Bokslutskommuniké 2013 - Atrium Ljungberg

Bokslutskommuniké 2013

  • Nettoomsättningen ökade till 2 362 mkr (2 078) varav hyresintäkter ökade till 1 956 mkr (1 825).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (95), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 297,3 mkr (1 224,0).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 829,0 mkr (739,2)
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 142,5 mkr (367,8). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 342,6 mkr (-182,5).
  • Årets resultat ökade till 1 108,3 mkr (1 030,8), vilket motsvarar 8,52 kr/aktie (7,92).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 1 302 mkr (1 512).
  • Försäljning av fastigheter uppgick till ett värde av 1 012 mkr (94).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,05 kr/aktie (2,85).
  • Prognosen för 2014 uppgår till 800 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.

- Vi avslutar ett händelserikt 2013 med ett starkt fjärde kvartal. De senaste etapputbyggnaderna i Port 73, Haninge och i Mobilia, Malmö bidrar till en fortsatt god resultattillväxt och driftöverskottet ökar med 16 procent i fjärde kvartalet. För helåret 2013 ökar driftöverskottet med sex procent och resultatet före värdeförändringar och skatt ökar med 12 procent.
- Med en stark balansräkning, en affärsdriven organisation och nya projektmöjligheter är vi väl rustade för framtiden, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka, 2014-02-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bokslutskommuniké 2013
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 140221 Bokslutskommuniké 2013