Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 574 Mkr (492).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 316,9 Mkr (158,2).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 228,1 Mkr (175,4), vilket motsvarar 15,54 kr/aktie (11,70).

• Hyresintäkterna uppgick till 353 Mkr (308). Hyresintäkterna för tredje kvartalet motsvarar på årsbasis 465 Mkr. För 2005 uppgick hyresintäkterna till 425 Mkr.

• Efter periodens utgång har LjungbergGruppen AB (publ) och ägarna till Atrium Fastigheter AB tecknat avtal om samgående mellan bolagen. Därmed bildas ett av Sveriges största fastighetsbolag, med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter.

• För helåret 2006 väntas resultatet efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar, uppgå till 190 Mkr, vilket är en ökning med 10 Mkr. Motsvarande resultat för 2005 var 175 Mkr. Resultatet av verksamheten i Atrium för perioden 17 oktober till 31 december 2006 har inte medtagits i resultatprognosen.

wkr0001.pdf