Integritet aktieägare - Atrium Ljungberg

Integritet aktieägare

 

1.   Vem riktar sig detta dokument till

Integritet aktieägare gäller aktieägare till Atrium Ljungberg AB, som ska hålla sin bolagsstämma, samt andra personer som besöker eller i övrigt har anslutning till bolagsstämman.

Integritet aktieägare förklarar vilka typer av personuppgifter som insamlas om dig, hur informationen behandlas, och med vilka informationen delas. Den beskriver också dina rättigheter gällande dina personuppgifter.

2.   Personuppgiftsansvarig

Atrium Ljungberg AB med organisationsnummer 556175–7047 och bolag inom koncernen (nedan benämnd Atrium Ljungberg) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag inom koncernen.

3.    Behandlingen av personuppgifter

Atrium Ljungberg värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

4.   När sker behandling av personuppgifter?

Atrium Ljungberg kan under förberedelserna till bolagsstämman, under bolagstämman samt i arbetet efter bolagsstämman behandla följande personuppgifter om dig:

·        Kontaktuppgifter (t.ex. namn, befattning, adress, telefonnummer och e-postadress)

·        Identifikationsdetaljer (t.ex. födelsedatum och personnummer)

·        Finansiell information (t.ex. rösträtt på bolagsstämman, information gällande aktieägande och rättigheter för det ägandet)

·        Om en fullmaktshavare företräder en aktieägare, information gällande vem du representerar eller är representerad av (om tillämpligt)

·        Information gällande hur du röstat kan behandlas, t.ex. om röstning sker vid rösträkning och i den mån dina röster kan kopplas till dig baserat på antalet röster (t.ex. om antalet röster överensstämmer med antalet aktier du innehar).

5.   Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Vårt ändamål och syfte med insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är att genomföra bolagsstämman och utföra tjänster därtill samt för att uppfylla de krav som ställs på oss genom gällande lagstiftning.

6.   Utlämnande av personuppgifter

Atrium Ljungberg delar personuppgifter med andra Atrium Ljungberg-bolag eller andra noggrant utvalda samarbetspartner som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig. Exempelvis konsulter som jobbar med bolagsstämman, advokatbyråer eller säkerhetspersonal eller andra som är eller kommer vara involverade i leverans av tjänster till bolagsstämman eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för det syfte som beskrivs i Integritet aktieägare.

Vi kan komma överföra personuppgifter till myndigheter, domstol eller andra tredje parter som exempelvis men inte begränsat till, polisen, finansinspektionen och skattemyndigheten, om vi bedömer att utlämnande av personuppgifterna är nödvändigt för att:

1.           följa gällande lagstiftning

2.           för att utöva, fastställa eller försvara våra rättigheter enligt lag.

Vi kan överföra personuppgifter till våra revisorer, rådgivare eller juridiska ombud samt liknande personer om det är nödvändigt för de tjänster de utför och med avtalsmässiga förbud att använda personuppgifterna i något annat syfte.

7.   Hur länge finns uppgifterna kvar?

Personuppgifter som är relaterade till bolagsstämman lagras så länge som det är nödvändigt för syftet med behandlingen, om inte annat krävs enligt gällande lagstiftning.

8.   Säkerhet och skydd av personuppgifter

Atrium Ljungberg har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål.

9.   Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt personuppgiftsombud@al.se. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer och e-postadress, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

Atrium Ljungberg, Personuppgiftsombud, Box 4200, 131 04 Nacka

10.Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post personuppgiftsombud@al.se eller till vår adress:

Atrium Ljungberg, Personuppgiftsombud, Box 4200, 131 04 Nacka