Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 405 Mkr (330). • Resultat efter finansiella poster uppgick till 263,0 Mkr (123,9). • Periodens resultat efter skatt uppgick till 188,9 Mkr (138,7), vilket motsvarar 12,87 kr/aktie (9,16). I resultatet efter skatt ingår effekter av fastighetsförsäljningar och värdeförändringar med 119,4 Mkr (83,9). • Hyresintäkterna uppgick till 237 Mkr (203). Hyresintäkterna för perioden, exklusive erhållen utdelning i konkurs, motsvarar på årsbasis 458 Mkr. För 2005 uppgick hyresintäkterna till 425 Mkr. • För helåret 2006 väntas resultatet efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar, uppgå till 180 Mkr. Motsvarande resultat för 2005 var 175 Mkr. Resultatet efter skatt, exklusive värdeförändringar, bedöms för 2006 uppgå till 130 Mkr, vilket motsvarar 8,85 kr/aktie. Stockholm 2006-07-14 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0019.pdf