Bokslutskommuniké 2008 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 1.855 Mkr (1.850)

• Resultatet före värdeförändringar uppgick till 537,2 Mkr (608,5)
vilket är 37,2 Mkr bättre än lämnad prognos

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till -1.202,1 Mkr (1.286,7),
realiserade värdeförändringar till -21,6 Mkr (176,2) samt nedskrivningar av goodwill med -26,2 Mkr (-37,0)

• Resultat efter skatt uppgick till -402,4 Mkr (1.635,9)
vilket motsvarar -3,09 kr/aktie (12,55)

• Investeringar i fastigheter uppgick till 1.540 Mkr (1.750)
varav 1.220 Mkr (947) är investeringar i egna projektfastigheter

• Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (92)
inklusive projektfastigheter

• Belåningsgraden uppgick till 43,8 procent (39,8)

• Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 kr/aktie (2,00)- Det är glädjande att i dagens marknad kunna presentera ett resultat före värdeförändringar
som överstiger lämnad prognos, säger VD Anders Nylander. Det är också positivt att vi
just nu färdigställer ett antal fullt uthyrda projekt vilket kommer att öka hyresintäkterna 2009.


Stockholm 2009-02-18
Atrium Ljungberg AB (publ)


Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14.00 den 18 februari 2009.

wkr0003.pdf