Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 878 Mkr (405).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 622,8 Mkr (263,0). I beloppet ingår resultat av värdeförändringar med 380,9 Mkr (165,8).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 513,4 Mkr (188,9) vilket motsvarar
3,94 kr/aktie (3,22).

• Under perioden har fastigheter motsvarande ett värde på 280 Mkr avyttrats. Försäljningarna har medfört ett positivt resultat i koncernen med 39 Mkr, främst till följd av upplösning av redovisade uppskjutna skatteskulder med 57 Mkr.

• Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent (2006-12-31, 94 procent).

• För helåret 2007 väntas resultatet efter finansiella poster, exklusive värdeförändringar och fastighetsförsäljningar, uppgå till 550 Mkr. Motsvarande resultat proforma för 2006 var 455 Mkr. Resultatet efter skatt bedöms för 2007 uppgå till 730 Mkr, vilket motsvarar 5,60 kr/aktie.


Stockholm 2007-07-13
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0020.pdf