Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2008 - Atrium Ljungberg

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2008

• Koncernens nettoomsättning uppgår till 901 Mkr (878)

• Resultat efter finansiella poster uppgår till 43,3 Mkr (622,8)

• Resultat av fastighetsförsäljningar och värdeförändringar ingår
med -211,4 Mkr (363,0)

• Driftsöverskottet från fastighetsförvaltningen har ökat med 8 procent efter justering för sålda fastigheter

• Resultat efter skatt uppgår till 62,2 Mkr (513,4) vilket motsvarar
0,48 kr/aktie (3,94)

• Prognosen för 2008 uppgår till 230 Mkr, vilket motsvarar 1,77 kr/aktieStockholm 2008-07-11
Atrium Ljungberg AB (publ)


Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.08.30 den 11 juli 2008.

wkr0003.pdf