Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

Koncernens nettoomsättning uppgick till 330 Mkr (338). Resultat efter finansiella poster uppgick till 123,9 Mkr (76,0). Periodens resultat efter skatt uppgick till 138,7 Mkr (54,9) vilket motsvarar 9,16 kr/aktie (3,56). Resultatet efter skatt inkluderar effekter av fastighetsförsäljningar och värdeförändringar med 84 Mkr. Hyresintäkterna uppgick till 203 Mkr (230). Det motsvarar på årsbasis 406 Mkr jämfört med föregående års 461 Mkr. Minskningen är hänförlig till förändringar i fastighetsbeståndet. Under andra kvartalet har ett flertal stora nyuthyrningar genomförts, totalt ca 10.000 kvm varav 4.300 kvm i Kista och 2.000 kvm i Stockholms innerstad. Hyresintäkter för dessa avtal inkommer i slutet av året och i början av 2006. För helåret 2005 väntas resultatet efter finansiella poster, exklusive orealiserade värdeförändringar, uppgå till 140 Mkr. Motsvarande resultat för 2004 var 137 Mkr. Resultatet efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar, bedöms för 2005 uppgå till 150 Mkr, vilket motsvarar 9,90 kr/aktie. Resultatet efter skatt uppgick 2004 till 93,3 Mkr (6,04 kr/aktie). Sedan föregående rapporttillfälle har fastigheten Proppen 4 i Hammarby Sjöstad förvärvats via bolag. Efter periodens utgång har en byggrätt i Sickla på 5.000 m2 samt fastighetsbeståndet i Hälla, Västerås sålts via bolag. Bilaga: Delårsrapport 8 sidor. Stockholm 2005-07-15 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0010.pdf