Bokslutskommuniké 2004 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2004

Koncernens nettoomsättning uppgick till 712 Mkr (651). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 129 Mkr (139). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 0 Mkr (4), samt nedskrivning av fastigheter med -8 Mkr (0). Årets resultat uppgick till 93 Mkr (102), vilket motsvarar 6,04 kr/aktie (6,58). Hyresintäkterna uppgick till 461 Mkr (458). Styrelsen föreslår en utdelning med 4,50 kr/aktie (4,00) samt återköp av aktier motsvarande 10 kr/aktie. I början av 2005 har fastighetsbeståndet i Södertälje sålts för 425 Mkr. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0010.pdf