Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 207 Mkr (160). • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 48,8 Mkr (32,9). • Resultat efter skatt uppgick till 34,9 Mkr (73,6), vilket motsvarar 2,38 kr/aktie (4,77). I resultatet ingår effekter av fastighetsförsäljningar och fastighetsvärderingar med 0 Mkr (43,5). • Hyresintäkterna uppgick till 123 Mkr (103). Hyresintäkterna för första kvartalet, exklusive erhållen utdelning i konkurs, motsvarar på årsbasis 458 Mkr. För 2005 uppgick hyresintäkterna till 425 Mkr. Stockholm 2006-04-21 LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0010.pdf