Bokslutskommuniké 2012 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2012

 • Nettoomsättningen ökade till 2 078 mkr (2 018) varav hyresintäkter uppgick till 1 825 mkr (1 686).
 • Uthyrningsgraden ökade till 95 procent (94), inklusive projektfastigheter.
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade med 11,8 procent till 1 224 mkr  (1 095).
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 739,2 mkr (694,4).
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 367,8 mkr (528,3).
  Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -182,5 mkr (0,0)
 • Avsättning för en skattetvist har gjorts med 105,9 mkr inklusive bedömd ränta.
 • Årets resultat ökade till 1 030,8 mkr (904,5), vilket motsvarar 7,92 kr/aktie (6,95)
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 512 mkr (1 050). Förvärv av fastigheter uppgick till 895 mkr (379).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,85 kr/aktie (2,60).
 • Prognosen för 2013 uppgår till 790 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

– 2012 har varit ett framgångsrikt år på många sätt, inte minst med en ökning av driftöverskottet med närmare 12 procent. Vi har lyckats väl med projekt och förvärv och har en uthyrningsgrad som ligger på höga 95 procent.

– För 2013 ser vi utmaningar i en låg tillväxt i svensk ekonomi och inom detaljhandeln. Men vi har ett bra utgångsläge med fastigheter i starka lägen, stabila hyresnivåer och med en projektverksamhet som kommer att fortsätta bidra positivt under 2013.

Ingalill Berglund, vd

Nacka 2013-02-22
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16
Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 070-341 53 37

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, NOD i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.

www.atriumljungberg.se

Bokslutskommuniké 2012
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130222 Bokslutskommuniké 2012