Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 429 Mkr (207).

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 135,7 Mkr (48,8). I resultatet ingår inga effekter av värdeförändringar under perioden.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 104,4 Mkr (34,9) vilket motsvarar 3,20 kr/aktie (2,38) före den split med relation 4:1 som genomförts under april 2007.

• Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent (2006-12-31, 94 procent).


Stockholm 2007-04-25
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf