kameror. Det beror på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder. Material från kamerorna är även sekretessbelagt för tredje man, vilket innebär att bilder på alla andra personer än den som begärt ut materialet och som befinner sig på samma film måste maskas bort. Sammantaget skulle det vara en oproportionerligt stor arbetsuppgift att ta fram sådana bilder.

9. Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post personuppgiftsombud@al.se eller till vår adress:

Atrium Ljungberg, Personuppgiftsombud, Box 4200, 131 04 Nacka

10. Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.

Senaste uppdatering 25 juni 2019