Bokslutskommuniké 2014 - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bokslutskommuniké 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 311 mkr (2 362) varav hyresintäkter ökade till 1 981 mkr (1 956).
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (95), inklusive projektfastigheter där Sickla Front och Nod tillkommit under året.
   
 • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 344,6 mkr (1 297,3).
   
 • Resultat före värdeförändringar ökade till 843,5 mkr (829,0).
   
 • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 860,6 mkr (142,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till - 894,0 mkr (342,6).
   
 • Årets resultat uppgick till 645,2 mkr (1 108,3), vilket motsvarar 4,89 kr/aktie (8,52). Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i derivatportföljen.
   
 • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 707 mkr (1 302). Förvärv av fastigheter uppgick till 1 673 mkr (0).
   
 • Försäljning av fastigheter uppgick till 94 mkr (1 012).
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr/aktie (3,05).
   
 • Prognosen för 2015 uppgår till 920 mkr för resultat före värdeförändring och skatt.
   

– Resultatet för 2014 landar över prognos och med miljardförvärv i Liljeholmen och en ny stor markanvisning i Barkarby etablerar vi oss på nya delmarknader. Tillsammans med nya projektmöjligheter på våra befintliga platser skapar detta förutsättningar för fortsatt god tillväxt under kommande år.

– Jag ser framför mig en fortsatt god efterfrågan på våra marknader och tror starkt på attraktionen i vårt erbjudande och på möjligheten vår projektportfölj ger, säger Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund. 
 

Nacka, 2015-02-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bokslutskommuniké 2014
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 150220 Bokslutskommuniké 2014